Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti naloga Posebne komore br. SCEL 09-0009, od 26. oktobra 2010. godine.

br. predmeta KI 83/11

podnosiocu: Kadri Bytyqi

Preuzimanje:

Podnosilac zahteva je podneo zahtev na osnovu člana 113.7 Ustava, pod navodom da su mu nalogom Posebne komore Vrhovnog suda povređena prava zagarantovana članom 23. i 55. Ustava, pošto nije bio uključen u listu radnika koji imaju pravo na 20% od prodaje privatizovanog UTP “Theranda” u Prizrenu, Sud je odlučio da je zahtev bio neblagovremen i neprihvatljiv shodno članu 47.2 Zakona o Ustavnom sudu i pravilu 36.1(a) Poslovnika o radu, pošto podnosilac zahteva nije uspeo da dokaže da je iscrpeo sva pravna sredstva odgovarajući na zahtev Posebne komore da bi obrazložio kašnjenje u podnošenju s njegove strane, citirajući slučajeve Univerzitet AAB-RIINVEST DOO protiv Vlade Kosova i Selmouni protiv Francuske. Sud je konstatovao da je zahtev neprihvatljiv shodno članu 49. Zakona i pravilu 36.1(b), jer zahtev nije podnesen tokom predviđenog roka od četiri meseca od prijema spornog naloga

podnosiocu:

Kadri Bytyqi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Nisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni