Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Pn. II. 8/2019 Vrhovnog suda Republike Kosovo od 17. oktobra 2019. godine

br. predmeta KI237/19 i KI238/19

podnosiocu: Ekzon Keka i Muhamet Thaçi

Preuzimanje:

KI237/19 i KI238/19, podnosilac zahteva: Ekzon Keka i Muhamet Thaçi, Ocena ustavnosti presude Pn. II. 8/2019 Vrhovnog suda Republike Kosovo od 17. oktobra 2019. godine

KI237/19 i KI238/19, rešenje o neprihvatljivosti od 25. novembra 2020. godine, objavljeno 24.decembra 2020.godine

Ključne reči: individualni zahtev, krivični postupak, privremena mera, pravo na pravično suđenje, očigledno neosnovan zahtev, neprihvatljiv zahtev

Podnosioci zahteva su pred Sudom osporavali ustavnost presude Vrhovnog suda Republike Kosovo Pn. II. 8/2019 od 17. oktobra 2019. godine u vezi sa rešenjem Vrhovnog suda Pml. br. 259/2018 od 5. novembra 2018.godine i presudom Apelacijonog suda PA1. br. 748/2018 od 13. avgusta 2018. godine, navodeći povredu člana 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Sud je, nakon što je analizirao navode podnosilaca zahteva, u skladu sa pravilom 35, pod pravilom (5) Poslovnika o radu, podsetio da ne razmatra ponovljene navode podnosilaca zahteva koji su bili predmet razmatranja od strane Suda. Stoga, Sud nije ocenio ustavnost presude Apelacijonog suda PA1. br. 748/2018 od 13. avgusta 2018. godine i ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Pml. br. 259/2018 od 5. novembra 2018. godine, jer su isti bili predmet razmatranja od strane Suda u spojenim slučajevima KI19/19 i KI20/19, za koje je odlučio rešenjem o neprihvatljivosti od 29. jula 2019. godine. Što se tiče ocene ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosovo Pn. II.8/2019 od 17. oktobra 2019. godine, Sud je primetio da su podnosioci zahteva uopšteno tvrdili da su im presudom PN.II.8/2019 Vrhovnog suda povređena prava i slobode zagarantovane Ustavom. Međutim, podnosioci zahteva nisu dalje objasnili kako je i zašto došlo do povrede njihovih ustavnih prava presudom PN. II. 8/2019 Vrhovnog suda od 17. oktobra 2019. godine, stoga je njihov zahtev u ovom delu proglašen neprihvatljivim, kao očigledno neosnovan, u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika o radu.

Sud je, u skladu sa članom 27 (1) Zakona i pravilom 57 (4) (a) Poslovnika o radu, takođe odbio zahtev podnosilaca za privremenu meru, jer više nije mogao da bude predmet razmatranja, jer su njihovi zahtevi proglašeni neprihvatljivim, na ustavnoj osnovi.

 

podnosiocu:

Ekzon Keka i Muhamet Thaçi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični