Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude ARJ br. 22/2022 Vrhovnog suda Kosova   od 15. aprila 2022. godine

br. predmeta KI134/22

podnosiocu: “AFA Energy d.o.o”

Preuzimanje:

KI134/22, Podnosilac  zahteva,  kompanija “AFA Energy d.o.o”  Ocena ustavnosti presude ARJ br. 22/2022 Vrhovnog suda Kosova   od 15. aprila 2022. godine

KI134/22, Rešenje o neprihvatljivosti od 18. januara 2024. godine, objavljeno 7. februara 2024. godine

Ključne reči: individualni zahtev, zahtev za odlaganje izvršenja  odluke

Podnosilac zahteva  je kompanija koja se bavi proizvodnjom i distribucijim električne energije iz svojih kapaciteta, odnosno dveju hidroelektrana koje su izgrađene  duž rečnog korita  na području opštine Kačanik i Đeneral Janković. U cilju izgradnje novih proizvodnih kapaciteta, „HC Kotlina 1 i, HC Kotlina 2“, podnosilac zahteva je 12.juna 2015. godine podneo zahtev RUE, u kome je tražio dobijanje  potrebnih  ovlašćenja. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja je  25.septembra 2015. godine  donelo  Odluku o Ekološkoj saglasnosti za izgradnju hidroelektrana.  Takođe i RUE je 28.januara 2016.godine, prvo doneo rešenje o privremenom odobrenju,  a onda je 29.marta 2018. godine, donelo rešenje kojim je izdalo konačno odobrenje podnosiocu zahteva, uz jasno određene uslove koje on mora da ispuni. Podnosilac zahteva  kako stoji u spisima, dva puta je tražio da mu RUE produži rok za realizaciju  projekta. Prvi zahtev za produžetkom roka podnosilac je podneo  24.januara 2017.godine, koji je  RUE prihvatio i podnosiocu dao novi rok za realizaciju projekta. Dugi zahtev za produžetkom roka  realizacije projekta podnosilac zahteva je podneo RUE, 15.marta  2021. godine, međutim  RUE je  7. oktobar 2021. godine, po tom zahtevu  doneo odlukom [RUE-a: V_1420_2021],  kojim je odbio zahtev  podnosioca, dok je konačno odobrenje za izgradnju novih kapaciteta  poništio.

Imajući u vidu da je RUE odlukom [RUE-a: V_1420_2021]  ukinuo konačno odobrenje za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, podnosilac zahteva je  podneo tužbeni zahtev Osnovnom sudu, u kome je tražio, i)  odlaganje izvršenja  odluke [RUE-a: V_1420_2021], od 7. oktobara 2021. godine, i, ii)  ocenu zakonitosti  odluke  [RUE-a: V_1420_2021], u upravnom sporu.

Podnosilac je pred sudom isključivo osporavao sudski postupak povodom zahteva za  i)  odlaganje izvršenja  odluke [RUE-a: V_1420_2021], od 7. oktobara 2021. godine, smatrajući da odbijanjem njegovog tužbenog zahteva on trpi nepopravljivu štetu. U tom sudskom postupku Osnovni, Apelacioni i Vrhovni sud su zahtev podnosioca za odlaganjem izvršenja odluka RUE  odbili kao neosnovan,  nalazeći da „bilo kako da se odlučuje o glavnom pitanju tokom vrednovanja zakonitosti odluke tuženog organa sa konačnom sudskom odlukom, ili ako bi se potvrdila da je odluka tuženog nezakonita i pitanje bi se osudilo u korist tužilačke stranke, postoje mehanizmi i način naknade eventualnih šteta sa monetarnim sredstvima, stoga, šteta bi bila popravljiva“.

Upravo ta činjenica je uticala da podnosilac podnese zahtev sudu smatrajući da su redovni sudovi odbijanjem njegovog tužbenog zahteva njemu povredila prava i slobode garantovana članovima  24. [Jednakost pred zakonom], i  članom 31. [Pravo na pravično suđenje], Ustava, kao i član 6 EKLJP.

Sud je analizirao navode podnosioca zahteva u kontekstu osporenih sudskih odluka pri tome primenjujući načela principe  i praksu  kako  Ustavnog Suda tako i  ESLJP, zaključujući da su  navodi  podnosioca zahteva o povredi  člana 31 Ustava u vezi sa članom 6 EKLjP u kontekstu neobrazloženih sudskih odluka očigledno neosnovani , shodno Pravilu 34 (2)Poslovnika.

podnosiocu:

“AFA Energy d.o.o”

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni