Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti odluke br.329/2021 od 15. oktobra 2021. godine Poreske administracije Republike Kosovo

br. predmeta KI15/22

podnosiocu: “Kel” A.D.

Preuzimanje:
llogo_gjkk_png_2

 

Priština, dana 10. januar 2023. godine

Ref.br.:RK 2108/22

 

 

 

 

 

 

 

REŠENJE O NEPRIHVATLJIVOSTI​​ 

 

u​​ 

 

slučaju br. KI15/22

 

Podnosilac

 

“Kel”​​ A.D.

 

 

Ocena ustavnosti odluke br.

329/2021​​ od​​ 15.​​ oktobra​​ 2021. godine​​ 

Poreske administracije Republike Kosovo

 

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE KOSOVO

 

 

u sastavu:

 

Gresa Caka-Nimani, predsednica

Bajram Ljatifi, zamenik predsednika

Selvete Gërxhaliu-Krasniqi, sudija

Safet Hoxha, sudija

Radomir Laban, sudija

Remzije Istrefi-Peci, sudija,

Nexhmi Rexhepi, sudija, i

Enver Peci, sudija

 

 

Podnosilac zahteva

 

 • Zahtev je podnelo akcionarsko društvo​​ Kel​​ A.D.,​​ sa sedištem u Uroševcu​​ (u daljem tekstu:​​ podnosilac zahteva),​​ koje zastupa​​ Donjeta Kryeziu​​ iz​​ Suve Reke.

 

 

Osporena odluka​​ 

 

 • Podnosilac zahteva osporava ustavnost odluke​​ [br. 329/2021]​​ od​​ 15.​​ oktobra​​ 2021. godine Poreske administracije Republike Kosovo​​ (u daljem tekstu:​​ PAK).

 

Predmetna stvar

 

 • Predmetna stvar je ocena ustavnosti gore navedene odluke PAK-a, kojom podnosilac zahteva navodi povredu njegovih prava zagarantovanih članom 36.1 [Pravo na privatnost] Ustava Republike Kosovo (u daljem tekstu: Ustav). Pored ovog​​ navoda, podnosilac​​ zahteva​​ je u međuvremenu podneo i dodatne​​ navode​​ kojima osporava ustavnost Zakona br. 03/L-222 o poreskoj administraciji i postupci i​​ ustavnost​​ člana 9.​​ Zakona br. 04/L-102​​ za​​ izmenu​​ i dopunu​​ Zakona​​ o poreskoj upravi i poreskom postupku​​ br. 03/L-222.​​ 

 

Pravni osnov​​ 

 

 • Zahtev je zasnovan na​​ stavu 4, člana 21. [Opšta načela] i​​ stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22.​​ (Procesuiranje podnesaka)​​ i 47.​​ (Individualni zahtevi)​​ Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu Republike Kosovo (u daljem tekstu: Zakon) i pravilu 32 (Podnošenje podnesaka i odgovora) Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo (u daljem tekstu: Poslovnik).​​ 

 

Postupak pred Ustavnim sudom

 

 • Dana​​ 27.​​ januara​​ 2022. godine,​​ podnosilac je podneo zahtev Ustavnom sudu Republike Kosovo​​ (u daljem tekstu: Sud).

 

 • Dana​​ 3. februara​​ 2022. godine,​​ predsednica Suda je odlukom​​ GJR.KI15/22​​ imenovala sudiju​​ Safeta​​ Hoxhu za sudiju izvestioca i odlukom​​ KSH.KI15/22​​ imenovala članove Veća za razmatranje, u sastavu sudija:​​ Radomir Laban (predsedavajući), Remzije Istrefi -Peci​​ i​​ Nexhmi Rexhepi​​ (članovi).

 

 • Dana​​ 14.​​ februara​​ 2022. godine,​​ Sud je obavestio podnosioca o registraciji zahteva.​​ Istog datuma, kopija zahteva je dostavljena PAK-u.

 

 • Dana​​ 15. marta​​ 2022. godine, PAK​​ je podneo komentare u vezi sa zahtevom.

 

 • Dana​​ 7. oktobra​​ 2022. godine, podnosilac zahteva je obavestio​​ Sud​​ da je​​ opozvao​​ punomoćje​​ J.U-u​​ i imenovao​​ Donjetu​​ Kryeziu​​ za pravnu zastupnicu u ovoj stvari i​​ za​​ dopunu zahteva sa dodatnim navodima.

 

 • Dana 16. decembra 2022. godine, sudija Enver Peci je položio zakletvu pred predsednicom Republike Kosovo, pri čemu je​​ započeo njegov mandat u Sudu.

 

 • Dana 22. decembra 2022. godine, Veće za razmatranje je razmotrilo izveštaj sudije izvestioca i jednoglasno​​ preporučilo Sudu neprihvatljivost zahteva.

 

Pregled činjenica​​ 

 

 • Podnosilac zahteva je registrovan kao akcionarsko društvo sa br. 811333244 za obavljanje delatnosti proizvodnje električne energije i montaže električnih mreža​​ i​​ ovu delatnost​​ obavlja​​ od 2013. godine.​​ 

 

 • Dana 21. aprila 2021. godine, PAK je izvršio​​ kontrolu​​ podnosioca zahteva, gde su predmet​​ kontrole​​ bili poreski periodi 2. januar 2018.​​ godine​​ - decembar 2018. godine i 1. januar 2015. godine - decembar 2020. godine​​ u​​ vezi sa​​ PDV-om. Tokom​​ kontrole, organi PAK-a su utvrdili da podnosilac zahteva, kao poreski obveznik, nije vodio računovodstveni registar​​ prema​​ Zakonu​​ br. 03/L-222 i pratećim​​ podzakonskim​​ aktom.​​ 

 

 • Dana 26. jula 2021. godine, PAK je​​ dostavio​​ podnosiocu zahteva izveštaj br. 14131 sa svojim nalazima.​​ 

 

 • Dana 3. avgusta 2021. godine, PAK je obavestio​​ podnosioca zahteva za ponovnu procenu dodatnog poreza.

 

 • Dana 3. oktobra 2021. godine, podnosilac zahteva je uložio žalbu​​ Departmanu​​ za žalbe PAK-a protiv nalaza izveštaja PAK-a od 26. jula 2021. godine, navodeći da poslednje navedeni nije pravilno​​ utvrdio​​ sve račune i uplate koje je izvršio.​​ 

 

 • Dana 2. novembra 2021. godine, PAK je u vezi sa žalbom podnosioca zahteva doneo odluku br. 329/2021, kojom je:

 

 • Delimično usvojio, kao osnovanu, žalbu br.​​ 329/2021 od 03.10.2021. godine poreskog obveznika "KEL" A.D., sa NUI: 811333244, vlasnika Jetona​​ Ukësmajlija, sa poslovnim sedištem u ulici Nerodime e Epërme-Uroševac, u skladu sa članom​​ 132, stav 4​​ Zakona​​ br. 05/L-031​​ o opštoj administrativnoj proceduri​​ u vezi sa stavom 2 člana 89 Zakona​​ br. 03/L-222​​ o​​ poreskoj administraciji i postupci;

II.​​ Promenjeno obaveštenje o ponovnom obračunu dodatnog poreza prihvatanjem kao rashoda,​​ plate​​ i doprinose​​ za periode CD-20IS, 2019 i 2020. godine, prema obaveštenju o procenama obrađenim u sistemu informacionih tehnologija PAK-a​​ u „Sigtas-u“​​ nakon žalbe;

III.​​ Dok se odbija drugi deo žalbe koji se odnosi na dodatni promet koji je proizašao iz depozita i izostanka faktura otkupa za kontrolne periode – odnosno ostaje po proceni iz izveštaja o kontroli br.​​ 14131 od 26.07.2021. godine.

IV.​​ Žalbenim postupkom nije prekinuta obaveza poreskog obveznika da plati poreske obaveze (porez,​​ kazne​​ i kamate), u skladu sa članom 9, stav 1 Zakona br. 04/L-102 za izmenu​​ i dopunu​​ Zakona o poreskoj​​ upravi​​ i​​ poreskom postupku br. 03/L-222.

 

 • Iz spisa predmeta​​ se primećuje da je podnosilac zahteva​​ protiv gore​​ navede​​ odluke PAK-a​​ tražio sudsku zaštitu u Osnovnom sudu u Prištini-Departman za upravljanje​​ i da čeka okončanje redovnog postupka.​​ 

 

Navodi podnosioca

 

 • Podnosilac zahteva pred Sudom navodi da je osporena odluka PAK-a doneta u suprotnosti sa zakonom i Ustavom, jer je PAK: (i) pomešao prihod akcionara sa prihodom akcionarskog društva, čime je povredio pravo na privatnost akcionara J.U., zagarantovano članom 36.1 Ustava; (ii) jer nije održao ročište o slučaju, (iii) jer je njegova odluka jednostrana, zato​​ što nije uzeo u obzir navode iznete u žalbi, (vi) jer je nametnuo visoke kamate i kamate na kamate; (v) jer nije uzeo u obzir​​ njegov​​ društveno-ekonomski status​​ kao​​ poreskog obveznika,​​ i (vi) jer mu je porez naplaćivan isključivo na osnovu bankarskog prometa.

 

 • Podnosilac zahteva, između ostalog, navodi da je Zakon br. 03/L-222 o poreskoj administraciji i postupci jednostran​​ i kao takav neustavan i nezakonit, kao i član 9.​​ Zakona br. 04/L-102 za izmenu​​ i dopunu​​ Zakona o poreskoj​​ upravi i​​ poreskom postupku br. 03/L-222,​​ uz obrazloženje da​​ je​​ „...​​ donet​​ glasanjem​​ parlamentarne većine za grupne i pojedinačne političke interese​​ i​​ nije ranije testiran u Ustavnom​​ sudu​​ za​​ njegovu​​ ustavnost.​​ Takođe je​​ nezakonit​​ i​​ krši​​ nezavisnost obavljanja privredne​​ i​​ društveno-ekonomske​​ delatnosti preduzeća​​ na​​ jednostran način​​ u​​ suprotnosti sa​​ Zakonom​​ br. 06/L-016​​ o poslovnim društvima.

 

Relevantne ustavne odredbe

 

Ustav Republike Kosovo

 

Član​​ 36

​​ [Pravo na privatnost]

​​ 

1.​​ Svako ima pravo na poštovanje svog privatnog i porodičnog života, nepovredivost stana i tajnost pisama, telefona i drugih sredstava opštenja.

 

Prihvatljivost zahteva

 

 • Sud prvo​​ razmatra​​ da li je podnosilac zahteva ispunio uslove prihvatljivosti koji su utvrđeni Ustavom, propisani​​ Zakonom​​ i dalje predviđeni Poslovnikom.​​ 

 

 • Sud se poziva na stavove 1. i 7. člana 113.​​ Ustava​​ u vezi sa članom 21.4, koji​​ propisuju:​​ 

 

“(1)​​ Ustavni sud odlučuje samo u slučajevima koje su ovlašćene strane podnele sudu na zakonit​​ način.

[...]

(7) Pojedinci mogu da pokrenu postupak ako su njihova prava i slobode koje im garantuje ovaj Ustav prekršena od strane javnih organa, ali samo kada su iscrpeli sva ostala pravna sredstva, regulisanim zakonom”.

 

 • Sud se poziva i na stav​​ 4,​​ člana​​ 21. [Opšta načela]​​ Ustava, koji propisuje:

 

“4.​​ Ustavom utvrđena prava i osnovne slobode važe i za pravna lica, onoliko koliko su izvodljiva”.

 

 • Sud se takođe poziva​​ na​​ uslove prihvatljivosti, kao što​​ su​​ propisani​​ Zakonom. S tim u vezi, Sud se prvo poziva​​ na član​​ 47.​​ [Individualni zahtevi], koji propisuju:​​ 

 

Član​​ 47

[Individualni zahtevi]

 

“1.​​ Svaka osoba ima pravo da od Ustavnog suda zatraži pravnu zaštitu ukoliko smatra da njena Ustavom zagarantovana prava i slobode krši neki javni organ.​​ 

 

2. Osoba može da podnese pomenuti podnesak samo nakon što su iscrpljena sva ostala zakonom određena pravna sredstva”.

  

 • Sud se takođe u smislu okolnosti konkretnog slučaja poziva na pravilo​​ 39 (1) (b)​​ Poslovnika, koje propisuje:​​ 

 

“(1)​​ Sud može smatrati zahtev prihvatljivim:​​ 

[...]

(b)​​ ako su iscrpljena sva delotvorna pravna sredstva, koja su na raspolaganju po zakonu, protiv pobijene presude ili odluke”.

[...]

 

 • Sud podseća da je podnosilac zahteva prvo​​ Sudu​​ podneo​​ navode o​​ povredi​​ njegovih prava​​ zagarantovanih članom 36.1 Ustava​​ od strane PAK-a​​ odlukom br. 329/2021 od 15. oktobra 2021. godine iz gore navedenih razloga. Pored​​ napred navedenog navoda, podnosilac zahteva je u popunjavanju svog zahteva izneo i navode o neustavnosti Zakona br. 03/L-222 o poreskoj administraciji i postupci i neustavnosti​​ člana 9. Zakona br. 04/L-102 za izmenu i dopunu Zakona o poreskoj​​ upravi​​ i​​ poreskom​​ postupku​​ br. 03/L-222, navodeći da je ovaj zakon jednostran i neustavan, jer je izglasan parlamentarnom većinom za grupne interese,​​ i da je ovaj zakon nezakonit, jer je u suprotnosti sa Zakonom br. 06/L-016 o poslovnim društvima.​​ 

 

 • Sud, na osnovu spisa predmeta i kako sam podnosilac zahteva navodi, primećuje da je protiv odluke [br. 329/2021] od 15. oktobra 2021. godine PAK-a, isti podneo tužbu Osnovnom sudu u Prištini – Departman za upravljanje, i da čeka donošenje odluke, odnosno okončanje postupaka pred redovnim sudovima.

 

 • U tom smislu, Sud ocenjuje da je zahtev podnosioca preuranjen, jer podnosilac zahteva nije dokazao da je iscrpeo sva redovna pravna sredstva,​​ kako​​ u pogledu osporavanja ustavnosti odluke [br. 329/2021] od 15. oktobra 2021. godine PAK-a,​​ tako​​ i u pogledu osporavanja ustavnosti Zakona br. 03/L-222 o poreskoj administraciji i postupci​​ i​​ Zakona​​ br. 04/L-102 za izmenu i dopunu Zakona​​ o​​ poreskoj​​ upravi​​ i poreskom postupku​​ br. 03/L-222, sve dok se osporavanje neustavnosti odluke PAK-a​​ u primedbama odnosi i na neustavnost Zakona br. 03/L-222​​ o poreskoj administraciji i postupci.

 

 • Sud dalje podseća da​​ na osnovu​​ člana​​ 113.8 Ustava,​​ pored redovnih sudova, pravo da iniciraju konkretnu kontrolu, za ocenu​​ ustavnosti​​ zakona mogu da izvrše i pojedinci (fizička i pravna lica).​​ Ali to mogu da urade samo u redovnom postupku pred redovnim sudovima i,​​ u takvim slučajevima,​​ redovni sudovi imaju obavezu da ispitaju zahteve podnosilaca o neustavnosti zakona i odluče da li ih treba usvojiti ili ne. U slučaju da​​ i​​ redovni sudovi​​ imaju sumnje o​​ ustavnosti​​ jedne​​ zakonske odredbe i smatraju da je sami ne mogu primeniti, onda se​​ slučaj​​ mora uputiti Ustavnom sudu,​​ u skladu sa članom 113.8 Ustava​​ (vidi, Ustavni sud, slučaj​​ KI56/19, podnosilac zahteva:​​ Xhevat Thaqi, Rešenje od 29. aprila 2020. godine, stavovi 55 i 56).

 

 • U smislu okolnosti ovog slučaja i onoga što je gore rečeno, i dok podnosilac zahteva još uvek ima na raspolaganju pravna sredstva za ostvarivanje svojih ustavnih prava, Sud, na osnovu načela supsidijarnosti, ne smatra razumnim da interveniše u ovoj pravnoj stvari​​ (vidi,​​ slično, slučaj Suda:​​ KI136/19, podnosilac zahteva:​​ D.O.O.​​ “CO COLINA”,​​ rešenje od​​ 28.​​ aprila​​ 2021. godine,​​ stav​​ 93).

​​ 

 • Sud se dosledno pridržava načela supsidijarnosti, smatrajući da svi podnosioci zahteva moraju iscrpeti sve proceduralne mogućnosti u postupcima pred redovnim sudovima, kako bi sprečili povredu Ustava ili, ako je do nje došlo, da isprave takvu povredu određenog osnovnog prava zagarantovanog Ustavom​​ (vidi,​​ slučaj:​​ KI136/19, podnosilac zahteva:​​ D.O.O.​​ “CO COLINA”,​​ rešenje od 28. aprila 2021. godine, stav​​ 94).

 

 • Sud​​ je preko svoje​​ sudske​​ prakse​​ isticao​​ da​​ svrha i obrazloženje obaveze iscrpljivanja pravnih sredstava ili pravilo iscrpljivanja jeste da se relevantnim organima, a pre svega redovnim sudovima, pruži mogućnost da spreče ili isprave navodne povrede Ustava. Ono se zasniva na pretpostavci koja se ogleda u članu 32. [Pravo na pravno sredstvo] Ustava i članu 13. (Pravo na delotvorni pravni lek) EKLJP-a, da pravni poredak Republike Kosovo obezbeđuje delotvorno sredstvo za zaštitu osnovnih prava i sloboda zagarantovanih Ustavom. Ovo je važan aspekt supsidijarnog karaktera mehanizma​​ ustavne pravde​​ (vidi, u tom smislu,​​ slučajeve ESLJP-a:​​ Selmouni​​ protiv​​ Francuske,​​ br. 25803/94,​​ presuda od​​ 28. jula​​ 1999. godine,​​ stav​​ 74;​​ i, između ostalih, vidi i slučaj Suda:​​ KI147/18,​​ podnosilac zahteva:​​ Arbër Hadri,​​ rešenje o neprihvatljivosti od​​ 11. oktobra​​ 2019. godine,​​ stav42​​ i tu korišćene reference,​​ i nedavni slučaj:​​ KI136/19,​​ gore citiran, stav​​ 95).

 

 • Sud na kraju utvrđuje da u okolnostima konkretnog slučaja, podnosilac zahteva i dalje ima na raspolaganju pravne mehanizme da se žali i ostvari svoja prava za koja navodi da su mu povređena. Stoga, pošto se žalio u redovnim sudskim postupcima, trenutni zahtev se smatra preuranjenim i​​ treba da se odbije,​​ kao neprihvatljiv.​​ 

 

 • Shodno tome, Sud zaključuje da zahtev podnosioca treba da se proglasi neprihvatljivim, jer nisu iscrpljena pravna sredstava u skladu sa članom​​ 113 (7)​​ Ustava, članom​​ 47​​ (2)​​ Zakona i pravilom​​ 39 (1) (b)​​ Poslovnika.

 

IZ TIH RAZLOGA

 

Ustavni sud, u skladu sa stavovima​​ 1​​ i​​ 7​​ člana​​ 113. Ustava, članovima​​ 20.​​ i​​ 47​​ (2)​​ Zakona i pravilom​​ 39 (1) (b)​​ Poslovnika,​​ dana​​ 22.​​ decembra​​ 2022. godine,​​ jednoglasno

 

ODLUČUJE

 

 • DA PROGLASI zahtev neprihvatljivim;

 

 • DA DOSTAVI ovo rešenje stranama;

 

 • DA OBJAVI ovo rešenje u Službenom listu, u skladu sa članom 20.4 Zakona;

 

 • Ovo rešenje stupa na snagu odmah.​​ 

 

 

 

 

 

Sudija izvestilac      Predsednica Ustavnog suda

 

 

 

 

Safet HoxhaGresa Caka-Nimani

1

podnosiocu:

“Kel” A.D.

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Nisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni