Odluka

Ocena ustavnosti ne-specificirane odluke ili akta javnog organa

br. predmeta KI 158/21

podnosiocu: A.S.

Preuzimanje:

KI158/21, Podnosilac zahteva: A.S. Ocena ustavnosti ne-specificirane odluke ili akta javnog organa

KI158/21, Odluka o odbijanju zahteva od 4. novembra 2021. godine, objavljena 16. novembar 2021

Ključne reči: individualni zahtev, odbijanje zahteva

Iz spisa predmeta proizilazi da je podnosilac zahteva putem elektronske pošte poslao dopis sudu u kome je tvrdio da je on žrtva diskriminacije sredine u kojoj on živi. Sud je poslao pismo, podnosiocu zahteva radi dopune zahteva na elektronsku adresu podnosioca koji je on naveo kao adresu za dalju komunikaciju sa sudom. Podnosilac nije u roku odgoovrio na zahtev suda. Shodno tome Sud je odlučio da zahtev podnosioca odbije po kratkom postupku.

 

podnosiocu:

A.S.

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Član 24 - Jednakost pred Zakonom

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni