Odluka

Ocena ustavnosti neodređenog akta javnog organa

br. predmeta KI169/22

podnosiocu: Erxhan Ajeti

Preuzimanje:

 

 

 

 

 

Prishtina, 29. septembra 2023. godine

Br.ref.:​​ RK 2274/23

 

 

 

 

 

 

 

 

ODLUKA O ODBIJANJU ZAHTEVA

u

 

slučaju​​ br.​​ KI169/22

 

Podnosilac

 

Erxhan Ajeti

 

 

Ocena ustavnosti neodređenog akta

javnog organa

 

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE KOSOVO​​ 

 

 

u sastavu:

 

Gresa Caka-Nimani, predsednica

Bajram Ljatifi, zamenik predsednika

Selvete Gërxhaliu-Krasniqi, sudija​​ 

Safet Hoxha, sudija

Radomir Laban, sudija

Remzije Istrefi-Peci, sudija

Nexhmi Rexhepi, sudija i​​ 

Enver Peci, sudija​​ 

 

 

Podnosilac zahteva

 

 • Zahtev je podneo​​ Erxhan Ajeti​​ iz opštine Priština​​ (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).

 

 

 

Osporena​​ odluka

 

 • Podnosilac zahteva nije precizirao koji konkretan akt nekog javnog organa osporava pred Ustavnim Sudom Republike Kosovo​​ (u daljem tekstu: Ustavni Sud).​​ 

 

Predmetna​​ stvar​​ 

 

 • Predmetna stvar je ocena ustavnosti neodređenog akta nekog javnog organa.​​ 

 

 • Podnosilac zahteva nije tačno precizirao koja su prava i osnovne slobode koja su zagarantovana Ustavom bila povređena nekim osporenim aktom.

 

Pravni​​ osnov​​ 

 

 • Zahtev je zasnovan na stavovima 1. i 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. (Procesuiranje podnesaka) i 47. (Individualni zahtevi) Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu Republike Kosovo (u daljem tekstu: Zakon) i pravilu 32. (Podnošenje podnesaka i odgovora) Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo (u daljem tekstu: Poslovnik o Radu).​​ 

 

 • Dana 7. jula 2023. godine, Poslovnik o radu Ustavnog suda Republike Kosovo br. 01/2023, objavljen je u Službenom listu Republike Kosovo i stupio je na snagu 15 dana od dana objavljivanja. Shodno tome, prilikom razmatranja zahteva, Ustavni sud se poziva na odredbe navedenog Poslovnika. S tim u vezi, u skladu sa pravilom 78 (Prelazne odredbe) Poslovnika o radu br. 01/2023, izuzetno, pojedine odredbe Poslovnika o radu br. 01/2018, i dalje c?e se primenjivati u predmetima registrovanim u Sudu pre njegovog ukidanja, samo ako i u meri u kojoj su povoljniji za stranke.

 

Postupak pred Ustavnim Sudom

 

 • Dana​​ 7.​​ novembra​​ 2022. godine,​​ Sud je primio zahtev podnosioca zahteva koji je isti podneo preko pošte dana​​ 4.​​ novembra​​ 2022. godine.

 

 • Dana​​ 14.​​ novembra​​ 2022. godine,​​ predsednica Suda je odlukom​​ [br.​​ GJR.​​ KI169/22]​​ imenovala sudiju​​ Nexhmi Rexhepi​​ za sudiju izvestioca i Veće za razmatranje, sastavljeno od sudija:​​ Gresa Caka Nimani​​ (predsedavajuća),​​ Safet Hoxha​​ i​​ Radomir Laban​​ (članovi).

 

 • Dana​​ 16.​​ novembra​​ 2022. godine,​​ Sud je obavestio podnosioca zahteva o registraciji zahteva i zatražio je od njega da dopuni zahtev sledećim dokumentima i informacijama:​​ (i)​​ da popuni obrazac zahteva;​​ (ii)​​ da precizira koju odluku javnog organa on osporava;​​ (iii)​​ da navede za koja prava i slobode on smatra da su mu povređena;​​ i​​ (iv)​​ da priloži odluku koju osporava zajedno sa drugim odlukama ili dokumentima koji se tiču njegovog zahteva.

