Odluka

Ocena ustavnosti Rešenja o neprihvatljivosti Ustavnog suda Kosova br. KI 80/22  od 11. januara 2023. godine

br. predmeta KI 96/23

podnosiocu: Muhamet Miftari

Preuzimanje:

KI 96/23, Podnosilac zahteva: Muhamet Miftari, Ocena ustavnosti Rešenja o neprihvatljivosti Ustavnog suda Kosova br. KI 80/22  od 11. januara 2023. godine

KI 96/23, Odluka o odbijanju zahteva od 31. avgusta 2023. godine, objavljeno 19. septembra 2023. godine

Ključne reči: individualni zahtev, ocena ustavnosti osporenog rešenja o neprihvatljivosti Ustavnog suda Kosova, zahtev ne ispunjava proceduralne uslove za razmatranje odbijen zahtev.

Zahtev je zasnovan na članu 113.7 Ustava, članovima 47. Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 i pravilu 54 (2) (b) Poslovnika o radu Ustavnog suda.

Sud primećuje da je predmet sadašnjeg zahteva sa br. KI96/23 isti kao i onaj koji je bio u zahtevu br. KI 80/22 u kojem je podnosilac zahteva tražio ocenu ustavnosti presudu Rev. br. 105/2022 od 10. marta 2022. godine.

Podnosioca zahteva ne predstavlja neku novu važnu činjenicu za donošenje neke nove odluke, već da je to samo još jedan pokušaj podnosioca zahteva da zatraži od Suda istu ocenu ustavnosti koju je već zatražio u zahtevu br. KI 80/22.

Na osnovu gore navedenog, Sud zaključuje da je zahtev podnosioca zahteva, naime, zahtev za ponavljanje već ranijeg postupka, po kojem je Sud već ranije doneo odluku. Stoga, u skladu sa pravilom 54 (2) (b) Poslovnika o radu, zahtev br. KI96/23 se odbija po kratkom postupku.

podnosiocu:

Muhamet Miftari

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Zahtev je očigledno neosnovan

Odluka o odbacivanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Drugi