Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së aktgjykimit [ARJ nr. 22/2022] të Gjykatës Supreme të Kosovës të 15 prillit 2022

Nr. të lëndës KI134/22

Parashtruesit: “AFA Energy sh.p.k”

Shkarko:

 

Prishtinë,​​ ​​ 1 shkurt​​ 2024

Nr.​​ ref.:​​ RK 2314/24

 

 

 

 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI​​ 

 

 

rastin nr. KI134/22

 

Parashtrues

 

“AFA Energy​​ sh.p.k”

 

 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së aktgjykimit​​ [ARJ​​ nr. 22/2022]​​ 

të Gjykatës Supreme të Kosovës të​​ 15​​ prillit​​ 2022​​ 

 

 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

 

 

e përbërë nga:

 

Gresa Caka-Nimani, kryetare

Bajram Ljatifi, zëvendëskryetar

Selvete Gërxhaliu-Krasniqi, gjyqtare

Safet Hoxha, gjyqtar

Radomir Laban, gjyqtar

Remzije Istrefi-Peci, gjyqtare

Nexhmi Rexhepi, gjyqtar dhe

Enver Peci, gjyqtar​​ 

 

 

Parashtruesi i kërkesës​​ 

 

 • Kërkesa është dorëzuar nga kompania​​ ​​ “AFA Energy​​ sh.p.k.​​ nga Prishtina​​ (në tekstin e mëtejmë: parashtruesi i kërkesës).​​ Parashtruesin e kërkesës e përfaqëson​​ shoqëria e avokatëve​​ RPHS Law​​ SH.P.K. me seli në Prishtinë.

 

Vendimi i kontestuar

 

 • Parashtruesi i kërkesës e konteston​​ aktgjykimin​​ [ARJ​​ nr. 22/2022]​​ e​​ Gjykatës Supreme të Kosovës​​ ​​ 15​​ prillit​​ 2022,​​ në lidhje me aktvendimin​​ [AA.​​ nr.​​ 79/2022]​​ e Gjykatës së Apelit të Kosovës të​​ 14​​ shkurtit​​ 2022​​ dhe aktvendimin​​ [A.​​ nr.​​ 2701/2021]​​ të Gjykatës Themelore në Prishtinë,​​ të​​ 29​​ dhjetorit​​ 2021.

 

 • Aktgjykimi i kontestuar​​ [ARJ​​ nr. 22/2022]​​ i​​ Gjykatës Supreme të Kosovës​​ i​​ është dorëzuar parashtruesit të kërkesës më​​ 22​​ qershor​​ 2022.

 

Objekti i çështjes

 

 • Objekt​​ i çështjes​​ së kësaj kërkese​​ është​​ vlerësimi i kushtetutshmërisë së​​ Aktgjykimit të kontestuar, përmes të cilit pretendohet se parashtruesit të kërkesës i janë shkelur të drejtat dhe liritë themelore të garantuara me nenin 24​​ [Barazia para Ligjit]​​ dhe​​ nenin 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Kushtetuta) në lidhje me nenin 6 (E drejta për një proces të rregullt) të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (në tekstin e mëtejmë: KEDNJ).​​ 

 

Baza juridike​​ 

 

 • Kërkesa bazohet në paragrafin 4 të nenit 21 [Parimet e Përgjithshme], dhe paragrafët 1 dhe 7 të nenit 113 [Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara],​​ të Kushtetutës, në nenet 22 (Procedimi i kërkesës) dhe 47 (Kërkesa individuale) të Ligjit nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Ligji) dhe në rregullat 32 (Parashtrimi i kërkesave dhe përgjigjeve)​​ të Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës).

 

 • Më 7 korrik 2023, Rregullorja e punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës Nr. 01/2023, u publikua në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës dhe hyri ne fuqi 15 ditë pas publikimit te saj. Rrjedhimisht gjatë shqyrtimit të kërkesës, Gjykata Kushtetuese i referohet dispozitave të Rregullores së lartcekur. Lidhur me këtë, konform Rregullit 78 (Dispozitat kalimtare) të Rregullores së punës Nr. 01/2023, përjashtimisht, dispozita të caktuara të Rregullores së punës Nr. 01/2018, do të vazhdojnë të zbatohen në lëndët e regjistruara në Gjykatë përpara shfuqizimit të saj, vetëm nëse dhe për aq sa janë më të favorshme për palët.

 

Procedura në Gjykatën Kushtetuese​​ 

 

 • Më​​ 8​​ shtator​​ 2022,​​ parashtruesi i kërkesës e dorëzoi kërkesën në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata).

 

 • ​​ 14​​ shtator​​ 2022,​​ Kryetarja e Gjykatës përmes Vendimit​​ [GJR.​​ KI134/22]​​ caktoi​​ gjyqtarin Bajram Ljatifi​​ Gjyqtar​​ raportues​​ dhe​​ Kolegjin​​ shqyrtues,​​ të përbërë nga gjyqtarët: Selvete Gërxhaliu-Krasniqi (kryesuese), Radomir Laban​​ dhe​​ Remzije Istrefi-Peci (anëtarë).

 

 • Më 16 shtator 2022, Gjykata​​ njoftoi​​ përfaqësuesin e parashtruesit për regjistrimin e kërkesës dhe i kërkoi atij të dorëzojë në Gjykatë​​ autorizimin për përfaqësim. Të njëjtën ditë, një kopje e kërkesës i​​ është dërguar Gjykatës Supreme​​ si dhe Zyrës së Rregullatorit për Energji (në tekstin e mëtejmë: ZRRE).

 

 • Më 29 shtator 2022, ZRRE-ja​​ dorëzoi​​ komentet e saj​​ në lidhje me​​ kërkesën e​​ parashtruesit, mirëpo, duke parë thelbin e tyre, Gjykata konstaton se këto komente kanë të bëjnë me kontestin administrativ që parashtruesi i kërkesës po e​​ zhvillon​​ pranë​​ gjykatave të rregullta lidhur me ligjshmërinë e​​ vendimit​​ të kontestuar, dhe që​​ këtu​​ nuk është rasti, dhe rrjedhimisht Gjykata as nuk do t'i përmend​​ ato​​ në këtë raport.

 

 • ​​ 4​​ tetor​​ 2022,​​ përfaqësuesi i parashtruesit të kërkesës i dërgoi​​ Gjykatës autorizimin për përfaqësim.

 

 • Më 16 dhjetor 2022, gjyqtari Enver Peci dha betimin para Presidentes së Republikës së Kosovës, me ç’rast filloi mandati i tij në Gjykatë.

 

 • Më 7 qershor 2023, Kolegji shqyrtues e shqyrtoi raportin e Gjyqtarit raportues dhe vendosi që vendimmarrja për raportin të shtyhet për njërën nga seancat e radhës.

 

 • ​​ 18 janar​​ 2024,​​ Kolegji shqyrtues shqyrtoi raportin e Gjyqtarit raportues dhe njëzëri​​ i rekomandoi Gjykatës papranueshmërinë e kërkesës.

 

Përmbledhja e fakteve

 

 • Nga shkresat e lëndës rezulton se parashtruesi i kërkesës është kompani që merret me prodhimin dhe distribuimin e energjisë elektrike​​ nga kapacitetet e​​ veta,​​ përkatësisht​​ dy hidrocentrale që janë ndërtuar përgjatë​​ rrjedhës së​​ lumit në zonën e komunës​​ së​​ Kaçanikut​​ dhe​​ Hanit të Elezit. Me qëllim të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese, “HC Kotlina 1 dhe, HC Kotlina 2”,​​ parashtruesi i kërkesës​​ ka paraqitur kërkesë në ZRRE më 12 qershor 2015,​​ përmes së cilës​​ ka kërkuar marrjen e autorizimeve të nevojshme.​​ Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor​​ më 25 shtator 2015​​ nxori​​ Vendimin për​​ pëlqimin​​ mjedisor për ndërtimin e hidrocentraleve.​​ ZRRE më​​ 28 janar 2016, gjithashtu nxori aktvendimin e parë. për miratimin e përkohshëm, dhe më pas më 29 mars 2018 nxori aktvendimin me të cilin i lëshoi miratimin përfundimtar parashtruesit të kërkesës, me kushte të përcaktuara qartë që ai duhet t'i plotësojë. Siç thuhet në shkresat e lëndës, parashtruesi i kërkesës dy herë kërkoi nga ZRRE-ja që të shtyjë afatin për zbatimin e projektit. Kërkesa e parë për shtyrje të afatit është dorëzuar nga parashtruesi i kërkesës më 24 janar 2017, të cilën ZRRE-ja e ka pranuar dhe i ka dhënë parashtruesit të kërkesës një afat të ri për zbatimin e projektit. Parashtruesi i kërkesës dorëzoi kërkesën e dytë për zgjatjen e afatit për zbatimin e projektit në ZRRE më 15 mars 2021, mirëpo, më 7 tetor 2021, ZRRE-ja lëshoi vendimin për atë kërkesë [ZRRE: V_1420_2021], duke refuzuar kërkesën e parashtruesit të kërkesës, ndërsa anuloi miratimin përfundimtar për ndërtimin e kapaciteteve të reja.​​ 

 

 • Në vendimin [ZRRE: V_1420_2021] për anulimin a aktvendimit përfundimtar ZRRE-ja theksoi:​​ 

 

“ZRRE me datë​​ 17.09.2021, kanë​​ realizuar vizitën monitoruese në​​ terren, në​​ vend-punishte, në​​ lokacionin ZK Kotlinë, komuna e Hanit të​​ Elezit për të​​ parë​​  nga​​ afër​​ punimet sipas planit dinamik të​​ realizimit të​​ prezantuar nga vet​​  aplikuesi,​​ brenda periudhës së​​ autorizimit finat dhe për të​​ vërtetuar​​  arsyeshmërinë​​ e kërkesës për shtyrje. Pas vlerësimit të​​ situatës në​​ vend​​  punishte​​ ishte vërtetuar se aplikuesi nuk ka realizuar punimet sipas planit dinamik të​​ prezantuar nga ana​​ ë​​ tij, pasi që​​ gjendja në​​ terren​​ është​​ fillestare, përkundër afatit prej më​​ shumë​​ se tre (3) vite, nga koha e lëshimit të​​ Autorizimit.

 

Shoqëria​​ “AFA Energy”​​ SH.P.K., ka të​​ drejt të​​ ri-aplikoj për marrje të​​ Autorizimit pas plotësimit të​​ kushteve[...]”.​​ 

​​ 

 • Duke pasur parasysh se ZRRE-ja me vendimin [ZRRE: V_1420_2021] ka revokuar miratimin përfundimtar për ndërtimin e kapaciteteve të reja prodhuese, parashtruesi i kërkesës​​ parashtroi​​ kërkesëpadi​​ në Gjykatën Themelore,​​ përmes së cilës​​ kërkoi,​​ i)​​ shtyrjen e ekzekutimit të​​ vendimit [ZRRE: V_1420_2021],të 7 tetorit​​ 2021, dhe,​​ ii)​​ vlerësimin​​ e​​ ligjshmërisë së Vendimit [ZRRE: V_1420_2021], në një​​ kontest​​ administrativ.

 

 • Gjykata konstaton se parashtruesi i kërkesës kërkon​​ nga​​ Gjykata​​ vlerësimin e vendimeve të gjykatave që janë marrë në lidhje me kërkesëpadinë për​​ i)​​ shtyrjen e ekzekutimit të vendimit [ZRRE: V_1420_2021], të 7 tetorit 2021, dhe rrjedhimisht Gjykata do të paraqesë më poshtë faktet vetëm në lidhje me këtë procedurë.

 

 • Procedurat gjyqësore lidhur me shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të​​ ZRRE-së [ZRRE: V_1420_2021],​​ të 7 tetorit​​ 2021

 

 • Më 29 dhjetor 2021, Gjykata Themelore​​ nxori​​ aktvendimin [A. nr. 2701/2021], me të cilin refuzoi​​ si të pabazuar kërkesën e​​ parashtruesit të kërkesës,​​ përmes së cilës ka​​ kërkuar​​ nga gjykata​​ shtyrjen e ekzekutimit të​​ vendimit [RUE: V_1420_2021],​​ të 7 tetorit​​ 2021, derisa gjykata të vendosë​​ në mënyrë meritore për​​ kërkesëpadinë.

 

 • Në arsyetimin e​​ aktvendimit [A. nr. 2701/2021], Gjykata Themelore,​​ ndër të tjera,​​ theksoi:

 

“Për​​ ​​ vlerësuar​​ kërkesën​​ e​​ paditësit, Gjykata i'u referua nenit 22 par.​​ 2, te Ligjit​​ për​​ Konfliktet Administrative, ku​​ përcaktohet​​ se "Me​​ kërkesën​​ e​​ paditësit, organi, akti i të​​ cilit ekzekutohet,​​ gjegjësisht​​ organi që​​ është​​ kompetent​​ për​​ ekzekutim, mund t'a shtyej ekzekutimin deri në​​ vendimin definitiv​​ gjyqësor,​​ nëse​​ ekzekutimi do t'i sillte dëm​​ paditësit, i​​ cili​​ vështirë​​ do te riparohej, kurse shtyrja nuk​​ është​​ ne​​ kundërshtim​​ me interesin publik, e as qe shtyrja do t'i sillte​​ ndonjë​​ dëm të​​ madh​​ palës​​ kundërshtare,​​ përkatësisht​​ personit të​​ interesuar“.

 

Po ashtu gjykata i'u referua nenit 22.6 te Ligjit​​ për​​ Konfliktet Administrative, i​​ cili​​ përcakton​​ se​​ “Paditësi​​ mund të​​ kërkoj​​ edhe nga gjykata, shtyrjen e aktit administrativ, deri në​​ marrjen e​​ vendimit​​ gjyqësor, sipas paragrafit 2 të​​ këtij​​ neni“.

 

Gjykata duke​​ vlerësuar​​ kërkesën​​ e​​ paditësit,​​ vëren​​ se i​​ njëjti​​ nuk e ka bërë​​ të​​ besueshëm pretendimin e tij me provat të​​ cilat ia ka bashkangjitur​​ padisë, dhe me​​ parashtresën​​ e dt.​​ 24.11.2021, se me ekzekutimin e vendimit të​​ kontestuar i​​ njëjti​​ do t'i sillte dëm, i​​ cili​​ vështirë​​ do të​​ riparohej dhe se shtyra nuk​​ është​​ në​​ kundërshtim​​ me interesin publik, dhe as qe shtyrja nuk do t'i sillte​​ ndonjë​​ dëm të​​ madh​​ palës​​ kundërshtare,​​ përkatësisht​​ personit të​​ interesuar, kushte këto ligjore të​​ cilat duhet të​​ plotësohen​​ në​​ mënyrë​​ kumulative nga​​ paditësi,​​ për​​ të​​ shtyjë​​ pastaj gjykata ekzekutimin e vendimit të​​ kontestuar.​​ 

 

 • Parashtruesi i kërkesës parashtroi ankesë​​ në Gjykatën e Apelit kundër​​ aktvendimit [A. nr. 2701/2021], të Gjykatës Themelore, duke​​ pretenduar​​ shkelje të dispozitave të procedurës​​ kontestimore, vërtetim​​ të gabuar​​ dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatim​​ të gabuar​​ të së drejtës materiale.

 

 • Më 14 shkurt 2022, Gjykata e Apelit​​ nxori​​ aktvendimin [AA nr. 79/2022],​​ përmes të cilit​​ është refuzuar​​ ankesa e​​ parashtruesit të kërkesës​​ si e pabazuar, duke vërtetuar​​ aktvendimin e Gjykatës Themelore në tërësi.

 

 • ​​ arsyetimin e aktgjykimit​​ [AA. nr. 79/2022],​​ Gjykata e Apelit,​​ ndër të tjera, theksoi:

 

“Kolegji i​​ Gjykatës​​ ​​ Apelit, duke u nisur nga gjendja e tillë​​ e​​ çështjes, pranon në​​ tërësi​​ si të​​ drejtë​​ dhe të​​ ligjshëm​​ qëndrimin​​ e tillë​​ ​​ gjykatës​​ ​​ shkallës së​​ parë, nga se edhe sipas​​ vlerësimit​​ ​​ kolegjit të​​ kësaj​​ gjykate, në​​ rastin konkret nuk janë​​ plotësuar​​ ​​ mënyrë​​ kumulative kushtet​​ për​​ shtyrjen e ekzekutimit të​​ aktit administrativ të​​ paraparë​​ ​​ nenin 22 par.​​ 2 dhe 6 të​​ Ligjit për Konfliktet Administrative.​​ 

 

Me​​ këtë​​ dispozitë​​ juridike​​ është​​ paraparë​​ ​​ shtyrja mund të​​ behet:​​ nëse​​ ekzekutimi i aktit administrativ do t'j sillte dëm​​ paditësit, i cili​​ vështirë​​ do të​​ riparohej, kurse shtyrja nuk​​ është​​ ​​ kundërshtim​​ me interesin publik, e as qe shtyrja do ti sillte ndonjë​​ dëm​​ palës​​ kundërshtare​​ përkatësisht​​ personit të​​ interesuar. Në​​ rastin konkret propozuesi-paditësi​​ me ankesën e ushtruar​​ kërkon​​ shtyrjen e ekzekutimit të​​ vendimit të​​ paditurës​​ V _1420 2021 i dt.​​ 07.10.2021, me pretendim se me ekzekutimin e vendimit të​​ kontestuar propozuesit, do t'i sillte dëm të​​ konsiderueshëm​​ dhe se shtyrja e ekzekutimit të​​ vendimit nuk​​ është​​ ​​ kundërshtim​​ me interesin publik e as nuk i shkakton dëm​​ palës​​ kundërshtare​​ dhe personave të​​ interesuar.​​ 

 

Duke i marrë​​ parasysh​​ këto​​ pretendime ankimore të​​ propozuesit-​​ paditësit, në​​ ankesë, të​​ cekura më​​ lartë​​ ndaj aktvendimit të​​ gjykatës​​ së​​ shkallës së​​ parë, kolegji​​ vlerëson​​ se të njëjtat​​ janë​​ jo të​​ vërtetuara, të​​ pamjaftueshme dhe jo​​ bindëse​​ për tu aprovuar ankesa dhe​​ për tu lejuar shtyrja e ekzekutimit të​​ aktvendimit të​​ ankimuar deri në​​ vendosjen sipas​​ padisë​​ së​​ paditësit. Ngase edhe​​ vlerësimi​​ i kolegjit​​ është​​ se nuk​​ janë​​ përmbushur​​ kushtet ligjore​​ për​​ shtyrjen e ekzekutimit të​​ vendimit të​​ ankimuar, siç​​ parashihet në​​ nenin 22 par.​​ 2 dhe 6 të​​ LKA-së. Sepse,​​ kërkesa​​ tërësisht​​ është​​ e​​ mbështetur​​ në​​ faktet që​​ kanë​​ të​​ bëjnë​​ me​​ çështjen kryesore,​​ për​​ të​​ cilat gjykata do të​​ vendosë në mënyrë meritore pas administrimit të provave dhe shqyrtimit të kërkesëpadisë​​ për anulimin e vendimit të kontestuar, por të cilat tani nuk janë me ndikim​​ për vlerësimin e bazueshmërisë​​ së kërkesës për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të kontestuar.​​ 

 

 • Parashtruesi i kërkesës​​ parashtroi​​ kërkesë për​​ revizion​​ në Gjykatën​​ Supreme, duke​​ pretenduar​​ “shkelje të dispozitave procedurale, zbatim​​ të gabuar​​ të së drejtës materiale”.

 

 • Më 15 prill 2022, Gjykata​​ Supreme​​ nxori​​ aktgjykimin [ARJ. nr. 22/2022],​​ përmes të cilit refuzoi​​ si të pabazuar kërkesën për revizion të​​ parashtruesit të kërkesës, të paraqitur kundër​​ aktvendimit [AA.​​ nr. 79/2022] të Gjykatës së Apelit.

 

 • Në arsyetimin e aktgjykimit [ARJ. nr. 22/2022], Gjykata Supreme ndër të tjera deklaroi:

 

Kolegji i Gjykatës Supreme duke pasur parasysh që​​ në​​ këtë​​ çështje kontestohet Vendimi me të​​ cilin​​ është​​ refuzuar​​ kërkesa​​ e paditësit për tu shtyrë vendimi j më​​ parmë​​ për​​ autorizimin final​​ por​​ në​​ të​​ njëjtën kohë​​ me të njëjtin vendim përfundon afati i vlefshmërisë së vendimit të njëjtë nr. V-024_2018 të dt. 29.03.2018, në këtë çështje po të lejohej​​ shtyrja deri në vendosjen meritore​​ si kërkon pala paditëse, ashtu që paditësi me aktivitetin e tij sipas lejes – Vendimit për autorizimin final të​​ më parmë, dhe nëse në fund të procesit gjyqësor​​ do të rezultonte se vendimi i atakuar me padi​​ është ligjor dhe i drejtë, dëmi do të ishte e dhe më i madh edhe për palën paditëse. Prandaj,​​ duke patur para sysh​​ çështjen e vendosur nga e paditura​​ me vendimin e saj të​​ atakuar me padi, me​​ përfundimin​​ e afatit të​​ vlefshmërisë​​ së​​ vendimit të​​ tij, nuk provohet se me​​ këtë​​ mënyrë​​ të​​ vendosjes​​ paditësit​​ i shkaktohet dëm i pa riparueshëm apo​​ vështirë​​ i pa​​ riparueshëm​​ gjer në​​ vendosjen meritore sipas padisë, sepse si do që​​ të​​ vendoset​​ çështja kryesore gjatë​​ vlerësimit​​ të​​ ligjshmërisë​​ se vendimit të​​ organit të​​ paditur me vendim​​ përfundimtar​​ gjyqësor, apo​​ nëse​​ do të​​ vërtetohej​​ se vendimi i të​​ paditurit​​ është​​ jo ligjor dhe​​ çështja do të​​ vendosej në​​ dobi të​​ palës​​ paditëse,​​ ekzistojnë​​ mekanizmat​​ dhe​​ mënyra​​ e kompensimit të dëmeve eventuale me mjete monetare, prandaj​​ mi​​ do​​ të​​ ishte i sanueshëm.

 

Theksimet në​​ kërkesë​​ se me shtyrjes e ekzekutimit të​​ vendimit të​​ organit të​​ paditur nuk​​ dëmtohet interesi publik por përkundrazi​​ do​​ ti​​ shërbente interesit publik, sepse me​​ ndërtimin e hidrocentralit, Kotlina​​ do​​ ​​ shtohej edhe një​​ burim shtesë i energjisë​​ ​​ do të​​ ndikonte në​​ ekonomin e vendit me​​ punësimin​​ e​​ punëtorëve​​ etj., po ashtu nuk janë​​ ​​ qëndrueshme, relevante apo me​​ ndikim​​ për​​ tu pranuar në​​ këtë​​ fazë​​ ​​ procedurës​​ për​​ shtyrjen e ekzekutimit të​​ vendimit të​​ organit të​​ paditur, para se të​​ bëhet​​ vlerësimi​​ i​​ ligjshmërisë​​ ​​ vendimit të​​ kontestuar me padi, në​​ procedurë​​ ​​ rregullt nga gjykata.​​ 

 

Pjesa​​ tjetër​​ e theksimeve në​​ kërkesë​​ për​​ rishqyrtim të​​ jashtëzakonshëm, që​​ kanë​​ të​​ bëjnë​​ lidhur me ligjshmërinë​​ e vendimit të​​ organit të​​ paditur​​ dhe procedurat e zbatuara gjatë​​ nxjerrjes së​​ tij nga organi i paditur të​​ cekura si në kërkesë, në​​ këtë​​ fazë​​ të​​ procedurës,​​ përkatësisht​​ vendosjes​​ për​​ masë​​ të​​ përkohshme​​ nga gjykata nuk shqyrtohen, sepse do të​​ prejudikohej vendosja meritore e​​ çështjes kryesore​​ lidhur​​ me​​ vlerësimin​​ e​​ ligjshmërisë​​ së​​ vendimit të​​ organit të​​ paditur të​​ atakuar me padi.​​ 

 

Pretendimet e parashtruesit të kërkesës​​ 

 

 • Parashtruesi i kërkesës​​ thekson se​​ përmes​​ vendimeve​​ ​​ gjykatave të rregullta​​ në procedurën​​ sipas kërkesës​​ në lidhje me shtyrjen e ekzekutimit të vendimin [ZRRE: V_1420_2021], janë shkelur​​ të drejtat e tij të garantuara me nenin 24 [Barazia para Ligjit] dhe nenin 31 [E​​ Drejta për​​ Gjykim të​​ Drejtë​​ dhe të Paanshëm] të Kushtetutës si dhe nenin 6 të KEDNJ.

 

 • Megjithatë,​​ parashtruesi i kërkesës​​ në vijim të kërkesës ka dhënë​​ shpjegim​​ vetëm​​ për shkeljen e nenit 31 të Kushtetutës në lidhje me nenin 6 të KEDNJ-së, ndërsa sa i përket pretendimeve për shkelje të nenit 24 të Kushtetutës, ai​​ nuk​​ jep​​ arsyetim​​ specifik për​​ to në​​ kërkesë.

 

 • Në​​ mbështetje të​​ pretendimit​​ për shkeljen e nenit 31 të Kushtetutës dhe nenit 6 të KEDNJ-së,​​ parashtruesi i kërkesës​​ në radhë të parë thekson,​​ i)​​ vërtetimin​​ e gabuar të gjendjes faktike dhe zbatimin e gabuar të së drejtës materiale dhe,​​ ii)​​ mungesën e​​ arsyetimit​​ të vendimeve​​ ​​ Gjykatës Themelore, të Apelit dhe​​ Gjykatës Supreme​​ në lidhje me kërkesën e tij.​​ 

 

i) Pretendimet e​​ parashtruesit të kërkesës​​ në lidhje​​ me​​ vërtetimin​​ e gabuar të gjendjes faktike dhe zbatimin e gabuar të së drejtës materiale

 

 • Në mbështetje të shkeljeve të përmendura,​​ parashtruesi i kërkesës​​ pretendon se​​ Gjykata Supreme e Kosovës,​​ Gjykata e Apelit e Kosovës dhe Gjykata Themelore në Prishtinë,​​ përkundë që kanë refuzuar​​ parashtruesin​​ e kërkesës, ankesat dhe kërkesën për shtyrje të ekzekutimit të Vendimit​​ V_1420 2021,​​ nuk kanë​​ dhënë​​ asnjë​​ arsyetim lidhur me shkaqet e refuzimit,​​ veprimet e tilla​​ konsistojnë​​ në​​ shkelje të​​ Neneve 31 dhe 24 të​​ Kushtetutës​​ së​​ Kosovës.​​ Gjithashtu​​ deri tek shkeljet e dispozitave të​​ lartcekura kushtetuese gjykatat kanë​​ ardhur si pasojë​​ e mos-zbatimit të​​ obligimeve të​​ tyre ligjore,​​ përkatësisht​​ si pasojë​​ e shkeljes së​​ dispozitave të​​ procedurës​​ kontestimore,​​ që ka ndikuar që​​ gjykatat të​​ vërtetojnë​​ në​​ mënyrë​​ të​​ gabuar gjendjen faktike dhe të​​ zbatojnë​​ në​​ mënyrë​​ të​​ gabuar të​​ drejtën materiale.

 

 • Më konkretisht,​​ parashtruesi i kërkesës​​ konsideron​​ se gjykatat kanë zbatuar gabimisht të drejtën materiale kur kanë refuzuar kërkesën dhe ankesat e tij. Kjo​​ ka ndodhur për arsye se, siç thekson​​ parashtruesi i kërkesës, se përkundër faktit se janë plotësuar kushtet ligjore për​​ shtyrjen​​ e ekzekutimit të Vendimit [V_1420_2021], gjykatat nuk e kanë lejuar një gjë të tillë.​​ Pikërisht​​ qëllimi i​​ parashtruesit të kërkesës, siç pretendon ai,​​ ka qenë​​ ​​ dëshmojë​​ me këtë kërkesë se gjykatat e kanë refuzuar gabimisht kërkesën (dhe ankesat e tij), pasi në këtë rast janë plotësuar të gjitha kërkesat ligjore nga neni 22 i KP, në mënyrë që kërkesa e tij​​ të aprovohet.

 

 • Parashtruesi i kërkesës​​ më tej thekson se shkeljet e lartpërmendura kanë ndodhur në të gjitha​​ shkallët​​ e gjykatave që kanë vendosur për kërkesën në fjalë, më konkretisht se Gjykata Themelore ka​​ bërë​​ shkelje bazuar në faktin se​​ aktvendimi i Gjykatës Themelore është bazuar vetëm në disa​​ fjali​​ në të cilat i​​ është referuar​​ nenit 22,​​ par. 2​​ dhe​​ 6​​ të LKA-së; dhe se paditësi (parashtruesi i kërkesës) nuk e ka bërë të besueshëm​​ pretendimin e tij me provat që ia​​ ka bashkangjitur padisë në lidhje me plotësimin e​​ kushteve​​ ligjore nga neni 22 i​​ LKA-së”, se Gjykata e Apelit nuk është marrë realisht me pretendimet e paditësit​​ lidhur me shkeljen e neneve 160 dhe 8 të​​ LPK​​ nga Gjykata Themelore,​​ por​​ është​​ nxjerrë​​ vetëm në shqyrtimin​​ meritor​​ të kërkesës së tij – për shtyrje​​ të​​ ekzekutimit​​ ​​ Vendimit V_1420_2020 sikur të​​ gjykojë​​ në shkallë të parë.​​ 

 

ii)​​ Pretendimet e parashtruesit të kërkesës lidhur me mungesën e​​ arsyetimit​​ të vendimeve të gjykatave të rregullta

 

 • Në mbështetje të mosarsyetimit të vendimeve të gjykatave të rregullta, parashtruesi i kërkesës pretendon, „Me rastin e vendimmarrjes, gjykatat obligohen që, në​​ arsyetim të​​ vendimeve të​​ tyre, të​​ tregojnë​​ se cilat prova i kane​​ vlerësuar​​ me rastin e vendosjes​​ për​​ atë​​ rast.​​ Një​​ obligim i tillë​​ parashihet në​​ paragrafin 4 të​​ Nenit 160 të​​ LKA-së​​ […]“.

 

 • Parashtruesi i kërkesës konsideron se​​ Gjykatat e tri shkallëve​​ kanë marrë vendime që nuk përmbajnë arsyetim për provat që janë​​ administruar​​ me rastin e vendimmarrjes​​ dhe as për faktet vendimtare​​ për rastin”.

 

 • Sipas mendimit të​​ parashtruesit të kërkesës, Gjykata Themelore ka kryer shkeljen e​​ lartcekur​​ ashtu që​​ në​​ aktvendimin [A. nr. 2701/2021]​​ i është​​ referuar nenit 22, paragrafët​​ 2 dhe 6​​ të LKA-së,​​ dhe se​​ me këtë rast​​ nuk ka dhënë​​ arsyetim​​ për provat e tij të paraqitura, me të cilat vendimi është marrë në kundërshtim me nenin 160 paragrafi 4 i​​ LPK-së.​​ .

 

 • Sa i përket shkeljes në Gjykatën e Apelit në​​ kontekst​​ të vendimit të paarsyetuar,​​ parashtruesi i kërkesës​​ e sheh këtë shkelje në faktin se Gjykata e Apelit nuk është marrë realisht me pretendimet e tij në lidhje me shkeljen e nenit 160 të​​ LPK-së​​ nga Gjykata Themelore, por ka marrë vendim që i është përgjigjur pjesërisht pretendimit lidhur me​​ kërkesën për zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, por në të njëjtën kohë duke mos i vlerësuar provat që ka paraqitur në mbështetje të këtyre pretendimeve.

 

 • Parashtruesi i kërkesës​​ gjithashtu​​ e konstaton shkeljen e përmendur në​​ kontekst​​ të një vendimi të paarsyetuar​​ edhe në​​ Gjykatën​​ Supreme, duke e vënë në lidhje me faktin se​​ ajo nxori​​ një vendim që​​ vërteton​​ vendimet e mëparshme, duke konstatuar se ato kanë qenë të bazuara në ligj dhe se​​ nuk janë plotësuar​​ kushtet e​​ nenit​​ 22,​​ paragrafët 2 dhe 6​​ të LKA-së, duke mos i​​ arsyetuar​​ ato, duke​​ arsyetuar​​ vetëm vlerësimin e kushteve të përmendura.​​ 

 

Pretendimet dhe komentet tjera të parashtruesit të kërkesës

 

 • Përveç pretendimeve të lartpërmendura, parashtruesi i kërkesës konsideron se si​​ rrjedhojë e mos-shtyrjes së ekzekutimit të vendimit përkatës të ZRRE-së,​​ atij do t’i shkaktohet dëm material për shkak të humbjes së gjithë investimit të,​​ dhe kjo do të ketë për pasojë largimin e investitorëve të huaj nga tregu i Kosovës dhe përfundimin e operimit​​ të aktiviteteve biznesore​​ […]“.

 

 • Parashtruesi i kërkesës gjithashtu vlerëson se​​ shtyrja​​ e ekzekutimit të Vendimit [V_1420 2021] jo vetëm që nuk është në kundërshtim me interesin publik, por i shërben të njëjtit, në mënyrë që Hidrocentrali i Kotlinës të ndikojë në çmimin e energjisë dhe mbrojtjen e mjedisit, të krijojë​​ stabilitet ekonomik​​ dhe​​ do ta rriste​​ konkurrencën​​ në treg.

 

 • Parashtruesi i kërkesës​​ rikujton se Gjykata Kushtetuese në vendimet​​ KI145/18,​​ dhe​​ KI​​ 75 / 21​​ ka paraqitur qëndrimin e saj,​​ duke gjetur shkelje.​​ 

 

 • Parashtruesi i kërkesës i drejtohet Gjykatës me​​ kërkesën që ta deklarojë​​ kërkesën e tij të pranueshme, të​​ konstatojë​​ se ka pasur shkelje të nenit 31 [E​​ Drejta për​​ Gjykim të​​ Drejtë dhe të​​ Paanshëm] në lidhje me nenin 24 [Barazia para​​ Ligjit] të Kushtetutës,​​ që​​ vendimet e gjykatave të rregullta​​ të shpallen të pavlefshme dhe​​ ta kthejë procedurën​​ në rigjykim.​​ 

 

Dispozitat relevante kushtetuese dhe ligjore

 

Neni 24

​​ [Barazia para Ligjit]

 

1.​​ Të gjithë janë të barabartë para ligjit. Çdokush gëzon të drejtën e mbrojtjes së barabartë ligjore, pa diskriminim.​​ 

 

2.​​ Askush nuk mund të diskriminohet në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike ose të tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, pronës, gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal.​​ 

 

3.​​ Parimet e mbrojtjes së barabartë ligjore nuk parandalojnë vënien e masave të nevojshme për mbrojtjen dhe përparimin e të drejtave të individëve dhe grupeve që janë në pozitë të pabarabartë. Masat e tilla do të zbatohen vetëm derisa të arrihet qëllimi për të cilin janë vënë ato.

 

Neni 31

[E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm]

 

1.​​ Çdokujt i garantohet mbrojtje e barabartë e të drejtave në procedurë para gjykatave, organeve të tjera shtetërore dhe bartësve të kompetencave publike.​​ 

 

2. Çdokush gëzon të drejtën për shqyrtim publik të drejtë dhe të paanshëm lidhur me vendimet për të drejtat dhe obligimet ose për cilëndo akuzë penale që ngrihet kundër saj/tij brenda një afati të arsyeshëm, nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e themeluar me ligj.​​ 

 

3. Gjykimi është publik, me përjashtim të rasteve kur gjykata, në rrethana të veçanta, konsideron se, në të mirë të drejtësisë, është i domosdoshëm përjashtimi i publikut, ose i përfaqësuesve të medieve, sepse prania e tyre do të përbënte rrezik për rendin publik ose sigurinë kombëtare, interesat e të miturve, ose për mbrojtjen e jetës private të palëve në proces, në mënyrën e përcaktuar me ligj.​​ 

 

[...]“

 

Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut

 

Neni 6

(E drejta për një proces të rregullt)

 

1.​​ Çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e krijuar me ligj, e cila do të vendosë si për mosmarrëveshjet në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tij të natyrës civile, ashtu edhe për bazueshmërinë e çdo akuze penale në ngarkim të tij. Vendimi duhet të jepet publikisht, por prania në sallën e gjykatës mund t’i ndalohet shtypit dhe publikut gjatë tërë procesit ose gjatë një pjese të tij, në interes të moralit, të rendit publik ose sigurisë kombëtare në një shoqëri demokratike, kur kjo kërkohet nga interesat e të miturve ose mbrojtja e jetës private të palëve në proces ose në shkallën që çmohet tepër e nevojshme nga gjykata, kur në rrethana të veçanta publiciteti do të dëmtonte interesat e drejtësisë.

 

Ligji​​ nr. 03/L-202 për Konfliktet​​ Administrative​​ 

 

Neni 22

 

[…]​​ 

 

2.​​ Me kërkesën e paditësit, organi, akti i të cilit ekzekutohet, gjegjësisht organi që është kompetent për ekzekutim, mund ta shtyjë ekzekutimin deri në vendimin definitiv gjyqësor, nëse ekzekutimi do t’i sillte dëm paditësit, i cili vështirë do të riparohej, kurse shtyrja nuk është në kundërshtim me interesin publik, e as që shtyrja do t’i sillte ndonjë dëm të madh palës kundërshtare përkatësisht personit të interesuar.​​ 

​​ [...]

6.​​ Paditësi mund të kërkojë edhe nga gjykata shtyrjen e ekzekutimit të aktit administrativ deri në marrjen e vendimit gjyqësor, sipas kushteve të parapara në paragrafin 2. të këtij neni.

 

Ligji nr. 03/L-006 për Procedurën Kontestimore

 

Neni 160

 

160.4​​ Arsyetimi i aktgjykimit përmban: kërkesat e palëve, faktet që i kanë parashtruar dhe provat që i kanë propozuar, cilat nga faktet e tilla i ka vërtetuar, pse dhe si i ka vërtetuar ato fakte, e po që se i ka vërtetuar me anë të provave, cilat prova i ka shfrytëzuar dhe si i ka vlerësuar ato​​ .

 

Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës

 

 • Gjykata së pari​​ shqyrton​​ nëse parashtruesi i kërkesës​​ i ka përmbushur kriteret e pranueshmërisë, të përcaktuara me Kushtetutë, të specifikuara më tej me Ligj dhe me Rregullore të punës.

 

 • Në​​ këtë drejtim,​​ Gjykata​​ i​​ referohet​​ paragrafit​​ 4 të nenit 21 [Parimet e Përgjithshme] dhe​​ paragrafëve 1 dhe 7 të nenit​​ 113 [Juridiksioni dhe Palët e​​ Autorizuara] të Kushtetutës, të cilët përcaktojnë​​ 

 

Neni​​ 21

 

“[…]

Të drejtat dhe liritë themelore të parashikuara në Kushtetutë, vlejnë edhe për personat juridikë, për aq sa janë të zbatueshme”.

 

Neni​​ 113

 

1.​​ Gjykata Kushtetuese vendos vetëm për rastet e ngritura para Gjykatës në mënyrë ligjore nga pala e autorizuar.

 

[...]

 

7.​​ Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike të të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj”.​​ 

 

 • Gjykata​​ gjithashtu shqyrton nëse parashtruesi i kërkesës ka përmbushur kriteret e pranueshmërisë, siç përcaktohen me​​ nenet 47 (Kërkesa individuale), 48 (Saktësimi i kërkesës) dhe 49 (Afatet) të Ligjit, të cilët parashohin:​​ 

 

Neni 47

(Kërkesa individuale)

 

“1. Çdo individ ka të drejtë të kërkojë nga Gjykata Kushtetuese mbrojtje juridike në rast se pretendon se të drejtat dhe liritë e tija individuale të garantuara me Kushtetutë janë shkelur nga ndonjë autoritet publik.

 

2. Individi mund ta ngritë kërkesën në fjalë vetëm pasi që të ketë shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj”.

 

Neni 48

(Saktësimi i kërkesës)

 

“Parashtruesi i kërkesës ka për detyrë që në kërkesën e tij të qartësoj saktësisht se cilat të drejta dhe liri pretendon se i janë cenuar dhe cili është akti konkret i autoritetit publik të cilin parashtruesi dëshiron ta kontestoj”.​​ 

 

Neni 49

(Afatet)

 

“Kërkesa parashtrohet brenda afatit prej katër (4) muajsh. Afati fillon të ecë nga dita kur parashtruesit i është dorëzuar vendimi gjyqësor​​ [...]”.

 

 • Në këtë aspekt, Gjykata​​ fillimisht​​ vëren se parashtruesi i kërkesës ka të drejtë të dorëzojë ankesë kushtetuese, duke iu referuar shkeljeve të pretenduara të të drejtave dhe lirive themelore, që vlejnë për individët dhe personat juridikë​​ (shih rastin e Gjykatës​​ KI41/09,​​ parashtrues​​ Universiteti​​ AAB-RIINVEST L.L.C.,​​ Aktvendim për Papranueshmëri i 3 shkurtit 2010, paragrafi 14; dhe​​ KI35/18,​​ parashtrues​​ Bayerische​​ Versicherungsver​​ brand”,​​ Aktgjykim​​ i 11 dhjetorit 2019, paragrafi​​ 40).

 

 • Për sa i përket përmbushjes së kritereve të tjera të paranueshmërisë, Gjykata konstaton se parashtruesi i kërkesës është palë e autorizuar;​​ se​​ ka shteruar mjetet juridike në dispozicion;​​ se ka qartësuar aktin e autoritetit publik kushtetutshmërinë e të cilit e konteston,​​ konkretisht​​ Aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës [ARJ​​ nr. 22/2022] të 15 prillit 2022; i ka specifikuar të drejtat kushtetuese të cilat pretendon se i janë cenuar; si dhe e ka dorëzuar kërkesën brenda afatit ligjor, në​​ pajtim​​ me paragrafin 7 të nenit 113 të Kushtetutës dhe nenet 47 dhe 48 të Ligjit.​​ 

 

 • Gjykata rikujton se parashtruesi i kërkesës ka iniciuar dy procedura gjyqësore, njëra prej të cilave ka të bëjë me i) shtyrjen e ekzekutimit të​​ vendimit [ZRRE: V_1420_2021],​​ të 7 tetorit​​ 2021, dhe ii)​​ kontestin administrativ​​ lidhur me vlerësimin.​​ e​​ ligjshmërisë​​ së vendimit [ZRRE: V_1420_2021] të​​ ZRRE-së.

 

 • Procedura​​ e cila gjendet​​ në shqyrtim​​ pranë​​ kësaj gjykate ka të bëjë ekskluzivisht me i) shtyrjen e ekzekutimit të vendimit [ZRRE: V_1420_2021], të 7 tetorit​​ 2021, i cili është vendosur nga gjykatat e rregullta, dhe rrjedhimisht Gjykata në vazhdim​​ në vazhdim të​​ aktvendimit do të merret ekskluzivisht me këtë procedurë të​​ parashtruesit të kërkesës​​ dhe në kuadër të saj do të shqyrtojë​​ bazueshmërinë​​ e shkeljeve të pretenduara të neneve 24 dhe 31 të Kushtetutës në lidhje me nenin 6 të KEDNJ-së.

 

 • Prandaj, Gjykata nuk do t'i marrë parasysh procedurat e zhvilluara para organeve kompetente të ZRRE-së dhe as nuk do të​​ lëshohet​​ në vlerësimin e pjesës së pretendimeve të​​ parashtruesit të kërkesës​​ lidhur me​​ ii)​​ kontestin administrativ, për arsye se ato do të jenë objekt​​ i​​ kontrollit dhe vlerësimit gjyqësor sipas​​ kërkesëpadisë së parashtruesit të kërkesës.

 

 • Procedura gjyqësore lidhur me shtyrjen e ekzekutimit të vendimit [ZRRE: V_1420_2021], të 7 tetorit 2021

 

 • Përkitazi me thelbin dhe kontekstin e rrethanave të rastit konkret, duke marrë parasysh që vendimet e kontestuara ndërlidhen me vendime përkitazi me masa të sigurisë, përkatësisht “procedura paraprake”, Gjykata bazuar në praktikën e saj gjyqësore dhe të​​ praktikës së​​ Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (në tekstin e mëtejmë: GJEDNJ), duhet të vlerësojë aplikueshmërinë e garancive të nenit 31 të Kushtetutës në lidhje me nenin 6 të KEDNJ-së. Në këtë kontekst, Gjykata i referohet pikës (b) të paragrafit (3) të rregullit 34​​ të​​ Rregullores së punës, sipas së cilës, Gjykata mund të konsiderojë një kërkesë të papranueshme nëse e njëjta nuk është​​ ratione materiae​​ në pajtim me Kushtetutën.​​ 

 

 • Prandaj, vlerësimi i këtij kriteri në rrethanat e rastit, është i rëndësishëm sepse procedurat e zhvilluara​​ pranë​​ gjykatave të rregullta hyjnë në fushëveprimin e​​ “procedurave paraprake”, përkatësisht Aktgjykimi i kontestuar i Gjykatës Supreme ndërlidhet me Aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të ZRRE-së, ndërsa kërkesëpadia për anulimin e vendimit të ZRRE-së është akoma në procedurën e shqyrtimit në​​ merita. Rrjedhimisht, Gjykata do të vlerësojë nëse neni 31 i Kushtetutës, në lidhje me nenin 6 të KEDNJ-së është i zbatueshëm në rrethanat e rastit të parashtruesit të kërkesës.​​ 

 

Aplikueshmëria e nenit 31 të Kushtetutës dhe nenit 6 të KEDNJ-së në procedurën paraprake

 

 • Në këtë kontekst specifik, Gjykata vëren se çështja e aplikueshmërisë së nenit 6 të KEDNJ-së në procedura paraprake është interpretuar nga GJEDNJ përmes praktikës së saj gjyqësore, në harmoni me të cilën Gjykata, në pajtim me nenin 53 [Interpretimi i Dispozitave për të Drejta e Njeriut] të Kushtetutës, është e obliguar të interpretojë të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të garantuara me Kushtetutë.

 

 • Gjykata rikujton se pretendimet e parashtruesit të kërkesës në lidhje me shkeljet e neneve  24. [Barazia para ligjit], dhe  31. [E drejta në gjykim të drejtë] të Kushtetutës, si dhe nenit 6 të KEDNJ, kanë të bëjnë kryesisht  me procedurën paraprake në të cilën gjykatat vendosën lidhur me shtyrjen e përmbarimit të vendimit të ZRRE-së.

 

 • Duke pasur parasysh këtë, Gjykata thekson se​​ kriteret në lidhje me zbatueshmërinë e nenit 31 të Kushtetutës në lidhje me procedurat e mëparshme janë përcaktuar gjithashtu në​​ rastet​​ e kësaj Gjykate, duke përfshirë por pa u kufizuar në rastet​​ KI122/17,​​ parashtrues​​ Česká​​ Exportní Banka A.S.,​​ aktgjykim i​​ 30​​ prillit​​ 2018;​​ KI150/16,​​ parashtrues​​ Mark Frrok​​ Gjokaj,​​ aktgjykim i​​ 31​​ dhjetorit​​ 2018;​​ KI81/19,​​ parashtrues​​ Skender​​ Podrimqaku,​​ aktvendim për papranueshmëri i​​ 9​​ nëntorit​​ 2019;​​ KI107/19,​​ parashtrues​​ Gafurr Bytyqi,​​ aktvendim për papranueshmëri i​​ 11​​ marsit​​ 2020;​​ KI195/20,​​ parashtrues​​ Aigars​​ Kesengfelds,​​ aktgjykim i​​ 29​​ marsit​​ 2021.​​ Parimet e përgjithshme të vendosura me vendimet e sipërpërmendura të Gjykatës bazohen në rastin e GJEDNJ-së​​ Micallef​​ kundër​​ Maltës,​​ aktgjykim i​​ 15​​ tetorit​​ 2009.​​ 

 

 • Rrjedhimisht, për të konstatuar nëse në rastin konkret aplikohet neni 31 i Kushtetutës dhe neni 6 i KEDNJ-së, Gjykata do t’iu referohet parimeve të përgjithshme të përcaktuara përmes praktikës gjyqësore të GJEDNJ-së dhe të Gjykatës për sa i përket aplikueshmërisë​​ së garancive procedurale të nenit 31 të Kushtetutës, në lidhje me nenin 6 të KEDNJ-së dhe më pas të njëjtat do t’i aplikojë në rrethanat e rastit konkret.​​ 

 

 • Sipas kritereve të përcaktuar në rastin​​ Micallef kundër Maltës, të cilat kritere edhe kjo Gjykatë i pranoi​​ përmes praktikës gjyqësore.​​ Së pari, e drejta në fjalë duhet të jetë​​ “civile”​​ si në shqyrtimin gjyqësor ashtu edhe në procedurat lidhur me masën e sigurisë, brenda kuptimit autonom të këtij nocioni sipas nenit 6 të KEDNJ-së dhe; së dyti,​​ kjo procedurë duhet të përcaktojë në mënyrë efektive të drejtën civile përkatëse (shih rastin e GJEDNJ-së,​​ Micallef kundër Maltës, të cituar më lart, paragrafët 84-85​​ dhe referencat e cituara në​​ atë rast,​​ shih dhe rastet e Gjykatës​​ KI122/17,​​ parashtrues​​ Česká​​ Exportní Banka A.S.,​​ cituar më lart, paragrafët​​ 130​​ dhe​​ 131;​​ KI81/19,​​ parashtrues​​ Skender​​ Podrimqaku,​​ cituar më lart, paragrafët​​ 47 dhe​​ 48;​​ KI107/19,​​ parashtrues​​ Gafurr Bytyqi,​​ cituar më lart, paragrafi​​ 53).

 

 • Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata rikujton se rrethanat e rastit të parashtruesit të kërkesës kanë të bëjnë me vendimin e ZRRE-së, përmes të cilit është​​ revokuar miratimi​​ përfundimtar për ndërtimin e kapaciteteve të reja prodhuese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentralet.​​ Duke pasur parasysh këtë, parashtruesi i kërkesës​​ ka kërkuar shtyrjen e ekzekutimit të vendimit në fjalë, me pretendimin se ai cenon të drejtat dhe interesat e tij, se kërcënon stabilitetin e furnizimit me energji dhe​​ se vendime të tilla gjyqësore​​ shkaktojnë dëme të pariparueshme.

 

 • Rrjedhimisht, parashtruesi i kërkesës ka iniciuar procedurën në Gjykatën Themelore duke iu referuar nenit 22, paragrafit 2 të​​ LKA-së, me qëllim të shtyrjes së ekzekutimit të vendimit të ZRRE-së, derisa Gjykata kompetente në procedurë administrative të deklarohet​​ lidhur me​​ atë kërkesëpadi. Ka qenë Gjykata Themelore ajo që ka refuzuar kërkesën e​​ parashtruesit të kërkesës, duke konsideruar se nuk janë plotësuar kushtet e nenit 22.2 të​​ LKA-së, të cilit i referohej​​ parashtruesi i kërkesës. Gjykata rikujton se neni 22.2 i​​ LKA-së​​ parasheh mundësinë e shtyrjes së ekzekutimit të vendimeve deri në marrjen e vendimit meritor për rastin, gjegjësisht deri në marrjen e vendimit gjyqësor.

 

 • Në këtë kontekst, Gjykata rikujton se parashtruesi i kërkesës, siç rezulton nga shkresat e lëndës, kishte “miratimin përfundimtar” për ndërtimin e kapaciteteve të reja prodhuese për prodhimin e energjisë elektrike nga hidrocentralet, të cilat u anuluan nga ZRRE-ja​​ përmes​​ vendimit​​ [ZRRE: V_1420_2021]. Mund të konsiderohet se vendimi i ZRRE-së për dhënien e autorizimit përfundimtar për ndërtimin dhe zgjerimin e kapaciteteve të reja ka përcaktuar edhe shtrirjen e të drejtave civile të​​ parashtruesit të kërkesës​​ si bartës i atyre autorizimeve, përderisa ai vendim ka qenë i vlefshëm. Rrjedhimisht, revokimi, apo anulimi i​​ miratimit​​ përfundimtar nga ZRRE, ka ndikuar edhe në pamundësinë e ushtrimit të “të drejtave civile” të​​ parashtruesit të kërkesës, të cilat ai i kishte deri në momentin e revokimit të tyre. Për këtë arsye, bazuar në sa më sipër, Gjykata vlerëson se​​ është plotësuar​​ kriteri i parë për zbatueshmërinë e nenit 31 të Kushtetutës në lidhje me nenin 6 të KEDNJ-së, ndaj procedurave përkatëse​​ paraprake.​​ 

 

 • Gjykata vëren më tej se në rrethanat e parashtruesit të kërkesës, vendimi për revokimin e​​ autorizimit​​ përfundimtar ishte vendimtar për​​ parashtruesin e kërkesës​​ në​​ procedurën​​ e realizimit të të​​ drejtave të tij civile, dhe kjo e​​ ka penguar​​ drejtpërdrejt atë që të vazhdo​​ procesin e realizimit të tyre, dhe​​ me këtë edhe​​ realizimin​​ e​​ planeve të tij për të cilat kishte miratimin e ZRRE-së deri në një​​ moment​​ të caktuar.​​ Rrjedhimisht, Gjykata konstaton se​​ është plotësuar edhe​​ kriteri i dytë për​​ aplikueshmërinë​​ e nenit 31 të Kushtetutës në lidhje me nenin 6 të KEDNJ-së në procedurat përkatëse​​ paraprake.​​ 

 

 • Për këtë arsye, Gjykata konstaton se në rrethanat e parashtruesit të kërkesës, bazuar në praktikën e saj gjyqësore dhe praktikën gjyqësore të GJEDNJ-së,​​ janë plotësuar​​ kriteret për zbatueshmërinë e garancive procedurale të përcaktuara në nenin 31 të Kushtetutës në lidhje me nenin 6 të KEDNJ-së. Rrjedhimisht, Gjykata​​ konstaton​​ se kërkesa e​​ parashtruesit të kërkesës, në lidhje me pretendimin për shkelje të nenit 31 të Kushtetutës në lidhje me nenin 6 të KEDNJ-së, është​​ ratione materiae​​ në​​ pajtim​​ me Kushtetutën.​​ 

 

 • Tani që Gjykata ka konstatuar se kërkesa e parashtruesit të kërkesës, në lidhje me pretendimin për shkelje të nenit 31 të Kushtetutës në lidhje me nenin 6 të KEDNJ-së, është​​ ratione materiae​​ në pajtim me Kushtetutën, ajo rikujton gjithashtu rregullin 34​​ (2) të Rregullores së​​ punës,​​ i cili​​ përcakton:

 

(2)​​ Gjykata mund ta konsiderojë kërkesën të papranueshme, nëse kërkesa është qartazi e pabazuar,​​ kur​​ parashtruesi/ja​​ nuk dëshmon dhe nuk mbështetë në mënyrë të mjaftueshme pretendimin e tij/saj”.​​ 

 

 • Gjykata së pari thekson se rregulli i lartcekur, bazuar në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (në tekstin e mëtejmë: GJEDNJ) dhe të Gjykatës, i mundëson kësaj të fundit, që të shpallë kërkesa të papranueshme për arsye që ndërlidhen me meritat e një rasti. Më saktësisht, bazuar në këtë rregull, Gjykata mund të shpallë një kërkesë të papranueshme bazuar në dhe pas vlerësimit të meritave të saj, përkatësisht nëse e njëjta vlerëson se përmbajta e kërkesës është qartazi e pabazuar në baza kushtetuese, siç është përcaktuar në paragrafin (2) të rregullit 34​​ të Rregullores së punës.

 

 • Bazuar në praktikën gjyqësore të GJEDNJ-së, por edhe të Gjykatës, një kërkesë mund të shpallet e papranueshme si “qartazi e pabazuar” në tërësinë e saj ose vetëm përkitazi me ndonjë pretendim specifik që një kërkesë mund të ngërthejë. Në këtë drejtim, është më e saktë t’iu referohet të njëjtave, si “pretendime qartazi të pabazuara”. Këto të fundit, bazuar në praktikën gjyqësore të GJEDNJ-së, mund të kategorizohen në katër grupe të veçanta: (i) pretendime që kategorizohen si pretendime​​ “të shkallës së katërt”;​​ (ii) pretendime që kategorizohen me një “mungesë të dukshme ose evidente të shkeljes”; (iii) pretendime “të pambështetura apo të paarsyetuara”, dhe në fund, (iv) pretendime “konfuze dhe të paqarta” (shih rastet e GJEDNJ-së,​​ Kemmachev kundër Francës​​ kërkesa nr.​​ 17621/91, kategoria (i),​​ Mentzen kundër Lituanisë,​​ kërkesa nr.​​ 71074/01, kategoria (ii) dhe​​ Trofimchuk kundër Ukrainës​​ kërkesa nr.​​ 4241/03, kategoria​​ (iii)).

 

 • Me qëllim të vlerësimit të pranueshmërisë së kërkesës, përkatësisht​​ vlerësimit nëse e njëjta është qartazi e pabazuar në baza kushtetuese, Gjykata, fillimisht do të rikujtojë esencën e rastit që ngërthen kjo kërkesë dhe pretendimet përkatëse të parashtruesit të kërkesës, në vlerësimin e të cilave,​​ Gjykata do të aplikojë standardet e praktikës gjyqësore të GJEDNJ-së, në harmoni me të cilën, në bazë të nenit 53 [Interpretimi i Dispozitave për të Drejtat e Njeriut] të Kushtetutës, ajo është e detyruar të interpretojë të drejtat dhe liritë themelore të garantuara me Kushtetutë.

 

 • Duke iu rikthyer​​ rastit konkret, si dhe pretendimeve të​​ parashtruesit të kërkesës, Gjykata konstaton se​​ parashtruesi i kërkesës​​ e bazoi shkeljen e nenit 31 të Kushtetutës në lidhje me nenin 6 të KEDNJ-së në dy pretendime, përkatësisht, i)​​ vërtetim​​ i​​ gabuar i gjendjes faktike dhe zbatim​​ i gabuar i të drejtës,​​ dhe këtë shkelje të​​ pretenduara​​ i shpjegon​​ si pasojë e mos-zbatimit të​​ obligimeve të​​ tyre ligjore,​​ , ndërkaq, ka ndikuar që​​ gjykatat të​​ vërtetojnë​​ në​​ mënyrë​​ të​​ gabuar gjendjen faktike dhe të​​ zbatojnë​​ në​​ mënyrë​​ të​​ gabuar të​​ drejtën materiale“,​​ dhe​​ ii)​​ mungesa e​​ arsyetimit​​ të vendimeve të gjykatave të rregullta në lidhje me pretendimet e tij, më konkretisht se aktgjykimet e gjykatave nuk janë hartuar në përputhje me kërkesat e nenit 160 të Ligjit nr. 03/L-006​​ LPK.

 • Rrjedhimisht, Gjykata do t'i​​ shqyrtojë​​ të dyja pretendimet e​​ parashtruesit të kërkesës​​ në kuptimin thelbësor për të përcaktuar​​ bazueshmërinë​​ e tyre në lidhje me shkeljen e mundshme të të drejtave procedurale të nenit 31 të Kushtetutës në lidhje me nenin 6 të KEDNJ-së,​​ në të cilat ai thirret​​ në kërkesë.

 

Lidhur me pretendimet për vërtetim të gabuar të gjendjes faktike dhe zbatim të gabuar të së drejtës materiale

 

 • Para se të merret me këtë pretendim,​​ Gjykata rikujton se,​​ sipas praktikës së GJEDNJ-së dhe të Gjykatës Kushtetuese, detyrë e këtyre gjykatave nuk është të rishqyrtojnë gjetjet e gjykatave të rregullta në lidhje me gjendjen faktike dhe zbatimin e të drejtës materiale (shih GJEDNJ,​​ Pronina​​ kundër​​ Rusi,​​ vendim për pranueshmëri i 30 qershorit 2005, kërkesa numër​​ 65167/01).​​ Në të vërtetë, Gjykata Kushtetuese nuk është kompetente që t’i zëvendësojë​​ gjykatat e rregullta në vlerësimin e fakteve dhe provave, por,​​ është detyrë e gjykatave të rregullta që t’i vlerësojnë faktet dhe provat të cilat i kanë administruar (shih​​ Gjykata Evropiane,​​ Thomas​​ kundër Mbretërisë së Bashkuar,​​ aktgjykim i 10 majit 2005, kërkesa​​ numër​​ 19354/02).​​ Detyrë e Gjykatës Kushtetuese është që të shqyrtojë nëse, eventualisht,​​ ka ardhur deri te shkelja apo shpërfillja e të drejtave kushtetuese (e drejta për gjykim të drejtë, e drejta për qasje në gjykatë, e drejta për mjete efektive juridike, etj.), si dhe nëse zbatimi i ligjit ka qenë, eventualisht arbitrar apo diskriminues.

 

 • Pikërisht duke i lidhur parimet e lartpërmendura me rastin konkret, Gjykata konstaton se thelbi i pretendimeve të parashtruesit të kërkesës për zbatimin e gabuar të së drejtës materiale​​ dhe​​ vërtetimin e gabuar të gjendjes faktike qëndron në pretendimin se gjykatat nuk e kanë marrë parasysh faktin se në kërkesën e parashtruar në Gjykatën Themelore i ka përmbushur të gjitha kushtet e parapara të nenit 22​​ par.​​ 2 të LKA-së, që në vetvete nënkupton se kërkesa e tij për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të ZRRE-së është dashur të aprovohet nga Gjykata Themelore. Vetë fakti që kërkesa e tij u refuzua, sipas mendimit të parashtruesit të kërkesës, çon në përfundimin se ato kushte as nuk janë marrë parasysh nga gjykata.

 

 • Duke analizuar këtë pretendim në lidhje me aktvendimin e Gjykatës Themelore, Gjykata vëren se nuk është fakt kontestues se me nenin 22 par. 2​​ të​​ LKA-së, janë​​ përshkruar​​ kushtet në detaje në bazë të të cilave gjykata kompetente aprovon apo refuzon kërkesën, po ashtu për Gjykatën nuk është kontestues fakti se parashtruesi në kërkesën e parashtruar për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të ZRRE-së i është referuar kushteve të përmendura të parapara në nenin 22. par. 2 të LKA-së, dhe se ai ka paraqitur prova.

 

 • Megjithatë, ajo që është evidente edhe për Gjykatën është se Gjykata Themelore, në procedurën e shqyrtimit të kërkesës së parashtruesit të kërkesës, ka shikuar plotësimin e kushteve të cilave iu​​ është referuar parashtruesi i kërkesës, të cilat janë të përcaktuara me nenin 22 paragrafin 2 të LKA-së , si dhe provat që ka paraqitur në vetë kërkesën për shtyrje të ekzekutimit. Gjykata shpreh qëndrimin e saj bazuar në një pjesë të aktvendimit të Gjykatës Themelore, të cilën do ta citojë​​ ​​ këtë rast „Gjykata duke vlerësuar kërkesën e paditësit, vëren se i njëjti nuk e ka bërë të besueshëm pretendimin e tij me provat të cilat ia ka bashkangjitur padisë​​ […].

 

 • Kjo do të thotë se është më se e qartë se Gjykata Themelore ka vlerësuar kushtet si dhe provat që parashtruesi i kërkesës i ka paraqitur në Gjykatë në kërkesën për shtyrjen e ekzekutimit, por që gjatë vlerësimit të tyre ka konstatuar se kërkesa “nuk e ka bërë të besueshëm pretendimin e tij“​​ se: a) me ekzekutimin​​ e vendimit të kontestuar do t'i shkaktohej dëm, i cili do të ishte i vështirë për t'u riparuar, b) që shtyrja​​ nuk është në kundërshtim me interesin publik dhe, c) që shtyrja nuk do t'i shkaktonte dëm të madh palës kundërshtare, përkatësisht​​ palës së interesuar. Për më tepër, Gjykata nuk mund të mos vërejë një konstatim dhe vlerësim tjetër të Gjykatës Themelore, përkatësisht, se kushtet e përcaktuara në nenin 22 paragrafi 2 të LKA-së janë të natyrës kumulative dhe se si të tilla,​​ duhet të përmbushen në tërësi.​​ Kjo​​ do të thotë se, sipas konstatimeve të Gjykatës Themelore, kushtet që parashtruesi i kërkesës para kësaj gjykate​​ pretendon se janë plotësuar nuk e kanë përmbushur natyrën e tyre kumulative siç parashihet me nenin 22 paragrafi 2 të LKA-së.

 

 • Gjykata dëshiron të shtojë këtu se nuk do të​​ lëshohet​​ në një rivlerësim të përmbushjes së kërkesave të nenit 22 paragrafit 2,​​ të LKA-së,​​ ​​ parashtruesi i kërkesës e ka deklaruar në kërkesën​​ pranë​​ Gjykatës Themelore, prandaj​​ edhe​​ nuk do të shprehë mendimin e saj në lidhje me cilësinë e konkluzioneve të Gjykatës Themelore lidhur me mospërmbushjen e tyre,​​ për arsye se “detyra e gjykatave të rregullta është të vlerësojnë faktet dhe provat që kanë paraqitur” (shih rastin e cituar të GJEDNJ-së,​​ Thomas​​ kundër Mbretërisë së Bashkuar),​​ gjë që Gjykata e ka deklaruar në pjesën përkatëse të aktvendimit.

 

 • Më tej, në kërkesë, Gjykata konstaton se​​ parashtruesi i kërkesës​​ e sjellë​​ një pjesë të pretendimeve për shkeljen e nenit 31 të Kushtetutës përkitazi me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale dhe konstatimin e gjendjes faktike​​ në lidhje​​ me procedurën në Gjykatën e Apelit, duke konsideruar se, duke marrë parasysh​​ se Gjykata Themelore nuk i ka vlerësuar në mënyrë të drejtë kushtet e parapara të nenit 22 të Lka-së në lidhje me kërkesën e tij për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të ZRRE-së.

 

 • Në mbështetje të kësaj, Gjykata vëren se Gjykata e Apelit sapo ka trajtuar këtë pretendim ankimor të parashtruesit të kërkesës, duke gjetur, ndër të tjera, se këto pretendime janë të pabazuara dhe për rrjedhojë të pathemelta. Gjykata konstaton se Gjykata e Apelit i ka paraqitur konkluzionet e saj vetëm pasi ka shqyrtuar thelbin e pretendimeve ankimore të parashtruesit të kërkesës si pjesë e vendimit të kontestuar të Gjykatës Themelore, duke konsideruar se,​​ në mënyrë që të aprovohet një kërkesë për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit, duhet të plotësohen në mënyrë kumulative kushtet/kriteret e përcaktuara në paragrafët 2 dhe 6 të​​ nenit 22 të LKA-së.

 

 • Gjykata vëren veçanërisht një pjesë të shpjegimit në aktvendimin e Gjykatës së Apelit, ku konstaton se kërkesa e parashtruesit të kërkesës është e pabazuar dhe për arsye se mbështetet plotësisht nga faktet që lidhen me çështjen kryesore, për të cilat gjykata do të vendos në mënyrë meritore pas paraqitjes së provave dhe shqyrtimit të kërkesëpadisë për anulimin e vendimit të kontestuar dhe se si të tilla, argumentet dhe provat në këtë procedurë nuk mund të ndikojnë në vendimin lidhur me kërkesën e parashtruesit për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të ZRRE-së.

 

 • Një konkluzion i tillë i Gjykatës së Apelit, sipas mendimit të kësaj gjykate, nuk lë vend për pretendimet e parashtruesit të kërkesës se edhe në procedurën pranë Gjykatës së Apelit ka ardhur deri te zbatimi​​ i gabuar i së drejtës materiale, përkatësisht nenit 22.2 të LKA-së, sepse vetë fakti që Gjykata e Apelit ka arritur në përfundimin se kërkesa e parashtruesit të kërkesës,​​ është e​​ bazuar në fakte dhe prova që nuk janë relevante për këtë pjesë të procedurës, por për procedurën lidhur me padinë administrative, çon në përfundimin se Gjykata e Apelit i ka parë dhe vlerësuar ato në kuptimin thelbësor.

 

 • Gjykata konstaton më tej se parashtruesi i kërkesës ngre në Gjykatë edhe çështjen e shkeljes së të drejtave materiale nga Gjykata Supreme, në një mënyrë që, përkundër pretendimeve të tij ankimore në revizion, në të cilin ai pretendonte​​ se vendimet e shkallëve më të ulëta janë në kundërshtim me Kodin Civil, Kushtetutën dhe Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut”,​​ në aktgjykim konkludoi​​ ,se vendimet janë të qëndrueshme dhe të bazuara​​ ligjërisht, sepse​​ paditësi​​ nuk e ka vërtetuar me fakte dhe prova bindëse për gjykatën... se​​ janë plotësuar kushtet nga neni 22, par. 2​​ dhe 6​​ të LKA-së“.

 

 • Në kontekstin e pretendimeve të parashtruesit të kërkesës për shkeljet e bëra nga Gjykata Supreme, Gjykata thekson si në vijim, Gjykata është e mendimit se Gjykata Supreme, në kuptimin thelbësor, i është përgjigjur plotësisht ankesës së parashtruesit të kërkesës në lidhje me përmbushjen e kushteve​​ të nenit 22.2 të LKA-së. Në mbështetje të kësaj, Gjykata Supreme shqyrtoi për herë të tretë përmbushjen e kërkesave të nenit 22.2 të LKA-së, ku arriti në të njëjtin përfundim që është në përputhje me konkluzionet e Gjykatës Themelore dhe​​ Gjykatës së​​ Apelit.​​ 

 

 • Gjykata si bazë për​​ këtë përfundim​​ ​​ saj, e gjen​​ edhe në pjesën e aktgjykimit të Gjykatës Supreme​​ në të cilin fjalë për fjalë thotë: “Sipas vlerësimit të kolegjit...”, që në vetvete do të thotë se kolegji i Gjykatës Supreme vlerësoi bazueshmërinë e kushteve të përcaktuara në nenin 22, paragrafi 2 LKA-së, në bazë të të cilave parashtruesi i kërkesës ka paraqitur kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të ZRRE-së, por që, sipas mendimit të Gjykatës Supreme, ato jo vetëm që nuk janë përmbushur në kuptimin esencial, por edhe në kuptimin kumulativ, që është një nga kriteret bazë të nenit të përmendur.​​ 

 

 • Duke pasur parasysh të gjitha sa më sipër, Gjykata është e mendimit se në procedurën lidhur me kërkesën për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit [ZRRE: V_1420_2021], nuk ka ardhur deri te zbatimii gabuar i së drejtës materiale nga gjykatat e rregullta, dhe prandaj nuk ka pasur shkelje të të drejtave të garantuara​​ me nenin 31 të Kushtetutës në lidhje me nenin 6 të KEDNJ-së, ndërsa për vlerësimin e cilësisë së konkluzioneve të gjykatave të rregullta lidhur me vlerësimin e kushteve të përmendura, Gjykata nuk është marrë​​ nga​​ arsyet e përmendura tashmë në pjesën e mëparshme të aktvendimit.

 

Pretendimet e parashtruesit të kërkesës në lidhje me mungesën e arsyetimit të vendimeve gjyqësore

 

 • Gjykata rikujton se parashtruesi i kërkesës shkeljen e nenit 31 të Kushtetutës dhe nenit 6 të KEDNJ-së​​ e sjellë në lidhje​​ me faktin se gjykatat e rregullta morën vendime që nuk ishin në përputhje të plotë me detyrimet ligjore të nenit 160, paragrafi 4​​ ​​ LKP-së, se gjykatat i kanë interpretuar në mënyrë shumë të ngushtë kushtet e parashikuara​​ me​​ nenin​​ 22 paragrafi 2​​ të LKA-së​​ dhe se nuk i kanë​​ arsyetuar​​ në mënyrë të vlefshme në përputhje me pretendimet dhe provat e tij.​​ 

 

 • Lidhur me këtë, Gjykata rikujton se dispozita përkatëse e nenit 160, paragrafi 4 i LKP-së, në pjesën përkatëse thekson:

 

Arsyetimi i aktgjykimit përmban: kërkesat e palëve, faktet që i kanë parashtruar dhe provat që i kanë propozuar, cilat nga faktet e tilla i ka vërtetuar, pse dhe si i ka vërtetuar ato fakte, e po që se i ka vërtetuar me anë të provave, cilat prova i ka shfrytëzuar dhe si i ka vlerësuar ato”.

 

 • Duke pasur parasysh këtë, Gjykata vëren se neni 160, paragrafi 4 i LKP-së rregullon thelbin dhe përmbajtjen e aktgjykimit gjyqësor, përkatësisht​​ se çfarë​​ duhet të ketë një​​ aktgjykim​​ gjyqësor për sa i përket përmbajtjes së tij, si dhe parimeve. që gjykatat duhet t'i përmbahen në këtë drejtim. Bazuar në këtë, mund të konstatohet se​​ parashtruesi i kërkesës​​ e​​ sjellë​​ shkeljen e nenit 31 të Kushtetutës​​ në lidhje​​ me faktin se të gjitha vendimet e gjykatave të rregullta nuk janë​​ të arsyetuara​​ në​​ pajtim​​ me detyrimin ligjor të nenit 160, paragrafi 4 i​​ LKP-së, për arsyen “se gjykatat i kanë interpretuar shumë ngushtë kushtet e parapara​​ me​​ nenin​​ 22 paragrafi 2​​ të LKA-së, lidhur me miratimin e kërkesës së tij për pezullimin e ekzekutimit të vendimit”. Më konkretisht, ato​​ nuk i kanë​​ arsyetuar​​ në mënyrë të detajuar në vendime, gjë që ka çuar drejtpërdrejt në shkeljen e nenit 31 të Kushtetutës në lidhje me nenin 6 të​​ KEDNJ-së.​​ 

 

 • Prandaj, duke shqyrtuar pretendimet e parashtruesit të kërkesës, në kontekstin e vendimeve gjyqësore të paarsyetuara, Gjykata thekson se sipas praktikës së vendosur të GJEDNJ-së dhe të Gjykatës Kushtetuese, neni 6, paragrafi 1 i​​ KEDNJ-së i​​ detyron gjykatat,​​ ndër​​ të tjera,​​ që të arsyetojnë​​ vendimet e tyre. Megjithatë, ky detyrim nuk mund të kuptohet si detyrim për të paraqitur të gjitha detajet në vendime dhe për të dhënë përgjigje​​ ​​ të gjitha pyetjet dhe argumentet e paraqitura. Shkalla në të cilën ekziston ky detyrim varet nga natyra e vendimit (shih aktgjykimin​​ e GJEDNJ-së​​ Ruiz​​ Torija​​ kundër Spanjës,​​ kërkesa​​ nr.​​ 18390/91​​ e​​ 9​​ dhjetorit​​ 1994,​​ paragrafi​​ 29).​​ GJEDNJ dhe Gjykata Kushtetuese kanë theksuar në vendime të shumta se gjykatat e brendshme kanë një liri të caktuar vlerësimi në lidhje me atë se cilat argumente dhe prova do të pranojnë në një​​ rast​​ të caktuar, por në të njëjtën kohë kanë detyrimin të arsyetojnë vendimin e tyre duke shprehur​​ arsye të qarta dhe të​​ kuptueshme​​ në të cilat e kanë bazuar atë vendim​​ (shih aktgjykimin e GJEDNJ,​​ Suominen​​ kundër​​ Finlandës,​​ kërkesa​​ nr.​​ 37801/97​​ ​​ i​​ 1​​ korrikut​​ 2003).

 

 • Megjithatë, edhe pse GJEDNJ pohon se neni 6, paragrafi 1 i KEDNJ-së, obligon gjykatat të japin arsyet për vendimet e tyre, ajo gjithashtu ka​​ konsideruar​​ se kjo nuk mund të kuptohet si kërkesë për një përgjigje të hollësishme në çdo argument. (Shih: rastet e GJEDNJ-së,​​ aktgjykimi​​ Van de Hurk​​ kundër​​ Holandës,​​ kërkesa nr.​​ 16034/90,​​ e 19​​ prillit​​ 1994,​​ par. 61.,​​ aktgjykimi​​ Higgins​​ dhe të tjerët kundër Francës,​​ kërkesa nr.​​ 134/1996/753/952,​​ e​​ 19​​ shkurtit​​ 1998,​​ paragrafi​​ 42).

 

 • Shkalla në të cilën zbatohet obligimi për të dhënë arsye mund të ndryshojë varësisht nga natyra e vendimit dhe duhet të përcaktohet në dritën e rrethanave të rastit​​ (Shih:​​ rastet e GJEDNJ-së,​​ dhe atë;​​ aktgjykimin​​ Garcia​​ Ruiz​​ kundër Spanjës,​​ kërkesa nr.​​ 30544/96,​​ e 21​​ janarit​​ 1999, paragrafi​​ 29;​​ aktgjykimin​​ Hiro Balani​​ kundër Spanjës,​​ kërkesa nr.​​ 18064/91​​ e​​ 9​​ dhjetorit​​ 1994).

 

 • Duke vlerësuar saktësisht rrethanat e rastit si dhe vetë natyrën e procedurës së parashtruesit të kërkesës në lidhje me pretendimin se vendimi i Gjykatës Themelore nuk i plotëson kushtet e vendimit të arsyetuar të përcaktuara me nenin 160 paragrafi 4 i​​ LKP-së,​​ Gjykata​​ konstaton se​​ arsyetimi​​ i​​ aktvendimit të Gjykatës Themelore është i shkurtër për nga përmbajtja, por nuk është parakusht i mjaftueshëm për të konstatuar se ai është gjithashtu i pamjaftueshëm në kuptimin​​ thelbësor​​ për arsye se, siç​​ ka deklaruar Gjykata,​​ është obligim i gjykatës të​​ arsyetojë vendimet​​ e saj, por ajo nuk është e detyruar të japë përgjigje​​ ​​ të gjitha pyetjet e bëra dhe të​​ gjitha argumentet e paraqitura.

 

 • Në këtë kontekst, duke​​ shqyrtuar​​ aktvendimin e Gjykatës Themelore në kuptimin esencial,​​ Gjykata​​ konstaton se Gjykata Themelore në procedurë ekskluzivisht ka vlerësuar përmbushjen e kushteve të parapara të nenit 22.2 të​​ LKA-së, në kuptimin procedural në pajtim me kërkesën e​​ parashtruesit të kërkesës, për të cilën ka dhënë​​ arsyetim​​ në vendimin e kontestuar. Gjykata është e mendimit se​​ arsyetimi​​ i dhënë, “se kushtet e parashikuara në nen nuk janë plotësuar në kërkesën e paraqitur nga​​ parashtruesi i kërkesës​​ në gjykatë”, vërteton pa mëdyshje se ato janë marrë në shqyrtim. Për më tepër, në këtë konkluzion, Gjykata vendos në plan të parë natyrën e procedurës, e cila lidhet ekskluzivisht me vlerësimin e plotësimit të kushteve dhe jo me​​ meritat​​ e​​ kërkesëpadisë,​​ ​​ sigurisht kërkon​​ një qasje tjetër procedurale​​ para​​ gjykatës​​ në përputhje me kërkesën e nenit 160 paragrafi 4 i​​ LPK-së.​​ 

 

 • Prandaj, Gjykata është e mendimit se​​ aktvendimi i Gjykatës Themelore nuk është i​​ paarsyetuar​​ ​​ pajtim​​ me nenin 160, paragrafi 4 i​​ LKA-së, siç thekson​​ parashtruesi​​ në kërkesë, për arsye se Gjykata Themelore, në një në mënyrë të drejtë, ka marrë parasysh të gjitha kushtet që parashikon dispozita ligjore e nenit të përmendur, përkatësisht; i) se ka​​ shqyrtuar​​ “kërkesat e palës”, ii) se​​ “ka​​ shqyrtuar​​ nëse​​ parashtruesi i kërkesës​​ i ka përmbushur kërkesat e nenit 22 par. 2​​ të LKA-së,”, iii) se në aktvendim, pas vlerësimit të kërkesës, ka konstatuar se kërkesat e parapara ligjore duhet të plotësohen në mënyrë kumulative nga paditësi, për të shtyrë më pas ekzekutimin e vendimit të kontestuar.

 

 • Duke​​ shqyrtuar​​ më tej​​ aktvendimin e Gjykatës së Apelit në kontekstin e një vendimi të paarsyetuar,​​ përkatësisht​​ nenit 160, paragrafi 4 i​​ LPK-së, Gjykata vëren se Gjykata e Apelit​​ ka trajtuar​​ çështjen e ngritur nga​​ parashtruesi i kërkesës​​ në lidhje me vlerësimin​​ e​​ plotësimit të kushteve të nenit 22 paragraf. 2​​ i LKA-së, duke konstatuar se gjykata nuk do t'i​​ shqyrtojë​​ si të tilla, sepse ato lidhen drejtpërdrejt me thelbin e​​ kërkesëpadisë që​​ është në fazën e shqyrtimit​​ në gjykatë.

 

 • Gjykata konsideron se Gjykata e Apelit me të drejtë mbajti një qëndrim të tillë, për arsye se duke u marrë me shqyrtimin, analizën dhe vlerësimin e rrethanave që nuk lidhen drejtpërdrejt me procedurën e pezullimit​​ të ekzekutimit,​​ por me procedurën e vendosjes​​ për ligjshmërinë e vendimit të​​ ZRRE-së,​​ ajo​​ drejtpërdrejt​​ ​​ në dyshim​​ edhe​​ rezultatin e mundshëm​​ të procedurës administrative.

 

 • Prandaj, Gjykata konstaton se Gjykata e Apelit ka vlerësuar pretendimet e​​ parashtruesit të kërkesës, por​​ nuk​​ ka​​ mundur​​ t'i vlerësojë ato si të tilla, duke pasur parasysh se ato mund të jenë vendimtare në lidhje me procedurën​​ që është​​ në vazhdim​​ e sipër.

 

 • Më tej, duke vlerësuar procedurën në Gjykatën Supreme në kontekstin e pretendimeve të​​ parashtruesit të kërkesës, Gjykata konstaton se Gjykata​​ Supreme​​ është marrë​​ me​​ të njëjtat pretendime ankimore në kontekstin e mosplotësimit të kërkesave të nenit 160.4 të​​ LPK-së​​ nga Gjykata Themelore dhe​​ Gjykata​​ e Apelit.​​ 

 

 • Pikërisht në lidhje me këtë, Gjykata tërheq vëmendjen për pjesët e rëndësishme të aktgjykimit të Gjykatës Supreme, të cilat si të tilla tregojnë qartë qasjen e gjykatës në shqyrtimin dhe analizën​​ e pretendimeve të​​ parashtruesit të kërkesës. Në mbështetje të kësaj, Gjykata​​ Supreme,​​ lidhur me​​ pretendimin e​​ parashtruesit të kërkesës​​ për mospërmbushjen e detyrimeve të nenit 160.4 të​​ LPK-së, nga Gjykata Themelore dhe e Apelit, thotë.​​ pretendimet në këtë drejtim se vendimet e atakuara nuk janë te arsyetuar ligjërisht, nuk janë të qëndrueshme dhe me ndikim për vendosjen ndryshe të kësaj çështje, nga ajo e vendosur si në vendimin e gjykatës së shkallës së dytë, i cili është i qartë dhe i arsyetuar mjaftueshëm ligjërisht ashtu si parashihet në nenin 22 te UA-së, lidhur me faktet vendimtare, të cilat i pranon edhe kjo gjykatë​​ 

 

 • Për më tepër, Gjykata konstaton se Gjykata Supreme i është përgjigjur në mënyrë konkrete​​ parashtruesit të kërkesës​​ dhe pretendimit lidhur me faktin se me marrjen e një vendimi të tillë në lidhje me kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të ZRRE-së, ai​​ pëson​​ dëm të pariparueshëm, në mbështetje të kësaj,​​ Gjykata Supreme​​ konkludoi​​ […]​​ si do që të vendoset çështja kryesore gjatë vlerësimit të ligjshmërisë se vendimit të organit të paditur me vendim përfundimtar gjyqësor, apo nëse do të vërtetohej se vendimi i të paditurit është​​ jo ligjor dhe çështja do të vendosej në dobi të palës paditëse, ekzistojnë mekanizmat dhe mënyra e kompensimit të dëmeve eventuale me mjete monetare, prandaj dëmi do të ishte i sanueshëm​​ .

 

 • Përveç kësaj, Gjykata nuk mund të mos vërë re se Gjykata​​ Supreme​​ gjithashtu u​​ lëshua​​ në vlerësimin e një kushti tjetër të parashikuar​​ me​​ nenin​​ 22.2​​ të LKA-së, në lidhje me interesin publik, mbi të cilin​​ parashtruesi i kërkesës​​ e bazoi pretendimin e tij në domosdoshmërinë e​​ aprovimit të​​ kërkesës​​ ​​ tij për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të ZRRE-së. Duke analizuar pretendimin e​​ parashtruesit të kërkesës​​ në kuadër të​​ interesit publik, Gjykata​​ Supreme​​ konstatoi se arsyet e​​ parashtruesit të kërkesës​​ ​​ deklaruara​​ në kërkesë.​​ ​​ nuk janë të qëndrueshme, relevante apo me ndikim për tu pranuar në këtë fazë të procedurës për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të organit të paditur, para se të bëhet vlerësimi i ligjshmërisë së vendimit të kontestuar me padi, në procedurë të rregullt nga gjykata​​ .

 

 • Në bazë të sa më sipër, Gjykata i cilëson pretendimet e parashtruesit të kërkesës se vendimet e Gjykatës Themelore, Gjykatës së​​ Apelit dhe Gjykatës Supreme nuk janë në përputhje me nenin 160 paragrafi 4 të LPK-së, si pretendime që bëjnë pjesë në kategorinë (iii)​​ e pretendimeve “të pambështetura apo të paarsyetuara.

 

 • Në lidhje me këtë, Gjykata konkludon se pretendimet e​​ parashtruesit të kërkesës​​ për shkeljen e nenit 31 të Kushtetutës në lidhje me nenin 6 të​​ KEDNJ-së​​ në kontekstin e vendimeve të paarsyetuara​​ gjyqësore duhet të​​ deklarohen​​ të papranueshme si​​ qartazi​​ të pabazuara, në​​ pajtim me rregullin 34​​ (2) të Rregullores së​​ punës, sepse këto pretendime cilësohen si​​ pretendime​​ që hyjnë në kategorinë; (iii)​​ e pretendimeve “të pambështetura apo të paarsyetuara.

 

Shkeljet e pretenduara​​ të nenit​​ 24 [Barazia para Ligjit]​​ të Kushtetutës​​ 

 

 • Përkitazi me shkeljen e pretenduar të nenit 24 [Barazia para​​ Ligjit] të Kushtetutës, Gjykata rikujton se sipas praktikës gjyqësore të vendosur të GJEDNJ-së,​​ Gjykata e shpall kërkesën të papranueshme si qartazi të pabazuar në pajtim me kriterin (iii) e pretendimeve “të pambështetura apo të paarsyetuara” kur plotësohet një nga dy kushtet karakteristike, përkatësisht:​​ 

 

 • kur parashtruesi i kërkesës thjesht citon një ose disa dispozita të Konventës apo të Kushtetutës, pa shpjeguar mënyrën se si ato janë shkelur, përveç nëse kjo është qartazi e dukshme në bazë të fakteve dhe rrethanave të rastit (shih: në këtë drejtim, rasti i GJEDNJ-së​​ Trofimchuk kundër Ukrainës​​ (vendim)​​ nr.​​ 4241/03​​ i 31 majit 2005, shih gjithashtu​​ Baillard kundër Francës​​ (vendim)​​ nr.​​ 6032/04​​ i 25​​ shtatorit 2008);

 

 • kur​​ parashtruesi i kërkesës​​ nuk paraqet ose refuzon të paraqesë provat materiale me të cilat do t’i mbështeste pretendimet e tij (kjo posaçërisht vlen për vendimet e gjykatave ose të autoriteteve të tjera të brendshme), përveç rasteve kur ekzistojnë rrethana të jashtëzakonshme që janë jashtë kontrollit të tij dhe të cilat e pengojnë ta bëjë këtë (për shembull, kur administrata e burgut refuzon t’ia paraqes Gjykatës dokumentet nga dosja e një të burgosuri për të cilin bëhet fjalë) ose nëse vet Gjykata nuk vendos ndryshe (shih rastin​​ KI166/20,​​ parashtrues​​ Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale,​​ Aktvendim për papranueshmëri, i 5 janarit 2021, paragrafi​​ 42).

 

 • Në kontekst të rastit konkret, parashtruesi i kërkesës​​ vetëm përmend​​ shkeljen e​​ nenit​​ 24 [Barazia para Ligjit],​​ të Kushtetutës,​​ por ai nuk sqaron,​​ përkatësisht​​ nuk shpjegon fare se si janë shkelur këto të drejta në rastin e tij.​​ 

 

 • Gjykata rikujton se ajo ka theksuar vazhdimisht se vetëm referimi i neneve të Kushtetutës dhe të KEDNJ-së dhe përmendja e tyre nuk është e mjaftueshme për të ndërtuar një pretendim të argumentuar për shkelje kushtetuese. Kur pretendohen shkelje të tilla të Kushtetutës, parashtruesit e kërkesës duhet të sigurojnë pretendime të arsyetuara dhe argumente bindëse (shih, rastin e Gjykatës​​ KI166/20,​​ cituar më lart, paragrafi​​ 52).​​ 

 

 • Prandaj, Gjykata konstaton se përkitazi me pretendimin e parashtruesit të kërkesës për​​ shkeljen e të drejtave të garantuara me​​ nenit​​ 24 [Barazia para Ligjit], të Kushtetutës​​ kërkesa duhet të deklarohet e papranueshme​​ si qartazi e pabazuar​​ pasi këto pretendime cilësohen si pretendime që i takojnë kategorisë (iii) së pretendimeve “të pambështetura apo të paarsyetuara”​​ sepse parashtruesi i kërkesës thjesht citoi dispozitën e KEDNJ-së,​​ pa shpjeguar se si ajo​​ është​​ shkelur.​​ 

 

Referimi i parashtruesit të kërkesës në praktikën e Gjykatës Kushtetuese në raste të ngjashme

 

 • Në kërkesën e parashtruesit të kërkesës,​​ Gjykata, ndër të tjera,​​ vlerëson​​ se për të shpjeguar​​ bazueshmërinë​​ e pretendimeve të tij, ai iu referua​​ rasteve​​ KI 145/18,​​ dhe​​ KI 75/21,​​ të cilat ishin objekt i vlerësimit kushtetues të​​ Gjykatës. Gjykata vëren se​​ parashtruesi i kërkesës​​ i solli​​ rastet​​ e përmendura në kontekst​​ ​​ rastit​​ së tij, duke konsideruar se kërkesa e tij e​​ parashtruar​​ përputhet plotësisht me kërkesat e përmendura dhe se Gjykata duhet të ketë të njëjtën qasje.

 

 • Duke pasur parasysh këtë, Gjykata e sheh të nevojshme t'i japë​​ parashtruesit të kërkesës​​ një shpjegim edhe për këtë pretendim, duke mos hyrë në thelbin dhe konstatimet që Gjykata​​ tashmë​​ ka deklaruar gjatë vlerësimit të​​ bazueshmërisë së​​ tyre.

 

 • Së pari, Gjykata vëren se çdo kërkesë e paraqitur në gjykatë ka specifikat e veta në lidhje me pretendimet e​​ parashtruesit të kërkesës, të cilat si të tilla ndikojnë në vetë rezultatin e kërkesës. Në mbështetje të kësaj, Gjykata dëshiron të shtojë se referenca e​​ parashtruesit të kërkesës​​ në rastin​​ KI 145/18​​ është e pabazuar, duke pasur parasysh se në atë kërkesë thelbi i çështjes ishte i një natyre të ndryshme, më konkretisht, Gjykata në rastin​​ KI 145/18​​ konstatoi se Gjykata e Apelit nuk e​​ adresoi​​ pretendimin thelbësor të parashtruesve të kërkesës për trajtim jo të barabartë​​ nga ana e gjykatës së shkallës së parë, e që​​ në krahasim me këtë kërkesë, e cila rezultoi në konkluzione të ndryshme.​​ Gjykata posaçërisht pohon se gjatë shqyrtimit të të dyja kërkesave, ka zbatuar të njëjtat parime të GJEDNJ-së dhe kësaj Gjykate, por ka ardhur në përfundime të ndryshme, të cilat janë ndikuar kryesisht nga specifika e kërkesës dhe procedurat që i kanë paraprirë kësaj procedure.

 

 • Më tej, sa i përket referencës së parashtruesit të kërkesës në rastin​​ KI 75/21, Gjykata rikujton se të dyja kërkesat janë konceptualisht të njëjta, por jo në thelb, gjë që kontribuoi në rezultatin e ndryshëm gjatë shqyrtimit të tyre. Në rastin​​ KI 75/21,​​ thelbi i çështjes ka qenë licenca, ndërsa në kërkesën konkrete është leja për ndërtimin e objekteve për prodhimin e energjisë elektrike, që sigurisht paraqet dallim të rëndësishëm që në fillim.​​ Përveç kësaj, pretendimet në kërkesën lëndore që Gjykata i shqyrtoi në kuadër të veprimeve procedurale të ndërmarra nga gjykatat e rregullta në vlerësimin e​​ bazueshmërisë së​​ tyre​​ çoi​​ në përfundimin se ato​​ janë​​ të pabazuara, ndërsa në rastin KI75/21, kjo sigurisht nuk ka qenë​​ rasti, i cili ka rezultuar​​ në nxjerrjen e aktgjykimit​​ lidhur me këtë kërkesë.

 

 • Prandaj, vetëm referimi në kërkesa, të cilat Gjykata i​​ ka shqyrtuar​​ në periudhën e mëparshme, dhe të cilat​​ parashtruesi i kërkesës​​ konsideron se korrespondojnë në thelb me kërkesën e tij, nuk janë​​ bazë​​ e​​ mjaftueshme që kjo Gjykatë të nxjerrë një përfundim identik.

 

Përfundim

 

 • Prandaj, Gjykata konkludon se të gjitha pretendimet e​​ parashtruesit të kërkesës​​ në lidhje me shkeljen e të drejtave të garantuara me nenin 31 të Kushtetutës në lidhje me nenin 6 të KEDNJ-së, si dhe pretendimet për shkeljen e nenit 24 të Kushtetutës, janë pretendime që​​ cilësohen​​ si (iii)​​ pretendime​​ të pambështetura apo të paarsyetuara”.​​ Prandaj, kërkesa duhet të​​ deklarohet​​ e papranueshme në tërësi si​​ qartazi e​​ pabazuar në baza kushtetuese, siç​​ përcaktohet​​ në paragrafin (2) të rregullit 34​​ të Rregullores së​​ punës.

 

PËR KËTO ARSYE

 

Gjykata Kushtetuese, në pajtim me nenin 113.1 dhe 113.7 të Kushtetutës, nenet 20 dhe 27.1​​ të Ligjit,​​ si dhe rregullin 34​​ (2)​​ të Rregullores së punës, në seancën e mbajtur më​​ 18 janar​​ 2024,​​ njëzëri

 

VENDOS

 

 • TA DEKLAROJË kërkesën të papranueshme;​​ 

 

 • T'UA KUMTOJË këtë aktvendim palëve;

 

 • TA PUBLIKOJË këtë aktvendim në Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit;

 

 • TË KONSTATOJË se ky aktvendim hyn në fuqi në ditën e shpalljes në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, në pajtim me paragrafin 5 të nenit 20 të Ligjit.

 

 

 

Gjyqtari raportues     Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese

 

 

 

 

Bajram Ljatifi      Gresa Caka-Nimani

 

1

Parashtruesit:

“AFA Energy sh.p.k”

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Administrative