Urdhëra tjerë

MENDIM MOSPAJTUES i gjyqtarit RADOMIR LABAN në rastin nr. KO134/21

Nr. të lëndës KO134/21

Parashtruesit: Ramush Haradinaj dhe 9 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës

Shkarko:
Parashtruesit:

Ramush Haradinaj dhe 9 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës

Lloji i kërkesës:

KO - Kërkesë nga organet shtetërore

Lloji i aktit:

Urdhëra tjerë

Mendim mospajtues