Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude PML. br.30/2021 Vrhovnog suda od 25. februara 2021. godine

br. predmeta KI 77/21

podnosiocu: Halit Korenica

Preuzimanje:

KI77/21, podnosilac zahteva: Halit Korenica, Ocena ustavnosti  presude PML. Br.30/2021 Vrhovnog suda od 25.februara 2021.godine

KI77/21, rešenje o neprihvatljivosti od 30. juna 2021 godine, objavljeno 21. jula 2021. godine

Ključne reči: individualni zahtev, pravo na fer suđenje, rešenje o neprihvatljivosti

Na osnovu spisa predmeta u zahtevu, proizilazi, da su  podnosilac zahteva  i još jedno lice E.L., dana 05.juna 2018. godine oko 23:30 sati u Orahovcu, napali treće lice D.K., pri čemu  su od njega protivpravno oduzeli telefon kao i određenu sumu novca.

Osnovno tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv podnosioca i lica E.L., a za šta su oni pravosnažno i osuđeni presudom Vrhovnog suda.

Podnosilac zahteva je podneo zahtev sudu smatrajući da presuda Vrhovnog suda povređuje njegova prava garantovana članovima 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) EKLjP, stavljajući u prvi plan činjenicu da je osuđen a da pri tome nije postojao glavni dokaz izvršenja krivičnog dela.

Sud je sto se tiče navodnih povreda člana 31 Ustava i člana 6 EKLjP zaključio, da su se  redovni sudovi tokom celog postupka pridržavali principa i načela prava na pravično i nepristrasno suđenje, kao što je to predviđeno članom 31 Ustava u vezi sa članom 6 EKLjP,  i da su delovali isključivo u duhu relevantnih odredbi KZK prilikom određivanja i kvalifikacije dela, iz čega se takođe da zaključiti da nije bilo povrede ni  član 2 ZKP kao ni član 385  stav.1 tačka 1 ZKPRK, kako to podnosilac u zahtevu navodi.

Što se tiče navoda o povredi člana 24 Ustava, Sud je zaključio  da se zahtev mora proglasiti neprihvatljivim kao očigledno neosnovan jer se ovi navodi kvalifikuju kao navodi koji spadaju u kategoriju (iii) “nepotkrepljeni ili neobrazloženi” navodi jer je podnosilac zahteva jednostavno naveo jednu ili više odredbi Konvencije ili Ustava, ne objašnjavajući pritom na koji su način one prekršene. Sledstveno tome, isti su očigledno neosnovani na ustavnim osnovama, kao što je propisano u stavu (2) pravila 39. Poslovnika.

podnosiocu:

Halit Korenica

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični