Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti i zakonitosti konačnog spiska za 20 % od prihoda od prodaje od privatizacije Društvenog Preduzeća „Industrija ushqimore“, Prizren, sastavljenog od strane Kosovske Agencije za Privatizaciju

br. predmeta KI 104/12

podnosiocu: Azem Kabashi Tahir Badalli Osman Zajmi Nafije Krasniqi

Preuzimanje:

Podnosioci su podneli zahtev u skladu sa članom 113,7 Ustava Kosova, osporavajući spiska Kosovske agencije a privatizaciju zaposlenih koji ispunjavaju uslove za 20 % od prihoda prodaje od privatizacije Društvenog Preduzeća “Industria Ushqimore”, Prizren, jer je KAP pogrešno protumačila odredbe člana 10,1, 10,2 i 10-4 UNMIK-ove Uredbe br, 2003/13 o promeni prava korišćenja nepokretne imovine u Društvenoj svojini, Što se tiče pitanja prihvatljivosti zahteva, Sud je zaključio da je zahtev neprihvatljiv, jer podnosioci zahteva nisu: a, Podneli nikakvu prateću dokumentaciju o tome da li su iscrpeli sva pravna sredstva; b, Potkrepili Žalbu na ustavnim osnovama: i c, Pružili nijedan dokaz da su njihova prava i slobode prekršena od strane javnog organa

podnosiocu:

Azem Kabashi Tahir Badalli Osman Zajmi Nafije Krasniqi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni