Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda PML. br. 316/2019 od 22. novembra 2019. godine

br. predmeta KI 18/20

podnosiocu: Fatmir Hoti

Preuzimanje:

KI18/20, Podnosilac zahteva: Fatmir Hoti, Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda PML. br. 316/2019 od 22. novembra 2019. godine

KI18/20 Rešenje o neprihvatljivosti od 17. decembra 2019. godine, objavljeno dana 31.decembra 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, krivični postupak, pravo na pravično suđenje, ratione materiae, zahtev neprihvatljiv
Podnosilac zahteva je pred Sudom osporio ustavnost presude Vrhovnog suda PML. br. 316/2019 od 22. novembra 2019. godine, tvrdeći da su mu povređena prava koja su mu zagarantovana članovima 22 [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 53. [Tumačenje odredbi ljudskih prava] Ustava Republike Kosovo, i članom 6 [Pravo na pravično suđenje] Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Iz spisa predmeta Sud je primetio da je suština navoda podnosioca zahteva o povredi njegovih prava zagarantovanih Ustavom spadala u polje primene člana 31. Ustava i člana 6.1 EKLJP, odnosno da je navodna povreda povezana sa objektivnom nepristrašnošću suđenja.
Sud je, nakon što je procenio slučaj u potpunosti, došao do zaključka da se član 31 Ustava, u svetlu tumačenja člana 6 Konvencije ne primenjuje u postupcima za ponovno razmatranje nekon krivičnog slučaja, jer kada neko lice čija je kazna postala pravosnažna, a koje podnese zahtev za preispitivanje svog slučaja i kada tokom tog postupka nije optuženo za krivično delo u smislu člana 6 Konvevcije. Iz tog razloga, Sud je smatrao da navodi podnosioca u vezi sa odbijanjem njegovog zahteva za ponavljanje krivičnog postupka od strane redovnih sudova nisu ratione materiae u saglasnosti sa Ustavom, zbog toga što se član 31 Ustava, u vezi sa članom 6 Konvencije ne primenjuju.
Shodno tome, Sud je zaključio da je zahtev podnosioca zahteva neprihvatljiv u skladu sa pravilom 39 (3) (b) Poslovnika o Radu.

podnosiocu:

Fatmir Hoti

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični