Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti rešenja Rev. 575/2021 Vrhovnog suda od 10. januara 2021. godine

br. predmeta KI87/22

podnosiocu: Rexhep Ismaili

Preuzimanje:

Podnosilac zahteva: Rexhep Ismaili, Ocena ustavnosti rešenja Rev. 575/2021 Vrhovnog suda od 10. januara 2021. godine

KI87/22, rešenje o neprihvatljivosti od 12. aprila 2023. godine, objavljeno 25. maja 2023. godine

Ključne reči: individualni zahtev, zahtev podnet van roka.

Okolnosti konkretnog slučaja se odnose na zahtev podnosioca za dodelu tri jubilarne plate u EKK-u na osnovu člana 52, stav 1 tačka (3) Opšteg kolektivnog sporazuma, koji je bio na snazi od 1. januara 2015. godine do 1. januara 2018. godine. Podnosilac zahteva je pokrenuo spor pred redovnim sudovima, tražeći prvo od Osnovnog suda da obaveže EKK da isplati podnosiocu zahteva neutvrđeni iznos na ime tri jubilarne plate. Osnovni sud je presudom [C. br. 1136/19] odbio tužbeni zahtev podnosioca. Ovu odluku je potvrdio Apelacioni sud, dok je Vrhovni sud rešenjem [Rev. br. 575/2021] odbio, kao nedozvoljen, zahtev za reviziju, sa obrazloženjem da na osnovu člana 211.2 Zakona o parničnom postupku, vrednost predmeta spora u delu pobijenom presudom ne prelazi sumu od 3,000 € da bi se dozvolila revizija.

Sud podseća da podnosilac zahteva osporava rešenje [Rev. br. 575/2021] Vrhovnog suda Kosova od 10. januara 2021. godine. Povratnica koju je Sudu dostavio Osnovni sud potvrđuje da je podnosilac zahteva primio osporeni akt 16. februara 2022. godine. Podnosilac zahteva je podneo svoj zahtev Sudu 21. juna 2022. godine više od 4 (četiri) meseca od prijema osporenog akta. Shodno tome, Sud utvrđuje da je zahtev podnosioca podnet nakon zakonskog roka od 4 (četiri) meseca definisanog Zakonom i Poslovnikom o radu, te je stoga neprihvatljiv za razmatranje.

U zaključku, iz prethodno obrazloženih razloga, Sud utvrđuje da zahtev nije podnet u zakonskom roku definisanom članom 49. Zakona i pravilom 39 (1) (c) Poslovnika o radu i shodno tome, Sud ne može da razmatra meritum slučaja, odnosno da li su osporenim rešenjem povređena ustavna prava podnosioca zahteva.

podnosiocu:

Rexhep Ismaili

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je podnet van roka

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni