Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Ac. br. 5716/20  Apelacionog suda od 27. aprila 2021. godine

br. predmeta KI24/23

podnosiocu: Sami Nuredini

Preuzimanje:

KI24/23, Podnosilac: Sami Nuredini, ocena ustavnosti presude Ac. br. 5716/20  Apelacionog suda od 27. aprila 2021. godine

KI24/23, rešenje o neprihvatljivosti od 27. aprila 2023. godine, objavljeno dana 25. maja 2023. godine

Ključne reči: individualni zahtev, neblagovremen zahtev, neprihvatljiv zahtev.   

Iz spisa predmeta rezultira da suština ovog slučaja se svodi na činjenicu da je Apelacioni sud odbio tužbu podnosioca zahteva podnetu protiv Univerzitetskog kliničkog centra Kosova, kojom je tražio da mu tužena strana isplati naknadu jubilarnih plata.

U postupku pred Ustavnim sudom, podnosilac zahteva navodi da je presuda [Ac. br. 5716/20] Apelacionog suda od 27 aprila 2021. godine, koja se odnosi na gore navedenu tužbu za naknadu jubilarne nagrade, doneta uz povredu njegovih ustavnih prava i sloboda, a konkretno članova 24. [Jednakost pred zakonom] i 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava. Podnosilac zahteva je kao glavni navod pred Ustavnim sudom pokrenuo pitanje objektivno neopravdane diskriminacije i kršenja jednakosti oružja, tvrdeći da je Apelacioni sud koristio dvostruke standarde u pogledu naknade jubilarnih plata što je za posledicu imalo diskriminaciju i kršenje načela jednakosti oružja.

Pri oceni navoda podnosioca zahteva, Sud je ocenio da „poslednju odluku“, u smislu člana 49. Zakona, predstavlja presuda [Ac. br. 5716/20] Apelacionog suda od 27. aprila 2021. godine, kojom je odbijena tužba podnosioca zahteva da se obaveže tužena strana UKCK da mu isplati naknadu jubilarne nagrade, a koja je konačna i protiv koje se ne može uložiti žalba. Sud je podsetio da iako podnosilac zahteva nije naveo datum prijema presude Apelacionog suda, iz činjenica slučaja jasno da je vreme između prijema presude i datuma podnošenja  njegovog zahteva, Ustavnom sudu, premašilo zakonski rok od 4 (četiri) meseca.

Sud je utvrdio da zahtev nije podnet u zakonskom roku propisanom članom 49. Zakona i pravilom 39 (1) (c) Poslovnika.

podnosiocu:

Sami Nuredini

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je podnet van roka

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni