Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude [Rev. br. 413/21] Vrhovnog suda Kosova od 19. oktobra 2022. godine

br. predmeta KI 68/23

podnosiocu: Fadil Bajraktari

Preuzimanje:

Priština, dana 14. decembra 2023. godine​​ 

Ref.br.:​​ RK 2301/23

 

 

 

 

 

 

 

REŠENJE O NEPRIHVATLJIVOSTI​​ 

u

 

slučaju br.​​ KI68/23

 

 ​​ ​​ ​​​​ Podnosilac​​ 

 

Fadil Bajraktari

 

 

Ocena ustavnosti presude​​ [Rev.​​ br.​​ 413/21]​​ Vrhovnog suda Kosova​​ od​​ 

19. oktobra​​ 2022. godine​​ 

 

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE KOSOVO

 

 

u sastavu:

 

Gresa Caka-Nimani, predsednica

Bajram Ljatifi, zamenik predsednika

Selvete Gërxhaliu-Krasniqi, sudija​​ 

Safet Hoxha, sudija

Radomir Laban, sudija

Remzije Istrefi-Peci, sudija​​ 

Nexhmi Rexhepi, sudija i

Enver Peci, sudija

 

 

Podnosilac zahteva​​ 

 

 • Zahtev je​​ podneo​​ Fadil​​ Bajraktari​​ iz Prištine​​ (u daljem tekstu: podnosilac zahteva),​​ koga zastupa​​ Zef Berisha, advokat​​ iz Prištine​​ (u daljem tekstu:​​ zastupnik podnosioca zahteva).​​ 

 

 

Osporena odluka​​ 

 • Podnosilac zahteva osporava ustavnost presude​​ [Rev.​​ br.​​ 413/2021]​​ Vrhovnog suda Kosova​​ (u daljem tekstu:​​ Vrhovni sud)​​ od​​ 19. oktobra​​ 2022.​​ godine.​​ ​​ 

 

 • Presuda​​ [Rev.​​ br.​​ 413/2021]​​ Vrhovnog suda od​​ 19. oktobra​​ 2022. ​​ godine, uručena je podnosiocu zahteva​​ 4. novembra​​ 2022.​​ godine.​​ 

 

Predmetna stvar​​ 

 

 • Predmetna stvar je ocena ustavnosti presude​​ [Rev.​​ br.​​ 413/2021]​​ Vrhovnog suda od​​ 19. oktobra​​ 2022. godine,​​ kojom su navodno povređena osnovna prava i slobode podnosioca zahteva zagarantovana članom​​ 3. stav​​ 2.​​ [Jednakost pred zakonom],​​ članom​​ 7. stav​​ 1.​​ [Vrednosti],​​ članom​​ 21. stavovi​​ 1. i​​ 3.​​ [Opšta načela],​​ članom​​ 22. stavovi​​ 1. i​​ 2.​​ [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata],​​ članom​​ 23.​​ [Ljudsko dostojanstvo],​​ članom​​ 24.​​ [Jednakost pred zakonom]​​ i članom​​ 46.​​ [Zaštita imovine]​​ Ustava Republike Kosovo​​ (u daljem tekstu:​​ Ustav)​​ u vezi sa članom​​ 1.​​ (Zaštita imovine)​​ Dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima​​ (u daljem tekstu:​​ EKLJP).

 

Pravni osnov​​ 

 

 • Zahtev je zasnovan na stavovima​​ 1. i​​ 7. člana​​ 113.​​ [Jurisdikcija i ovlašćene strane]​​ Ustava, članu​​ 22.​​ (Procesuiranje podnesaka)​​ i članu​​ 47.​​ (Individualni zahtevi)​​ Zakona br.​​ 03/L-121​​ o Ustavnom sudu Republike Kosovo​​ (u daljem tekstu:​​ Zakon),​​ kao i na pravilu​​ 25.​​ [Podnošenje​​ zahteva​​ i odgovora]​​ Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo​​ (u daljem tekstu:​​ Poslovnik).

 

 • Dana 7. jula 2023. godine, Poslovnik o radu Ustavnog suda Republike Kosovo br. 01/2023, objavljen je u Službenom listu Republike Kosovo i stupio je na snagu 15 dana nakon njegovog objavljivanja. Shodno tome, prilikom razmatranja zahteva, Ustavni sud se poziva na odredbe gore navedenog Poslovnika. S tim u vezi, u skladu sa pravilom 78. (Prelazne odredbe) Poslovnika o radu br. 01/2023, izuzetno, pojedine odredbe Poslovnika o radu br. 01/2018, nastaviće da se primenjuju na predmete koji su registrovani u Sudu pre njegovog stavljanja van snage, samo ukoliko su i u meri u kojoj su povoljnije za stranke.

 

Postupak pred Sudom​​ 

 

 • Dana​​ 24.​​ marta​​ 2023. godine,​​ zastupnik podnosioca zahteva je podneo zahtev Ustavnom sudu Republike Kosovo​​ (u daljem tekstu:​​ Sud).​​ 

 

 • Dana​​ 31.​​ marta​​ 2023. godine,​​ predsednica Suda je odlukom​​ [br.​​ GJR.KI68/23]​​ imenovala sudiju​​ Bajrama​​ Ljatifija za sudiju izvestioca, dok je odlukom​​ [br.​​ KSH.​​ KI68/23]​​ imenovala Veće za razmatranje, sastavljeno od sudija:​​ Safet Hoxha​​ (predsedavajući),​​ Nexhmi Rexhepi​​ i​​ Enver Peci,​​ članovi.​​ ​​ 

 

 • Dana​​ 4. aprila​​ 2023. godine,​​ Sud je​​ (i)​​ obavestio zastupnika podnosioca o registraciji zahteva;​​ (ii)​​ tražio od istog da dostavi sve kopije odluka/žalbi koje se​​ tiču predmeta​​ jer su dostavljene odluke bile nečitljive;​​ i​​ (iii)​​ tražio od njega da dostavi posebno punomoćje za Ustavni sud kojim se dokazuje da on zastupa podnosioca zahteva.​​ 

 

 • Dana​​ 24. aprila​​ 2023. godine,​​ Sud je primio od zastupnika podnosioca zahteva tražene dokumente i posebno punomoćje za Ustavni sud.​​ ​​ 

 

 • Dana​​ 10. jula​​ 2023. godine,​​ Sud je​​ (i)​​ poslao kopiju zahteva Vrhovnom sudu; i​​ (ii)​​ tražio od Osnovnog suda u Prištini da dostavi povratnicu kojom se dokazuje datum kada je podnosilac zahteva primio presudu​​ [Rev.​​ br.​​ 413/2021]​​ Vrhovnog suda od​​ 19. oktobra​​ 2022.​​ godine.​​ ​​ 

 

 • Dana​​ 18. jula​​ 2023. godine,​​ Osnovni sud je dostavio Sudu kompletan spis predmeta,​​ a​​ na osnovu tražene povratnice, Sud​​ je​​ našao​​ da je presuda​​ [Rev.​​ br.​​ 413/2021]​​ Vrhovnog suda od​​ 19. oktobra​​ 2022. godine,​​ uručena podnosiocu zahteva​​ 4. novembra​​ 2022.​​ godine.​​ ​​ 

 

 • Dana​​ 14.novembra​​ 2023. godine,​​ Veće za razmatranje je razmotrilo izveštaj sudije izvestioca i jednoglasno iznelo preporuku Sudu da odbije zahtev po kratkom postupku.​​ 

 

Pregled činjenica u slučaju​​ 

 

 • Iz spisa predmeta, Sud primećuje da se postupak pred redovnim sudovima odnosi na utvrđivanje prava svojine na površini od​​ 23 m2​​ katastarske parcele br.​​ 7317-0 na mestu zvanom​​ “Perandori Justinian”,​​ u Prištini,​​ u vezi sa kojom imovinom, podnosilac zahteva i suprotne strane u ovoj pravnoj stvari,​​ koje​​ će Sud​​ pominjati​​ pod​​ njihovim inicijalima zbog zaštite privatnosti,​​ F.V. i​​ B.V.,​​ tvrde da im pripada gore navedena parcela.​​ ​​ 

 

 • Dana​​ 24. aprila​​ 2015. godine,​​ podnosilac zahteva je podneo tužbu protiv​​ H.K. i​​ F.V.,​​ zbog tvrdnje da su mu isti susedi i da su mu bez ikakvog pravnog osnova zauzeli katastarsku parcelu br.​​ 7317-0​​ u površini od 23 m2. Tu tužbu, podnosilac zahteva je proširio na ročištu od​​ 19.​​ maja​​ 2016. godine u subjektivnom smislu, uključivši i drugo lice​​ B.V.,​​ dok je u odnosu na prvo lice​​ H.K.,​​ postupak obustavljen i nastavljen u drugom sporu sa drugim brojem predmeta.​​ ​​ 

 

 • Na osnovu hronološkog toka ove pravne stvari, Sud primećuje da je lice​​ B.V. podnelo protivtužbu protiv podnosioca zahteva i protiv​​ F.V.,​​ ali pošto se pred Sudom pojavio samo podnosilac zahteva, Sud će pregled činjenica zasnovati samo na onim činjenicama koje se odnose na podnosioca zahteva.​​ ​​ 

 

 • Dana​​ 21. oktobra​​ 2016. godine,​​ dva veštaka, A.A. i Q.H., izdala su geodetsku ekspertizu​​ i​​ utvrdila​​ da su granice parcele​​ 7317-0​​ čiji vlasnik je​​ podnosilac​​ zahteva i​​ 7318-2​​ čiji vlasnik je tužena​​ B.V.,​​ stare i da je isto stanje postojalo i u vreme ranijih vlasnika, ali isti nisu istakli bilo kakve primedbe.​​ 

 

 • Osnovni sud je odbio predlog zastupnika podnosioca zahteva za izvođenje superekspertize, iz razloga što isti nije uspeo da dokaže navode-prigovore koje je imao na ekspertizu veštaka geodetske struke,​​ A.A. i​​ Q.H.

 

 • Dana​​ 28. decembra​​ 2016. godine,​​ tuženi​​ F.V. je dostavio Osnovnom sudu odgovor na tužbu,​​ kojim je osporio tužbeni zahtev podnosioca zahteva, sa obrazloženjem da istom nedostaje pasivna legitimacija u ovoj pravnoj stvari.​​ ​​ 

 

 • Dana​​ 16. januara​​ 2017. godine,​​ podnosilac zahteva je precizirao tužbeni zahtev, kojim je tražio da Sud obaveže​​ F.V. i​​ B.V. da predaju podnosiocu zahteva u posed i slobodno korišćenje površinu od​​ 23 m2​​ katastarske parcele br.​​ 7317-0​​ KZ​​ Priština.​​ 

 

 • Dana​​ 29. marta​​ 2018. godine,​​ Osnovni sud je doneo presudu​​ [C.​​ br.​​ 1015/13],​​ kojom je​​ (i)​​ odbio kao neosnovan tužbeni zahtev podnosioca zahteva kojim je tražio da​​ se​​ tuženi – protivtužioci F.V. i B.V. obavežu da​​ mu​​ oslobode i predaju u posed i​​ slobodno​​ korišćenje površinu od​​ 23 m2, deo katastarske parcele br.​​ 7317-0, na mestu zvanom​​ “Perandori Justinian”; ​​ (ii)​​ usvojio protivtužbu tužene​​ –​​ protivtužilje​​ B.V.,​​ tako što je utvrdio da je tužena –​​ protivtužilja​​ B.V. vlasnica nepokretnosti na osnovu savesne državine dela katastarske parcele br.​​ 7317-0,​​ KZ Priština, u površini od​​ 23 m2,​​ upisane u posedovni list br.​​ 71914059-07317-0​​ KZ Priština;​​ kao​​ i​​ (iii)​​ obavezao podnosioca zahteva da tuženom i​​ protivtužilji​​ plati troškove postupka u iznosu od​​ 2.813,00 €​​ u roku od​​ 15 (petnaest)​​ dana od dana prijema presude. Osnovni sud je u svom obrazloženju ocenio da je podnosilac zahteva bio upoznat sa činjeničnim stanjem nepodudaranja granice parcela, tako​​ što​​ nije dokazano da je po ovom pitanju bilo kada pokrenut sudski postupak od strane prethodnika imovine i da je na taj način​​ lice B.V. savesni posednik.​​ 

 

 • Podnosilac zahteva je u zakonskom roku izjavio žalbu Apelacionom sudu Kosova (u daljem tekstu: Apelacioni sud) protiv presude​​ [C.​​ br.​​ 1015/13]​​ Osnovnog suda od​​ 29. marta​​ 2018. godine, i to zbog:​​ (i)​​ povrede odredaba parničnog postupka;​​ (ii)​​ pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja;​​ i​​ (iii)​​ pogrešne primene materijalnog prava.​​ 

 

 • Neutvrđenog datuma, tužena​​ –​​ protivtužilja​​ B.V. i tuženi​​ F.V.,​​ dostavili su pismeni odgovor​​ na žalbu​​ Apelacionom sudu, sa predlogom:​​ (i)​​ da se žalba podnosioca zahteva odbije kao neosnovana;​​ i​​ (ii)​​ da se​​ ožalbena presuda potvrdi.​​ ​​ 

 

 • Dana​​ 26.​​ aprila​​ 2021. godine,​​ Apelacioni sud je presudom​​ [Ac.​​ br.​​ 3898/18],​​ (i)​​ odbio, kao neosnovanu, žalbu podnosioca zahteva; i​​ (ii)​​ potvrdio presudu​​ [C.​​ br.​​ 1015/13]​​ Osnovnog suda od​​ 29. marta​​ 2018.​​ godine. Apelacioni sud se složio sa pravnim stavom Osnovnog suda i ocenio da su izreka i obrazloženje sasvim jasni i dovoljni za način odlučivanja.​​ ​​ 

 

 • Podnosilac zahteva je u zakonskom roku podneo reviziju Vrhovnom sudu protiv prvostepene i drugostepene presude, zbog:​​ (a)​​ bitnih povreda odredaba parničnog postupka, i​​ (b)​​ pogrešne primene materijalnog prava.​​ 

 

 • Dana​​ 19. oktobra​​ 2022. godine,​​ Vrhovni sud je presudom​​ [Rev.​​ br.​​ 413/2021]​​ odbio, kao neosnovanu, reviziju koju je podneo podnosilac zahteva protiv presude​​ [Ac.​​ br.​​ 3898/2018]​​ Apelacionog suda od​​ 26. aprila​​ 2021.​​ godine. Vrhovni sud je ocenio da je Apelacioni sud dao dovoljno razloga u prilog svojim utvrđenjima i da se saglasio sa ocenom Osnovnog suda u pogledu sticanja prava svojine na osnovu održaja, što predstavlja osnov za usvajanje zahteva iz protivtužbe lica​​ B.V.

 

Navodi podnosioca zahteva​​ ​​ 

 

 • Zastupnik podnosioca zahteva je u zahtevu koji je podneo Sudu, naveo da su redovni sudovi doneli presude uz povredu prava podnosioca zahteva, zagarantovanih članom​​ 3. stav​​ 2.​​ [Jednakost pred zakonom],​​ članom​​ 7. stav​​ 1.​​ [Vrednosti],​​ članom 21. stavovi​​ 1. i​​ 3.​​ [Opšta načela],​​ članom​​ 22. stavovi 1. i​​ 2.​​ [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata],​​ članom​​ 23.​​ [Ljudsko dostojanstvo],​​ članom​​ 24.​​ [Jednakost pred zakonom]​​ i članom​​ 46. stav​​ 1.​​ [Zaštita imovine]​​ Ustava u vezi sa članom​​ 1.​​ (Zaštita imovine)​​ Dodatnog protokola uz EKLJP.​​ ​​ 

 

 • Povodom navoda o povredi člana​​ 46. Ustava, podnosilac zahteva navodi da​​ “predmet nije podvrgnut analitičkom procesu. Nije podvrgnut analizi koja obuhvata utvrđivanje​​ svakog elementa određenog pravila koje se može primeniti na činjenice...”.​​ Kao rezultat toga, podnosilac zahteva je naveo da mu je povređeno pravo na imovinu koje je zagarantovano Ustavom.​​ ​​ 

 

 • Pored toga, Sud iz obrazloženja navodnih povreda, primećuje da podnosilac zahteva, iako ne precizira, kao jednu od tvrdnji navodi i​​ pravo na obrazloženu sudsku odluku​​ koje je predviđeno članom​​ 31.​​ [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje]​​ Ustava. S tim u vezi, zastupnik podnosioca zahteva naglašava da,​​ “Predmet nije presuđen u skladu sa Ustavom, zakonima ZOSPO, Zakonom br.​​ 03/L-006​​ o parničnom postupku (...)​​ Pismene presude nemaju hronološko pojašnjenje i ocenu kako analize i činjenica, tako i analize primenljivosti zakonskih normi. Sudovi nisu razjasnili okolnosti u predmetu u hronološkom procesu prema materijalnim dokazima, sud je mimoišao materijalne dokaze i zasnovao presudu na iskazu svedoka. (...)​​ Prema tome, sud nije ispunio svoju obavezu u pogledu zakonite, pravilne i pouzdane odluke.

 

 • Međutim, Sud primećuje da je zastupnik podnosioca zahteva samo pomenuo navode o povredama članova​​ 3, 7, 21, 22, 23. i​​ 24. i da nije razradio ili pružio bilo kakvo konkretno detaljno obrazloženje u vezi sa navodnim povredama ovih članova.​​ 

 

Relevantne odredbe Zakona i Poslovnika​​ 

 

Zakon​​ 

 

 

Član​​ 49.​​ 

(Rokovi)

 

“Podnesak se podnosi u roku od 4 meseci. Rok počinje od dana kada je podnosilac primio sudsku odluku. U svim ostalim slučajevima, rok počinje na dan javnog objavljivanja odluke ili akta. Ukoliko se zahtev tiče nekog zakona, onda rok počinje da teće od dana stupanja na snagu istog”.​​ 

 

Poslovnik​​ 

 

Pravilo​​ 34.

(Kriterijumi prihvatljivosti)

 

[...]

 

 • Sud može smatrati zahtev prihvatljivim:

 

[...]

 

 • ako je zahtev podnet u roku od četiri meseca od dana kada je odluka o poslednjem delotvornom pravnom sredstvu dostavljena podnosiocu zahteva, i​​ [...].​​ 

 

Ocena prihvatljivosti zahteva​​ 

 

 • Sud prvo razmatra da li su ispunjeni uslovi prihvatljivosti koji su utvrđeni Ustavom i dalje precizirani Zakonom i Poslovnikom.​​ 

 

 • U tom smislu, Sud se poziva na stavove​​ 1. i​​ 7. člana​​ 113.​​ [Jurisdikcija i ovlašćene strane]​​ Ustava, kojima je utvrđeno:​​ ​​ 

 

“1.​​ Ustavni sud odlučuje samo u slučajevima koje su ovlašćene strane podnele sudu na zakonit način.

 

[...]

 

7.​​ Pojedinci mogu da pokrenu postupak ako su njihova prava i slobode koje im garantuje ovaj Ustav prekršena od strane javnih organa, ali samo kada su iscrpeli sva ostala pravna sredstva, regulisanim zakonom”.

 

 • Osim gore utvrđenih​​ uslova, Sud će se pozvati i na uslove prihvatljivosti koji su dalje precizirani u Zakonu. S tim u vezi, članom​​ 47.​​ (Individualni zahtevi)​​ Zakona je predviđeno:​​ ​​ 

 

“1.​​ Svaka osoba ima pravo da od Ustavnog suda zatraži pravnu zaštitu ukoliko smatra da njena Ustavom zagarantovana prava i slobode krši neki javni organ.​​ 

 

2.​​ Osoba može da podnese pomenuti podnesak samo nakon što su iscrpljena sva ostala zakonom određena pravna sredstva”.​​ 

 

 • Što se tiče ispunjenosti​​ ovih uslova, Sud najpre naglašava da je podnosilac zahteva ovlašćena strana koja osporava akt javnog organa, odnosno presudu​​ [Rev.​​ br.​​ 413/21]​​ Vrhovnog suda od​​ 19. oktobra​​ 2022. godine,​​ nakon što je iscrpeo sva pravna sredstva određena zakonom.​​  ​​ ​​​​ 

 

 • Međutim, Sud u nastavku razmatra da li je podnosilac podneo svoj zahtev u roku od četiri​​ (4)​​ meseca, koji je utvrđen u članu​​ 49.​​ (Rokovi)​​ Zakona i dalje preciziran tačkom​​ (c)​​ stava​​ (1)​​ pravila​​ 34.​​ (Kriterijum o prihvatljivosti) Poslovnika, kojom je​​ utvrđeno da se zahtev podnosi u roku od četiri​​ (4)​​ meseca od dana kada je odluka povodom poslednjeg delotvornog pravnog sredstva uručena podnosiocu zahteva.​​ 

 

 • U tom kontekstu i u okolnostima konkretnog slučaja, Sud najpre podseća da je podnosilac u svom zahtevu koji je podneo Sudu izjavio da​​ je presudu​​ [Rev.​​ br.​​ 413/21]​​ Vrhovnog suda od​​ 19. oktobra​​ 2022. godine primio​​ 4. decembra​​ 2022.​​ godine. Međutim, kako bi se utvrdio takav navod podnosioca zahteva, Sud se​​ 10. jula​​ 2023. godine, obratio Osnovnom sudu dopisom u kojem je​​ tražio da dostavi povratnicu kojom bi se tačno dokazalo kada je podnosiocu zahteva uručena presuda​​ [Rev.​​ br.​​ 413/21]​​ Vrhovnog suda od​​ 19. oktobra​​ 2022.​​ godine.​​ 

 

 • Dana​​ 18. jula​​ 2023. godine,​​ Sud je primio kompletan spis konkretnog predmeta od Osnovnog suda, i iz spisa predmeta, odnosno povratnice, utvrdio da je podnosilac zahteva presudu​​ [Rev.​​ br.​​ 413/21]​​ Vrhovnog suda od​​ 19. oktobra​​ 2022. godine,​​ primio​​ 4. novembra​​ 2022.​​ godine. Shodno tome, Sud utvrđuje da je zahtev podnosioca zahteva podnet nakon zakonskog roka od​​ 4 (četiri)​​ meseca, koji je određen Zakonom i Poslovnikom, i da je shodno tome neprihvatljiv.​​ 

 

 • U slučajevima kada podnosilac zahteva ima pravo da mu primerak pravosnažne odluke domaćih sudskih organa bude dostavljen automatski, svrsi i nameni člana 49. Zakona najbolje će poslužiti ako se rok od četiri meseca računa tako da on teče od dana kada je dostavljen primerak te odluke​​ (vidi,​​ između ostalog, predmet ESLJP-a​​ Worm​​ protiv Austrije,​​ br. 83/1996/702/894,​​ presuda od​​ 29. avgusta​​ 1997. godine,​​ stav​​ 33).

 

 • Sud podseća da je svrha zakonskog roka od​​ 4 (četiri)​​ meseca, prema članu​​ 49. Zakona i pravilu​​ 34​​ (1) (c)​​ Poslovnika, ta da promoviše pravnu sigurnost, tako što će osigurati da predmeti koji pokreću ustavna pitanja budu rešeni u razumnom roku i da ranije odluke ne budu kontinuirano predmet osporavanja​​ (vidi, između ostalog, slučajeve Suda:​​ KI48/21,​​ podnosilac​​ Xhavit R.​​ Sadrija,​​ rešenje o neprihvatljivosti od 30. juna​​ 2021. godine,​​ stav​​ 44;​​ i​​ KI45/21,​​ podnosilac​​ Samedin​​ Bytyqi,​​ rešenje o​​ neprihvatljivosti od​​ 20. maja​​ 2021. godine,​​ stav​​ 35;​​ vidi, takođe, između ostalog, predmet ESLJP-a​​ Mocanu​​ i drugi protiv Rumunije,​​ br.​​ 10865/09, 45886/07​​ i​​ 32431/08,​​ od​​ 17. septembra​​ 2014. godine,​​ stav​​ 258).

 

 • U zaključku, Sud smatra da zahtev podnosioca ne ispunjava proceduralne​​ uslove za dalje razmatranje, zbog toga što zahtev nije podnet u zakonskom roku, kako je propisano članom​​ 49. Zakona i pravilom​​ 34​​ (1) (c)​​ Poslovnika. Shodno tome, Sud ocenjuje da se zahtev mora odbiti po kratkom postupku.

​​ 

IZ TIH RAZLOGA

 

Ustavni sud Kosova, u skladu sa članom​​ 113.7​​ Ustava, članom​​ 49. Zakona i pravilom​​ 34​​ (1)​​ ​​ (c)​​ Poslovnika, na sednici održanoj​​ 14. novembra​​ 2023. godine,​​ jednoglasno,

 

ODLUČUJE​​ 

 

 • DA ODBIJE zahtev;​​ 

 

 • DA DOSTAVI ovo rešenje stranama;

 

 • DA OBJAVI ovo rešenje u Službenom listu, u skladu sa članom​​ 20.4​​ Zakona;

 

 • Ova odluka stupa na snagu odmah.​​ 

 

 

 

 

Sudija izvestilac​​    ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​​​   ​​ Predsednica Ustavnog suda​​ 

 

 

 

 

Bajram Ljatifi​​      ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​​​   ​​ Gresa Caka-Nimani​​ 

 

1​​ 

 

podnosiocu:

Fadil Bajraktari

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni