Drugi nalozi

SUPROTNO MIŠLJENJE sudije RADOMIR LABAN slučaju br. KO134/21

br. predmeta KO134/21

podnosiocu: Ramush Haradinaj i 9 drugih poslanika Skupštine Republike Kosovo

Preuzimanje:
podnosiocu:

Ramush Haradinaj i 9 drugih poslanika Skupštine Republike Kosovo

Vrsta zahteva:

KO - Zahtev državnih organa

Vrsta akta:

Drugi nalozi

Suprotno mišljenje