 

 • Dana​​ 24.​​ i​​ 25.​​ novembra​​ 2022. godine,​​ podnosilac zahteva je podneo Sudu neke dokumente, ali nije podneo obrazac zahteva, i nije pojasnio i nije dopunio svoj zahtev.​​ 

 

 • Dana​​ 1.​​ decembra​​ 2022. godine,​​ Sud je ponovo uputio dopis podnosiocu zahteva i zatražio je od njega: (i)​​ da popuni obrazac zahteva; (ii)​​ da precizira koji akt​​ javnog organa on osporava; (iii)​​ da​​ precizira​​ koja prava i slobode smatra da su mu povređena;​​ i​​ (iv)​​ da priloži​​ osporenu​​ odluku zajedno sa drugim odlukama ili dokumentima koji se tiču njegovog zahteva.​​ 

 

 • Dana​​ 15.​​ decembra​​ 2022. godine,​​ nakon što dopis koji je poslat poštom nije bio primljen od strane podnosioca zahteva, Sud je poslao dopis podnosiocu zahteva i putem službene elektronske pošte Suda.

 

 • Dana 16. decembra 2022. godine, sudija Enver Peci je položio zakletvu pred predsednikom Republike Kosovo, u kom slučaju je počeo njegov mandat u Sudu.

 

 • Dana​​ 20.​​ decembra​​ 2022. godine,​​ Sud je putem službene elektronske pošte primio odgovor od podnosioca zahteva,​​ koji između ostalog navodi:“Pošto moje zdravlje nije dobro i ja se ne osećam se dobro, a sa druge strane, nepravde se nastavljaju i uopšte nisu prestale! Obaveštavam vas da trenutno nisam u mogućnosti da vam pošaljem konkretne informacije! Ali ove tražene informacije su zabeležene i evidentirane u arhivama dotičnih institucija u vreme kada su se desile! Ako ima volje i profesionalizma, oni se mogu dobiti iz sistema u roku od nekoliko sati!“,​​ ali nije​​ dostavio​​ popunjeni obrazac zahteva kao i​​ nije pružio​​ objašnjenja koja su zatražena od strane Suda.

 

 • Dana 27. decembra 2022. godine, podnosilac zahteva je​​ dostavio Sudu dodatna dokumenta kojima je priložio neke dopise sa Osnovnim sudom, gde između ostalog je​​ tražio​​ da mu se pokaže ime sudije koji je zadužen njegovim predmetom.​​ 

 

 • Dana 4. maja 2023. godine, podnosilac zahteva je dostavio Sudu jedan dopis​​ u kome navodi da mu je na njegovoj adresi pristiglo nekoliko koverata od Osnovnog suda, gde ovaj potonji ga obavestio u vezi sa predmetima koje je on podneo Osnovnom sudu.​​ 

 

 • Dana 9. juna 2023. godine Podnosilac predstavke je dostavio Sudu pismo upućeno nekolicini sudija Osnovnog suda, tražeći od njih da zakažu sudske rasprave.

 

 • Dana​​ 31. avgusta 2023. godine,​​ Veće za razmatranje je razmotrilo izveštaj sudije izvestioca i jednoglasno iznelo preporuku Sudu da odbije zahtev po kratkom postupku.

 

Pregled činjenica

 

 • Podnosilac zahteva navodi da se on obratio jednim zahtevom Osnovnom sudu u Prištini​​ (u daljem tekstu: Osnovni sud)​​ da se otpočne sa sudskim razmatranjem predmeta​​ C.​​ br.​​ 2077/2022.​​ 

 

 • Takođe,​​ podnosilac zahteva je pred Sudom podneo i neke dopise u kojima se on obratio nekim institucijama kao što su:​​ Predsednici Osnovnog suda,​​ Glavnom tužiocu Osnovnog tužilaštva u Prištini,​​ tužiocu​​ M.M,​​ gde je tražio izuzeće sudije​​ E.G .

 

 • Takođe, podnosilac zahteva je podneo i jedan dopis u kojem se on obratio i nekim javnim institucijama, uključujući i Sud,​​ gde između ostalog navodi: „Molim žalbenog tužioca da pokrene istragu protiv gđe. A.SH.R. pod sumnjom da ne dozvoljava – naredila sudijama neugledne radnje – zloupotrebu službenih dužnosti“,​​ ali nije precizirao kome se konkretno obratio, niti je objasnio o čemu se radi.

 

Navodi podnosioca zahteva

 

 • Podnosilac zahteva nije osporio nijedan​​ konkretan akt nekog javnog organa i nije tačno precizirao za koja prava i osnovne slobode zagarantovane Ustavom on smatra da su mu povređena nekim aktom nekog javnog organa.​​ 

 

 • Na osnovu spisa predmeta, podnosilac zahteva od Suda traži da​​ “​​ ...​​ Molim Ustavni Sud da preko pravnih organa – pravnih postupaka da počnu istrage u osnovnom​​ tužilaštvu,​​ zašto nemaju konačan epilog, ko ih blokira​​ ...​​ tražimo od Ustavnog suda da prizna prava žena​​ ...”.

 

 • Podnosilac zahteva dalje naglašava​​ “​​ ...​​ očekujem od Ustavnog suda da počne sa istragom i za​​ M.T, nije završio sa predmetom​​ ...​​ da naloži ili pismeno predloži pokretanje istrage za predsednika Omladinskog centra sa optužbom za pokušaj ubistva”.

 

Relevantne odredbe Zakona i Poslovnika o Radu

 

Zakon

Član​​ 48

(Tačnost podneska)

 

Podnosilac podneska je dužan da jasno naglasi to koja prava i slobode su mu povređena i koji je konkretan akt javnog organa koji podnosilac želi da ospori.

 

Poslovnik o Radu​​ 

 

Pravilo​​ 25

(Podnošenje podnesaka i odgovora)

 

[...]

 

2)​​ Podnesak takođe uključuje sledeće:

h)​​ dodatna dokumenta i informacije.

 

Pravilo​​ 54
(Odbacivanje i odbijanje zahteva)

 

(2)​​ Sud moze odluciti da odbije zahtev po kratkom postupku:​​ 

(a) ako je zahtev nepotpun ili nejasan uprkos zahtevu iIi zahtevima Suda​​ 

prema stranci da dopuni ili razjasni zahtev;

Ocena prihvatljivosti zahteva​​ 

 

 • Sud prvo razmatra da li su ispunjeni kriterijumi prihvatljivosti koji su utvrđeni Ustavom i dalje precizirani Zakonom i Poslovnikom o Radu. U tom smislu, prema stavu​​ 1. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, Sud odlučuje samo o slučajevima koje su ovlašćene strane podnele Sudu na zakonit način. Takođe, prema stavu​​ 7. istog člana Ustava, pojedinci mogu da pokrenu postupak ako su njihova individualna prava i slobode koje im garantuje Ustav prekršena od strane javnih organa, ali tek nakon što su iscrpeli sva pravna sredstva propisana zakonom.

 

 • Pored gore propisanih kriterijuma, prilikom ocene da li podnosilac zahteva ispunjava kriterijume za ocenu njegovog zahteva, Sud podseća da član 48. (Tačnost podneska) Zakona posebno obavezuje podnosioce zahteva da jasno naglase konkretan akt javnog organa koji osporavaju i jasno naglase koja ustavna prava i slobode su im navodno povređene. S druge strane, pravilo 32. (Podnošenje podnesaka i odgovora) Poslovnika predviđa da zahtev podnosilaca mora da sadrži i: (a) ime i adresu stranke koja podnosi zahtev; (b) ime i adresu zastupnika za dostavljanje dokumenata, ako postoji; (c) punomoćje za pravnog zastupnika;​​ (d) ime i adresu suprotne strane ili stranaka, ako su poznate, kojima se dostavljaju dokumenti; (e) izjavu o traženoj pravnoj zaštiti; (f) kratak​​ opis činjenica; (g) proceduralno i supstantivno obrazloženje zahteva; i (h) dodatna dokumenta i informacije.

 

 • U ovom kontekstu, prema stavu 4. člana 22. (Procesuiranje podnesaka) Zakona je predviđeno da ako zahtev ili odgovor na zahtev nije jasan ili kompletan, sudija izvestilac obaveštava stranke ili dotične učesnike o tome i određuje rok od najviše petnaest​​ (15) dana za razjašnjenje ili dopunu zahteva, odnosno odgovor na zahtev. Onda kada dotične stranke ne dostave Sudu traženu dokumentaciju, na osnovu pravila​​ 54.​​ (Odbacivanje i odbijanje zahteva) Poslovnika, Sud može da odluči da odbije zahtev po kratkom postupku, s obzirom na to da je zahtev nepotpun ili nejasan uprkos njegovim zahtevima upućenim stranci da dopuni ili razjasni isti.

 

 • S tim u vezi, Sud podseća da je zahtev podnosioca zahteva primio dana​​ 7.​​ novembra​​ 2022. godine.​​ Imajući u​​ obzir da zahtev nije bio kompletan, jer su u spisima zahteva nedostajala sledeća dokumenta:​​ (i)​​ obrazac zahteva;​​ (ii)​​ nije​​ precizirao koju odluku javnog organa on osporava; kao i (iii) nije naveo za koja prava i slobode on smatra da su mu povređena, Sud je,​​ dana​​ 16.​​ novembra​​ 2022. godine,​​ zatražio od podnosioca zahteva da podnese sledeća dokumenta:​​ (i) da popuni obrazac zahteva; (ii) da precizira koju odluku javnog organa on osporava; (iii) da navede za koja prava i slobode on smatra da su mu povređena; i (iv) da priloži odluku koju osporava zajedno sa drugim odlukama ili dokumentima koji se tiču njegovog zahteva.

 

 • Dana​​ 24.​​ i​​ 25. novembra 2022. godine,​​ podnosilac zahteva je podneo Sudu neke dodatne dokumente, uključujući tu i jednu žalbu koja je bila upućena nekim javnim institucijama kao i neke odluke Osnovnog suda za neke različite slučajeve.

 

 • Međutim,​​ Sud ocenjuje da nasuprot specifičnom zahtevu Suda, podnosilac zahteva nije priložio sledeća dokumenta​​ :​​ (i)​​ obrazac zahteva;​​ (ii) nije​​ precizirao koju odluku javnog organa on osporava; (iii) nije naveo za koja prava i slobode on smatra da su mu povređena kao i (iv) nije priložio druge dokumente koji su povezani sa zahtevom.

 

 • Dana​​ 1.​​ decembra​​ 2022. godine​​ odnosno​​ dana​​ 15.​​ decembra​​ 2022. godine,​​ Sud je, u skladu sa stavom​​ (2)​​ (a)​​ pravila​​ 54​​ Poslovnika o Radu,​​ poslao jedan ponovljeni zahtev podnosiocu zahteva, da pojasni i da dopuni svoj zahtev. Međutim, i nakon drugog pokušaja Suda, podnosilac zahteva nije dopunio niti je pojasnio svoj zahtev.

 

 • Sud je primio jedan odgovor od strane podnosioca zahteva, ali podnosilac zahteva nije dopunio svoj zahtev sledećim dokumentima:​​ (i) obrazac zahteva;​​ (ii) nije​​ precizirao koju odluku javnog organa on osporava; (iii) nije naveo za koja prava i slobode on smatra da su mu povređena kao i (iv) nije priložio druge dokumente koji su povezani sa zahtevom.

 

 • Sud podseća da teret izgradnje, razjašnjenja i dopune zahteva pada na podnosioce zahteve, koji imaju neposredan interes da Sud delotvorno ispita njihove tvrdnje i navode. U slučajevima kada podnosioci zahteva ne odgovore na zahtev Suda za razjašnjenje i dopunu zahteva, Sud proglašava te zahteve nejasnim i nekompletnim, i kao rezultat toga ne razmatra navode podnosilaca zahteva (vidi, između ostalog, slučajeve Suda,​​ KI121/21,​​ podnosilac​​ Bajram Hasani, odluka o odbijanju zahteva od 23. septembra 2021. godine, stav 38;​​ KI135/21​​ Isuf Musliu,​​ odluka o odbijanju zahteva od 10. septembra 2021. godine, stav 35;​​ i​​ KI101/21,​​ ‘N.T.SH. Morina B”, odluka o odbijanju zahteva od 8. septembra 2021. godine, stav 36).

 

 • Stoga, Sud smatra da zahtev podnosioca zahteva ne ispunjava proceduralne kriterijume za dalje razmatranje zbog toga što nije upotpunjen pratećom dokumentacijom, kako se​​ zahteva članovima​​ 21, 22.4 i 48. Zakona i pravilom​​ 25​​ (2) (h) i​​ 54​​ (2)​​ (a)​​ Poslovnika. Shodno tome, Sud zaključuje da se zahtev mora odbiti po kratkom postupku.

 

IZ TIH RAZLOGA

 

Ustavni sud, u skladu da članom 113.7 Ustava,​​ članom​​ 48​​ Zakona i u skladu sa pravilima​​ 25(2)​​ (h)​​ i​​ 54​​ (2)​​ (a),​​ Poslovnika o Radu,​​ dana​​ 31. avgusta 2023. godine,​​ jednoglasno

 

ODLUČUJE

 

 • DA ODBIJE zahtev;

 

 • DA DOSTAVI ovu odluku stranama;

 

 • DA OBJAVI ovu odluku u Službenom listu, u​​ skladu sa članom 20.4 Zakona;

 

​​ IV.​​  Ova​​ odluka​​ stupa na snagu na dan objavljivanja u Službenom listu Republike Kosovo u skladu sa stavom 5, člana 20. Zakona.

 

 

 

 

 

Sudija izvestilac​​ ​​ Predsednica Ustavnog suda​​ 

 

 

 

 

Nexhmi Rexhepi​​ Gresa Caka-Nimani

1

​​ 

podnosiocu:

Erxhan Ajeti

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva