Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti Presude Vrhovnog suda [Rev. br. 169/23] od 29. maja 2023. godine

br. predmeta KI197/23

podnosiocu: Osman Bunjaku

Preuzimanje:

KI197/23, Podnosilac: Osman Bunjaku, Ocena ustavnosti Presude Vrhovnog suda [Rev. br. 169/23] od 29. maja 2023. godine

KI197/23, Rešenje o neprihvatljivosti od 22. januara 2024. godine, objavljeno dana 23. februara 2024.godine

Ključne reči: disciplinski prekršaj; udaljavanje sa posla; pogrešno tumačenje zakona

Podnosilac zahteva je služio u Policiji Kosova. Njemu je raskinut radni odnos jer ga je disciplinska komisija pri poslodavcu proglasila ga je odgovornim za radnje koje su bacile lošu senku na instituciju policije.  Podnosilac zahteva je podneo tužbeni zahtev Osnovnom sudu navodeći da je odluka o udaljavanju sa posla bila nezakonita. Osnovni sud je usvojio tužbeni zahtev i odlučio da je udaljavanje sa posla podnosioca zahteva bilo nezakonito, odredio novčanu naknadu i naložio njegovo vraćanje na posao. Apelacioni sud je ukinuo odluku Osnovnog suda i odlučio da je odluka o udaljavanju sa posla bila zakonita. I Vrhovni sud je držao isti stav i ocenio da je poslodavac ispoštovao sve zakonske procedure u vezi sa prestankom radnog odnosa.

Podnosilac zahteva je podneo zahtev Sudu navodeći da je odluka Vrhovnog suda u suprotnosti sa članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava, u vezi sa članom 6 [Pravo na pravično suđenje] EKLJP-a, zbog pogrešne primene zakonskih odredbi i neobrazložene odluke.

Što se tiče navoda o pogrešnoj primeni zakonskih odredbi, Sud je pojasnio da nije njegova dužnost da se bavi greškama u činjenicama i pravu.  U nadležnosti redovnih sudova je da primenjuju i tumače materijalno pravo.  Sud može da interveniše samo u slučajevima kada su odluke redovnih sudova proizvoljne ili očigledno nerazumne. Sud je ocenio da je podnosilac zahteva imao priliku da iznese sve svoje argumente i tvrdnje tokom disciplinskog i sudskog postupka i da nije bilo nekih proceduralnih nedostataka koji bi mogli da ugrožavaju pravično i nepristrasno suđenje. Što se tiče neobrazložene sudske odluke, Sud je ocenio da su redovni sudovi dovoljno obrazložili svoje sudske odluke, adresirali pravna pitanja i utvrdili pravni osnov.

podnosiocu:

Osman Bunjaku

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni