Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda, A. br. 564/2011, od 5. avgusta 2011. godine

br. predmeta KI 153/11

podnosiocu: Fazlije Berisha

Preuzimanje:

Podosilac zahteva je podnela zahtev u skladu sa članom 113.7 Ustava Kosova navodeći da su njena prava iz člana 24 [Jednakost pred Zakonom] i 51 [Zdravstvena i socijalna zaštita] prekršena presudom Vrhovnog suda, koji je zaključio da dokazi dokazuju da podnosilac zahteva ne ispunjava pravne kriterijume za priznavanje zahtevanih prava na penziju za lica sa ograničenim sposobnostima.
Sud je zaključio da je zahtev neosnovan zato što podnosilac zahteva nije podnela dokaze da su relevantni postupci na bilo koji način bili nepravični i sadržani proizvoljnošću.
Stoga, Sud je zaključio da je zahtev očigledno neosnovan u skladu sa pravilom 36 (1.c) Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Fazlije Berisha

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Administrative