Presuda

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 239/2019 od 26. novembra 2020. godine

br. predmeta KI 19/21

podnosiocu: Sadik Pllana

Preuzimanje:

KI19/21, Podnosilac: Sadik Pllana, ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 239/2019 od 26. novembra 2020. godine

KI19/21, presuda od 18. jula 2022. godine, objavljena 17. avgust 2022. godine

Ključne reči: individualni zahtev, suđenje u razumnom roku, dejstva presude, zastarelost tužbenog zahteva, prihvatljiv zahtev  

Okolnosti konkretnog slučaja povezane su sa tužbom za naknadu štete, koju je podnosilac zahteva podneo 2000. godine protiv Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, nakon telesnih povreda koje je zadobio na radnom mestu u objektu Osnovne škole “Enver Hadri” u Smrekovnici, Vučitrn. Od prvobitne tužbe, u vezi sa ovim slučajem, vođena su dva različita sudska postupka tokom perioda od dvadeset godina. Tačnije, prva tužba podnosioca zahteva okončana je rešenjem [Rev. br. 97/2004] Vrhovnog suda od 25. januara 2005. godine, a kojim je utvrđeno da je tužba podnosioca zahteva nedozvoljena zbog toga što Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije nedostaje pasivna procesna legitimacija. S druge strane, druga tužba podnosioca zahteva koja je podneta 2006. godine, sa istim predmetom spora, ali ovog puta protiv Osnovne škole “Enver Hadri”, nakon tri odluke Opštinskog, odnosno Osnovnog suda i tri odluke Apelacionog suda, na kraju je okončana presudom Vrhovnog suda iz 2020. godine, prema kojoj je, između ostalog, tužba podnosioca zahteva neblagovremena zbog rokova zastarelosti. Podnosilac zahteva je pred Sudom osporio nalaze Vrhovnog suda, navodeći, između ostalog, (i) da su redovni sudovi arbitrarno primenili i protumačili zakon po pitanju zastarelosti njegovog tužbenog zahteva; i (ii) da njegov predmet nije rešen u razumnom roku u suprotnosti sa garancijama prava na pravično i nepristrasno suđenje utvrđenim članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava i članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Povodom navoda podnosioca zahteva o očigledno pogrešnom ili proizvoljnom tumačenju zakona od strane redovnih sudova po pitanju zastarelosti tužbenog zahteva, Sud je utvrdio da nije došlo do povrede prava na pravično suđenje zagarantovanog članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava u vezi sa stavom 1. člana 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima, jer na osnovu obrazloženja koja su izneli redovni sudovi, podnosilac zahteva nije podneo svoj tužbeni zahtev u skladu sa rokovima koji su određeni relevantnim odredbama Zakona o obligacionim odnosima iz 1978. godine. Međutim, Sud je utvrdio da je prekomerno trajanje sudskih postupaka u okolnostima konkretnog slučaja rezultiralo povredom gore navedenih članova.

Tačnije, prilikom ocene navoda podnosioca zahteva da njegov predmet nije rešen u razumnom roku, Sud je prvo izložio opšta načela svoje sudske prakse i sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava, a zatim je primenio ista na okolnosti konkretnog slučaja. Sud je naglasio da prema ovim načelima, računanje vremenskog trajanja postupaka počinje od trenutka kada se nadležni sud pokrene na zahtev stranaka radi utvrđivanja navodnog prava ili legitimnog interesa i traje do donošenja i izvršenja konačne sudske odluke od strane poslednje nadležne sudske instance. Inače, razumnost trajanja postupka se mora proceniti u svetlu okolnosti slučaja, zasnovano na: (i) složenosti slučaja; (ii) ponašanju stranaka u postupku; (iii) ponašanju nadležnog suda ili drugih javnih vlasti; kao i (iv) važnosti onoga što se za podnosioca dovodi u pitanje u sporu.

Što se tiče perioda koji treba uzeti u obzir u konkretnom slučaju, Sud je prvo objasnio da ne može uzeti u obzir vremenski period koji se odnosi na prvu tužbu pošto je podnosilac zahteva podneo istu 2. novembra 2000. godine i postupci povodom nje okončani 25. januara 2005. godine, odnosno, pre stupanja na snagu Ustava Republike Kosovo, 15. juna 2008. godine, i da on ne može ocenjivati ustavnost pravnih akata od pre stupanja na snagu Ustava. Shodno tome, Sud je ocenio da se period koji treba uzeti u obzir u vezi sa navodom podnosioca zahteva o rešavanju njegovog predmeta u razumnom roku, računa od dana podnošenja druge tužbe, odnosno od 18. aprila 2006. godine pa do konačne odluke povodom tužbe podnosioca zahteva, odnosno presude [Rev. br. 239/2019] Vrhovnog suda od 26. novembra 2020. godine. Takođe, prilikom primene kriterijuma koji se odnose na opravdanost prekomernog trajanja postupaka, Sud je prvo utvrdio (i) da konkretni slučaj nije bio složen jer su redovni sudovi jednostavno primenili i protumačili odredbe važećeg zakona u pogledu blagovremenosti i zastarevanja predmetnog tužbenog zahteva; (ii) da podnosilac zahteva svojim radnjama nije doprineo prekomernom trajanju postupka, i da je samo sledio procesne korake radi ostvarivanja svog prava na naknadu štete koju je pretrpeo na radnom mestu; te (iii) da je redovnim sudovima bilo potrebno više od četrnaest godina da pravosnažnom odlukom utvrde da li je tužbeni zahtev podnosioca zahteva zastareo ili ne. S obzirom na kumulativnu primenu gore navedenih kriterijuma, Sud je utvrdio da se u okolnostima predmetnog slučaja, vremensko trajanje postupka ne može smatrati razumnim i da je kao rezultat toga došlo do povrede stava 2. člana 31. Ustava u vezi sa stavom 1. člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima u pogledu prava na pravično suđenje u razumnom roku.

Na kraju, imajući u vidu utvrđenje Suda da je osporena presuda Vrhovnog suda doneta samo uz povredu prava na sudsku odluku u razumnom roku, Sud nije poništio istu. Sud je takođe objasnio da nema ovlašćenje da dosuđuje naknadu, ali da na osnovu njegove sudske prakse, podnosilac zahteva može da koristi pravna sredstva koja su mu na raspolaganju po važećem zakonu, u cilju daljeg ostvarivanja svojih prava, uključujući i pravo da traži naknadu materijalne i nematerijalne štete, kao rezultat povrede prava na pravično i nepristrasno suđenje u razumnom roku, zagarantovanog članom 31. Ustava i članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima.

podnosiocu:

Sadik Pllana

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Presuda

Povreda ustavnih prava

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni