Rešenje

Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda E. Rev. br. 39/2018, od 8. januara 2019. godine

br. predmeta KI 98/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI 98/19, podnosilac zahteva, Osiguravajuća kompanija “EUROSIG D. D.“ Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda E. Rev. br. 39/2018, od 8. januara 2019. godine 

KI98/19, rešenje o neprihvatljivosti od 3.februara 2021. godine, objavljeno 31. marta. 2021. godine

Ključne reči: individualni zahtevi, očigledno neosnovan, rešenje o neprihvatljivosti

Sud je iz zahteva podnosioca zahteva zaključio, da se glavno pitanje odnosi na novčanu kompenzaciju između dve Osiguravajuće kompanije, i to   Eurosig-a sa  sedištem u Prištini, i  “SUVA“  sa sedištem u Švajcarskoj, a koja je nastala usled saobraćajne nesreće, u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

Podnosilac zahteva je zaključio van sudski sporazum sa pravnim zastupnikom oštećene strane u vezi sa visinom kompenzacije.

Oštećena stana je kao osiguranik kompanije  “SUVA“ , nastavio lečenje u Švajcarskoj, pri čemu je sve troškove lečenja  platila osiguravajuća kompanija SUVA.

U cilju refundiranja tih troškova lečenja, osiguravajuća kompanije SUVA, je podnela zahtev  osiguravajućoj kompaniji   EUROSIG, u kome je tražila refundiranje troškova lečenja oštećenog.

Eurosig je je odbila taj zahtev navodeći da je ona izmirila sve obaveze koje ima prema ostecenom licu shodno potpisanom vansudskom sporayumu.

Imajući to u vidu, osiguravajuća kompanija “SUVA“ je pokrenula parnični postupak protiv tužene osiguravajuće kompanije   EUROSIG, u kome je tražila novčanu kompenzaciju.

Taj se sudski postupak završio pravosnažnom presudom Vrhovnog suda u korist tužioca.

Podnosilac zahteva je podneo zahtev Ustavnom sudu u kome je tvrdio da su redovni sudovi povredili njegovo pravo na pravično suđenje u smislu neobrazložene sudske odluke.

Sud je detaljno analizirao navode podnosioca zahteva pri ćemu je i zaključio  da su  Osnovni sud, Apelacioni sud i Vrhovni sud,  u obrazloženjima  osporenih  presuda, dali  zadovoljavajuće, jasne i potpune razloge kako u pogledu utvrđenog činjeničnog stanja, tako i u pogledu primene pozitivnopravnih propisa, uzimajući u obzir sve okolnosti relevantne za donošenje predmetne odluke.

Shodno tome sud je zahtev podnosioca zahteva odbacio kao očigledno neosnovan na ustavnim osnovama u skladu sa pravilom 39. (2) Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Osiguravajuća kompanija “EUROSIG D. D."

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje