Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Ac. br. 1229/2020 Apelacionog suda od 6. aprila 2023. godine

br. predmeta KI194/23

podnosiocu: Habib Gela

Preuzimanje:

KI194/23, Podnosilac zahteva: Habib Gela, ocena ustavnosti presude Ac. br. 1229/2020 Apelacionog suda od 6. aprila 2023. godine

KI194/23, rešenje o neprihvatljivosti od 22. januara 2023. godine, objavljeno 7. februar 2024. godine

Ključne reči: pravo na pravično i nepristrasno suđenje, jubilarne plate, neprihvatljiv zahtev, očigledno neosnovan zahtev

Iz spisa predmeta proizilazi da se suština ovog slučaja odnosi na odbijanje tužbenog zahteva podnosioca od strane redovnih sudova, koji se odnosi na njegov zahtev za naknadu jubilarnih plata od strane poslodavca. Podnosilac zahteva je podneo tužbeni zahtev Osnovnom sudu protiv poslodavca, gde je tražio nadoknadu tri jubilarne plate nakon odlaska u penziju. Osnovni sud je usvojio tužbeni zahtev podnosioca, pozivajući se na relevantne odredbe Opšteg kolektivnog ugovora i obavezao poslodavca da podnosiocu zahteva nadoknadi gore navedeni iznos. Poslodavac je nakon toga uložio žalbu Apelacionom sudu protiv prvostepene odluke, a poslednje navedeni je usvojio žalbu poslodavca, odbijajući u celosti tužbeni zahtev podnosioca, iz razloga što u konkretnom slučaju, u vreme kada je podnosilac zahteva navršio jubilarne godine rada, Opšti ugovor nije bio na snazi.

Podnosilac zahteva je pred Ustavnim sudom navodio da su mu osporenom odlukom povređena prava zagarantovana članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava.

U osnovi, suština navoda podnosioca zahteva pred Sudom je bio navod da je drugačije tretiran u odnosu na neke druge stranke i priložio je odluke redovnih sudova.

Što se tiče navoda o nedoslednosti sudskih odluka, Sud je nakon razrade načela i kriterijuma utvrđenih sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava i Suda u pogledu nedoslednosti sudskih odluka, primenio iste u konkretnom slučaju i utvrdio da su ti navodi „nepotkrepljeni ili neobrazloženi“ na ustavnim osnovama.

podnosiocu:

Habib Gela

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni