Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova, ARJ-UZVP. br. 124/2021 od 17. novembra 2021. godine

br. predmeta KI23/22

podnosiocu: Musa Namani

Preuzimanje:

KI23/22, Podnosilac: Musa Namani, Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova, ARJ-UZVP. br. 124/2021 od 17. novembra 2021. godine  

Ključne reči: individualni zahtev, zahtev za sticanje statusa penzionista sa trajnom ograničenom sposobnošću   

Sud u početku podseća da su okolnosti konkretnog slučaja povezane sa navodom podnosioca zahteva povodom njegovog zahteva da mu se prizna pravo na penziju za trajne ograničene sposobnosti i odbijanje tužbenog zahteva od strane Osnovnog suda kao neosnovanog, odbijanje žalbe od strane Apelacionog suda i odbijanje zahteva za vanredno preispitivanje sudske odluke od strane Vrhovnog suda.

U tom smislu, Sud podseća da podnosilac zahteva osporava pred Sudom utvrđenja redovnih sudova, navodeći (I) povredu člana 31. Ustava u vezi sa članom 6. EKLJP, kao rezultat pogrešnog tumačenja zakona, kao i (II) navodi o povredi člana 49. Ustava i člana 13. EKLJP-a.

Navod o povredi člana 31. Ustava u vezi sa članom 6. EKLJP-a, podnosilac zahteva povezuje sa izvođenjem činjenica u predmetu i načinom kako su redovni sudovi protumačili i primenili odredbe Zakona o penzijskim šemama finansiranim od države. Dok što se tiče navoda o povredi člana 49. Ustava i člana 13. EKLJP-a, podnosilac ih samo pominje kao potencijalne povrede bez daljeg elaborisanja.

Stoga, povodom navoda podnosioca zahteva o pogrešnom utvrđivanju činjenica i pogrešnom tumačenju i primeni važećeg zakona, Sud je iste kvalifikovao kao navode koji spadaju u kategoriju navoda “četvrtog stepena” i kao takvi predstavljaju navode na nivou  “zakonitosti” i nisu argumentovani na nivou “ustavnosti”. Sledstveno, Sud je ocenio da su ovi navodi podnosioca zahteva očigledno neosnovani na ustavnim osnovama, kako je utvrđeno u stavu (2) pravila 39. Poslovnika.

U nastavku, što se tiče navoda podnosioca zahteva o povredi člana 49. Ustava i člana 13. EKLJP-a, Sud je utvrdio da je zahtev povodom ovih navoda neprihvatljiv kao očigledno neosnovan, jer se ovi navodi kvalifikuju kao navodi koji spadaju u kategoriju “nepotkrepljenih ili neobrazloženih” navoda, zato što je podnosilac zahteva jednostavno citirao odredbu Ustava i EKLJP-a, ne objašnjavajući pritom kako je ona povređena. Sledstveno, ovaj navod je očigledno neosnovan na ustavnim osnovama, kako je utvrđeno u stavu (2) pravila 39. Poslovnika.

podnosiocu:

Musa Namani

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje, Član 49 - Pravo na Rad i Obavljanje Profesije

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Drugi