Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti postupaka pred Osnovnim sudom u Mitrovici – ogranak u Srbici u predmetu C. br. 256/2018

br. predmeta KI 104/20

podnosiocu: Ejup Koci

Preuzimanje:

KI104/20, podnosilac zahteva: Ejup Koci, ocena ustavnosti postupaka pred Osnovnim sudom u Mitrovici – ogranak u Srbici, u vezi sa predmetom C. br. 256/2018.

KI104/20, presuda od 10. februar 2021. godine, objavljeno 24. marta 2021.godine

Ključne reči: individualni zahtev, povreda člana 31. Ustava u vezi sa članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Ovaj slučaj se odnosi na tužbu podnosioca zahteva za utvrđivanje granice (medže) nepokretnosti i utvrđivanje vlasništva kao zauzetog dela. Podnosilac zahteva je navodio da Osnovni sud nije preduzeo nijednu konkretnu radnju da reši slučaj.

Sud je smatrao da je Osnovni sud neprestano komunicirao sa podnosiocem zahteva: (i) obaveštavajući ga o trenutnom statusu njegovog predmeta; (ii) zahtevajući od podnosioca zahteva da precizira tužbu i plati sudsku taksu; (iii) odlučujući da se protivnička strana pozove na ročište, i na kraju (iv) oslobađajući podnosioca zahteva od sudske takse.

Sud primećuje da je razmatranje predmeta podnosioca zahteva pred Osnovnim sudom bilo dosledno praćeno radnjama obaveštavanja i procesnim radnjama od strane Osnovnog suda. Na osnovu činjenica u predmetu, Sud primećuje da je poslednja procesna radnja Osnovnog suda u konkretnom predmetu bilo rešenje [C. br. 256/2018] od 28. septembra 2020. godine, kojim je podnosilac zahteva oslobođen sudske takse.

U ovom okolnostima, Sud nalazi da Osnovni sud nije bio pasivan u vezi sa predmetom podnosioca zahteva.

Shodno tome, Sud zaključuje da podnosilac zahteva nije dokazao tvrdnju da je tok postupka rešavanja njegovog predmeta rezultirao prekomernim trajanjem i nerešavanjem predmeta u razumnom roku, zagarantovanom članom 31.2 Ustava i članom 6.1 EKLJP-a.

Shodno tome, zahtev je očigledno neosnovan na ustavnim osnovama i mora se proglasiti neprihvatljivim u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika.

podnosiocu:

Ejup Koci

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti