Odluka

Ocena ustavnosti presude [AC. br. 203/14] Apelacionog suda Kosova, od 17. decembra 2018. godine

br. predmeta KI112/23

podnosiocu: Snezhana Neshevic

Preuzimanje:

KI112/23, Podnositeljka: Snežana Nešević, Ocena ustavnosti presude [AC. br. 203/14] Apelacionog suda Kosova, od 17. decembra 2018. godine;

KI112/23, Odluka o odbijanju zahteva od 17. januara 2024. godine, objavljena dana 22. februar 2024. godine;

Ključne reči: odluka o odbijanju, kratki postupak, ponavljanje zahteva;

Podnositeljka zahteva je podnela tužbeni zahtev u Osnovnom sudu u Peći, kojim je tražila da bude priznata kao legitimna vlasnica nepokretne imovine u površini od 1.11.98 ha. Osnovni sud, a kasnije i Apelacioni sud odbili su tužbeni zahtev, odnosno žalbu podnositeljke zahteva sa obrazloženjem da je njen tužbeni zahtev zastareo. Podnositeljka zahteva je podnela zahtev (KI59/19) Sudu navodeći da su odluke redovnih sudova povredile njena ustavna prava zagarantovane članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 46. [Zaštita Imovine] Ustava Republike Kosovo, u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) i članom 1 Protokola broj 1, Evropske konvencije o ljudskim pravima. Sud je 22. aprila 2020. godine, odbio zahtev podnositeljke zahteva kao očigledno neosnovan. Uprkos tome, podnositeljka zahteva je 31. maja 2023. godine ponovo podnela zahtev (KI112/23) Sudu o istom pitanju.  Sud je pojasnio da su njegove odluke konačne, protiv kojih se ne može podneti žalba, i obavezujuće za sve. Sud je ponovo naglasio da podnosioci zahteva ne mogu podneti ponovljene zahteve o predmetima o kojima je Sud jednom odlučio i ne mogu tražiti ponovno otvaranje odluka i ponovno odlučivanje istog pitanja.

Sud je utvrdio da je zahtev podnositeljke ponavljanje prethodnog zahteva o kojem je Sud odlučio, te shodno pravilu 54. Poslovnika, odbio zahtev po kratkom postupku.

podnosiocu:

Snezhana Neshevic

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni