Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti odluke Opštinskog suda u Peci, C.br. 644/06, od 1. jula 2008. god.

br. predmeta KI 87/10

podnosiocu: Shpresa Loxha-Pllana

Preuzimanje:

Podnosilac je podneo zahtev u skladu sa članom 113.7 Ustava žaleći se na nesprovođenje zakona, ne precizirajući koji zakon, i/ili koji sud nije uspeo da deluje, tražeći restituciju prethodno nacionalizovanog zemljišta, Opštinski sud u Peći je doneo konačnu odluku u vezi sa ovim slučajem 1. jula 2008, a podnosilac je podneo zahtev 20. septembra 2010, Sud je zaključio da je zahtev bio neprihvatljiv prema članu 113.7 i člana 49. Zakona o Ustavnom sudu jer podnosilac nije podneo zahtev u roku od četiri meseca

podnosiocu:

Shpresa Loxha-Pllana

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je podnet van roka

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni