Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti rešenja Rev. br. 156/2022 od 5. juna 2022. godine, Vrhovnog suda  Kosova

br. predmeta KI141/22

podnosiocu: Salih Pllana

Preuzimanje:

KI141/22, Podnosilac: Salih Pllana, Ocena ustavnosti rešenja Rev. br. 156/2022 od 5. juna 2022. godine, Vrhovnog suda  Kosova

KI141/22, Rešenje o neprihvatljivosti od 24. januara 2024. godine, objavljeno 22. februar 2024. godine

Ključne reči: individualni zahtev, neblagovremeni zahtev, neprihvatljivi zahtev.   

Iz spisa predmeta rezultira da suština ovog slučaja odnosi se na činjenicu da je Apelacioni sud odbio tužbu podnosioca zahteva, podnetu protiv KEK D.D. kojom je isti tražio od tužene strane da mu isplati jubilarnu nagradu na ime plata.

U postupku pred Ustavnim sudom, podnosilac zahteva je naveo da je osporena odluka, koja se nadovezuje sa gore navedenom tužbom za nagradu jubilarne plate, doneta uz povredu njegovih ustavnih prava i sloboda, naime člana 24. [Jednakost pred zakonom], člana 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], člana 54. [Sudska zaštita prava] i člana 102. [Opšta načela sudskog sistema] Ustava.   Podnosilac zahteva, kao glavni navod pred Ustavnim sudom, je pokrenuo pitanje objektivno neopravdane diskriminacije i povrede jednakosti oružja, tvrdeći da je Apelacioni sud koristio dvostruke aršine u pogledu dodele jubilarnih zarada, što je za posledicu imalo diskriminaciju i povredu načela jednakosti oružja.

U proceni navoda podnosioca zahteva, Sud je ocenio da je „konačna odluka“, shodno članu 49. Zakona, presuda [Ca. br. 5479/21] od 25. januara 2022. godine, Apelacionog suda, kojom je odbijena tužba podnosioca da se obaveže tužena strana KEK D.D. da mu isplati nagradu od jubilarne zarade, a koja je bila konačna i protiv koje nije se moglo podneti žalba. Sud je podsetio da iako podnosilac zahteva nije naveo datum kada je primio presudu Apelacionog suda, iz činjenica slučaja, jasno je da je vreme između prijema presude i datuma kada je on podneo svoj zahtev pred Ustavnim Sudom, premašilo zakonski rok od 4 (četiri) meseca.

Sud je ustanovio da zahtev nije podnet u zakonskom roku koji je utvrđen članom 49. Zakona i pravilom 34. (1) (c) Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Salih Pllana

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je podnet van roka

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni