Odluka

Zahtev za ocenu ustavnosti člana 18. [Pogrešno podnošenje zahteva pri organu koji nije nadležan] Zakona br. 02/L-28 o upravnom postupku

br. predmeta KI 109/21

Preuzimanje:
Sažetak

KI109/21, podnosilac zahteva: Selim Haidari, zahtev za ocenu ustavnosti člana 18. [Pogrešno podnošenje zahteva pri organu koji nije nadležan] Zakona br. 02/L-28 o upravnom postupku

KI109/21, odluka o odbijanju od 25. novembra 2021. godine, objavljena 9. decembar 2021. godine

Ključne reči: individualni zahteva, odluka o odbijanju 

Na osnovu spisa predmeta proizilazi da je podnosilac podneo zahtev za ispravku prezimena Direkciji za opštu upravu u Uroševcu, gde je poslednje navedena odbila zahtev podnosioca. Protiv odluke Direkcije za opštu upravu, podnosilac zahteva je uložio žalbu Komisiji za razmatranje žalbi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gde je poslednje navedena odbila njegovu žalbu.

S obzirom da zahtev nije bio kompletiran, dana 2. septembra 2021. godine, u skladu sa stavom 7, člana 113. Ustava i članom 48. Zakona, Sud je tražio od podnosioca zahteva da popuni svoj zahtev, tako što će: podneti kopije dokumenata i druge informacije koje potkrepljuju njegove navode.

Podnosilac zahteva je dostavio Sudu elektronsku poštu, gde je istakao da on od Suda traži tumačenje člana 8. Zakona br. 02/L-028 o upravnom postupku, ali nije podneo dokumenta koja je tražio Sud.

Podnosilac zahteva je pred Sudom navodio da član 18. Zakona br. 02/L-028 o upravnom postupku krši njegova prava zagarantovana članom 32. [Pravo na pravno sredstvo] Ustava.

Sud je primetio da je Zakon br. 02/L-028 o upravnom postupku stupio na snagu 1. januara 2007. godine, dok je ukinut Zakonom br. 05/L-031 o opštem upravnom postupku od 25. maja 2016. godine. Sud je takođe primetio da podnosilac zahteva nije dostavio kopije drugih dokumenata i informacija koje je tražio Sud, ali je tražio od Suda tumačenje odredbe zakona koji nije na snazi.

Stoga je Sud smatrao da zahtev podnosioca ne ispunjava proceduralne uslove za dalje razmatranje: (i) zato što nije kompletiran pratećom dokumentacijom, i (ii) zato što glavni navod više nije aktivan i sporan, jer je predmetni zakon ukinut. Stoga, u skladu sa članom 113.7 Ustava i pravilom 35 (4) i (5) Poslovnika o radu, zahtev je odbijen po kratkom postupku.

podnosiocu:

Selim Haidari

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka