Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda [PN. br. 808/22] od 5. avgusta 2022. godine

br. predmeta KI146/22

podnosiocu: Ruzhdi Sefa

Preuzimanje:

KI146/22, Podnosilac zahteva: Ruzhdi Sefa, Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda [PN. br. 808/22] od 5. avgusta 2022. godine  

KI146/22, Rešenje o neprihvatljivosti od 20. marta 2024. godine, objavljeno 30. aprila 2024. godine

Ključne reči: individualan zahtev, preuranjen zahtev, retroaktivno dejstvo, neprihvatljiv zahtev  

Iz spisa predmeta proizilazi da je Kosovska policija 7.12.2021. godine podnela krivičnu prijavu protiv podnosioca zahteva. Osnovno tužilaštvo je 14.12.2021. godine donelo Rešenje o pokretanju istrage. Osnovni sud je dana 16.12.2021.godine, putem Naredbe za prikrivene mere PPr.KR. br. 215/2021, naložio snimanje dolaznih i odlaznih telefonskih poziva, kao i sms, tekstualnih poruka i drugih elektronskih poruka sa brojeva telefona koje koristi podnosilac zahteva kompanije „Vala“ za period od 01.07.2021.godine do 31.07.2021. godine. U međuvremenu, nakon što je Osnovno tužilaštvo pribavilo Naredbu PPr.Kr. br. 215/2021 od Osnovnog suda, prvi se obratio rukovodstvu preduzeća „Vala“ kojem je naložio vađenje ulaza i izlaza i mapiranje broj telefona zahteva podnosioca zahteva. Takođe, Osnovno tužilaštvo se putem Naredbe za prikrivene mere PP.I. br. 261/2021 od 28.12.2022.godine obratilo telefonskoj kompaniji „Ipko“ kojom je naložilo vađenje ulaza i izlaza i mapiranje telefona koji je u upotrebi od strane trećeg lica, ali koji je takođe inkriminisao podnosioca zahteva. Sa ovim osiguranim dokazima, Osnovno tužilaštvo je 01.04.2022.godine podiglo optužnicu PP.I. br. 261/2021 dana 31.03.2022. godine pred Osnovnim sudom a protiv podnosioca zahteva, zbog krivičnog dela primanje mita iz čl. 421. stav 1. KZRK-a, kao i protiv trećeg lica Sh.N., zbog krivičnog dela davanje mita iz člana 422. stav 1. KZRK-a. Podnosilac zahteva je zatražio izuzimanje navedenih dokaza kao i u zahtevu za osporavanje dokaza, iz razloga što tužilac nije na zakonit način pribavio dokaze, zato što je naložena registracija dolaznih i odlaznih poziva, sms-a, tekstualnih poruka, na retroaktivan način od 01.07.2021. do 31.07.2021. godine. Osnovni sud je odbacio kao neosnovano osporavanje dokaza koje je podneo podnosilac zahteva zbog krivičnog dela primanja mita iz člana 421. stav 1. KZRK-a. Podnosilac zahteva je uložio žalbu Apelacionom sudu tvrdeći da je prvostepeni sud time što je odbacio osporavanje dokaza koje je podnosilac zahteva podneo,  povredio prava na privatnost, kao i pravo na pravično suđenje. Apelacioni sud je odbio kao neosnovanu žalbu podnosioca zahteva i potvrdio je rešenje Osnovnog suda. Apelacioni sud je potvrdio nalaze prvostepenog suda i obrazložio da žalbeni navodi nisu osnovani, jer je prvostepeni sud u pobijanoj odluci dao dovoljno razloga da podignuta optužnica Osnovnog tužilaštva ima dovoljno dokaza da bi se potkrepila osnovana sumnja da je podnosilac zahteva izvršio krivično delo za koje je i optužen. Apelacioni sud je utvrdio da je krivični postupak protiv podnosioca zahteva u fazi nakon podizanja optužnice i da li će biti dokazana njegova krivica ostaje da se ispita u narednim fazama krivičnog postupka i glavnog ispitivanja predmeta.

U postupku pred Sudom podnosilac zahteva u suštini tvrdi povredu članova 31. i 36. Ustava u vezi sa članovima 6. i 8. EKLJP-a, jer je Osnovno tužilaštvo putem Naredbe za tajnu meru [PP.I. br. 261/21] od 28.12.2022. godine, kao i Osnovni sud, Naredbom za tajne tehničke mere [PPr.Kr. br. 215/21] od 16.12.2021.godine, ovlastio – retroaktivno na pet meseci – snimanje dolaznih i odlaznih poziva, sms-a, tekstualnih ili drugih elektronskih poruka, od 01.07.2021. godine do 31.07.2021. godine. Osporene naredbe tokom sprovođenja postupka po osporavanju dokaza su potvrdili kako Osnovni sud tako i Apelacioni sud.

Podnosilac zahteva je takođe tražio i uvođenje privremene mere i neobjavljivanje njegovog identiteta.

Pri ocenjivanju navoda podnosioca zahteva, Sud, uzimajući kao osnov činjenicu da je krivični postupak protiv podnosioca zahteva, odnosno sudsko ispitivanje u krivičnom postupku protiv njega u toku i da na osnovu utvrđenog principa da se krivični postupak mora proceniti u svojoj  celini, podnosilac zahteva, njegove tvrdnje koje se odnose na odvijanje istražnog postupka i koje su prethodile podizanju optužnice protiv njega: (i) može da pokrene u postupku tokom glavnog ročišta; (ii) pozivajući se na garancije koje su propisane u članovima 31i 36Ustava a u vezi sa članovima 6i 8EKLjP-a; i (iii) načela i standarda koji su postavljeni prema sudskoj praksi ESLjP-a, u skladu sa kojom su, na osnovu člana 53. Ustava, sudovi obavezni da tumače prava i osnovne slobode koje su zagarantovane Ustavom. Sud je takođe naglašavao do sada u svojoj sudskoj praksi utvrdio da ako su postupci u toku pred redovnim sudovima, onda se zahtev podnosilaca zahteva smatra preuranjenim.

Sud je takođe odbio zahteve podnosioca zahteva za uvođenje privremene mere i neobjavljivanje njegovog  identiteta.

Sledstveno, i na osnovu gore navedenih razjašnjenja u objavljenom Rešenju, Sud zaključio da je zahtev podnosioca zahteva preuranjen, i u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 47 Zakona i pravilom 34 (1) (b) Poslovnika o radu treba odbiti kao preuranjen.

podnosiocu:

Ruzhdi Sefa

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični