Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së procedurave në Gjykatën Themelore në Mitrovicë – Dega në Skenderaj, përkitazi me lëndën C.nr. 256/2018

Nr. të lëndës KI 104/20

Shkarko:
Parashtruesit:

Ejup Koci

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim