Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti Rešenja Osnovnog suda u Prizrenu CP. br. 2739/2014, od 27. januara 2020. godine

br. predmeta KI 19/20

podnosiocu: Lutfi Shantir

Preuzimanje:

KI 19/20, Podnosilac zahteva: Lutfi Shantir, ocena ustavnosti rešenja Osnovnog suda u Prizrenu CP. br. 2739/2014 od 27. januara 2020. godine

KI 19/20, rešenje o neprihvatljivosti od 22. jula 2020. godine, objavljeno 20. avgusta 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, građanski postupak, neiscrpljivanje pravnih sredstava, neprihvatljiv zahtev  

U konkretnom slučaju, Osnovni sud u Prizrenu je utvrdio da se na osnovu člana 13.2 ZIP-a, postupak izvršenja može obustaviti ukoliko poverilac (podnosilac zahteva) ne uplati sredstva koja su potrebna za pokrivanje troškova izvršnog postupka.

Podnosilac zahteva se pred Ustavnim sudom nije posebno pozvao ni na koju ustavnu odredbu, ali je iz njegovog zahteva proizašlo da se on žali: (i) na neizvršenje predmeta izvršenja u njegovu korist, a što je povezano sa pravom na pravično i nepristrasno suđenje koje je zagarantovano članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava u vezi sa članom 6. [Pravo na pravično suđenje] EKLJP i (ii) da je diskriminisan zbog toga što je član manjinske zajednice na Kosovu, a što je povezano sa članom 24. [Jednakost pred zakonom] Ustava i članom 14. (Zabrana diskriminacije) EKLJP.

Sud je podsetio da pravilo o iscrpljenju pravnih sredstava iz člana 113.7 Ustava, člana 47. Zakona i pravila 39 (1) (b) Poslovnika obavezuje podnosioce zahteva koji žele da svoj predmet predstave pred Ustavnim sudom da moraju prvo da iskoriste delotvorna prava sredstva koja su na raspolaganju po zakonu, protiv pobijene presude ili odluke.

U konkretnom slučaju, Sud je primetio da protiv osporenog rešenja Osnovnog suda u Prizrenu CP. br. 2739/2014 od 27. januara 2020. godine postoji mogućnost ulaganja žalbe kao redovnog pravnog sredstva protiv osporenog rešenja pred Apelacionim sudom Kosova.

Sud je utvrdio da su postupci pred redovnim sudovima u vezi predmeta spora između podnosioca zahteva i suprotne strane još uvek u toku i nalaze se na čekanju pred Apelacionim sudom na osnovu žalbe koju je podneo podnosilac zahteva i da podnosilac zahteva nije obrazložio da je žalba pred Apelacionim sudom iz nekog razloga bila nedostupna i nedelotvorna u konkretnim okolnostima predmeta ili da su postojale posebne okolnosti zbog kojih je on bio oslobođen uslova iscrpljivanja pravnih sredstava.

Sud je zaključio da se zahtev mora proglasiti neprihvatljivim zato što podnosilac zahteva nije iscrpeo sva pravna sredstva u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 20. i 47. Zakona i pravilom 39 (1) (b) Poslovnika.

podnosiocu:

Lutfi Shantir

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Nisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni