Odluka

Zahtev za preispitivanje rešenja o neprihvatljivosti KI127/18 Ustavnog suda od 21. oktobra 2019. godine

br. predmeta KI 201/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI201/19, Podnosilac zahteva: Tush Kolgjeraj, zahtev za preispitivanje rešenja o neprihvatljivosti KI127/18 Ustavnog suda od 21. oktobra 2019. godine

KI 201/19, odluka o odbijanju zahteva od 22. aprila 2020. godine, objavljena 4 maja 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, po kratkom postupku  

Podnosilac je podneo zahtev br.  KI201/19, i tom prilikom tražio “preispitivanje” rešenja o neprihvatljivosti br. KI127/18.

Sud je ocenio da kako bi mogao da razmotri zahtev koji je povezan sa istim činjenicama kao i raniji zahtev, podnosilac mora zaista da pruži nove informacije koje ranije nisu razmotrene od strane Suda. U tom smislu, Sud je podsetio da su njegove odluke pravosnažne i obavezujuće za pravosuđe, sva lica i sve institucije Republike Kosovo.

Sud je zaključio da zahtev podnosioca zapravo predstavlja zahtev za ponavljanje ranijih postupaka o kojima je Sud već odlučio. Shodno tome, a u skladu sa pravilom 35 (5) Poslovnika, zahtev br. KI201/19 je odbijen po kratkom postupku.

podnosiocu:

Tush Kolgjeraj

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva