Sık sorulan Sorular

 • Anayasa Mahkemesinin adresi ve irtibat telefonu nedir?

  Mahkeme’nin adresi şudur:

  “Perandori Justinian” Nr.44, 10 000 Prishtinë.

  Tel: +383 (0) 38 60 61 62

  Faks: +383 (0) 38 60 61 70

 • Anayasa Mahkemesinin kaç üyesi vardır?

  Anayasa Mahkemesi heyeti dokuz (9) üyede oluşur.

 • Anayasa Mahkemesi’nin esas sorumluluğu nedir?

  Mahkeme’nin esas sorumluluğu ülke kurumlarının Anayasa’ya uygun şekilde işleyişini ve Anayasa ile güvence altına alınmış olan bireysel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamaktır. Anayasa Mahkemesinin rolü ve sorumlulukları Kosova ve Anayasa Mahkemesi Kanunu  ile belirlenmiştir.

 • Anayasa Mahkemesi ile diğer mahkemeler arasındaki fark nedir?

  Derece mahkemeleri olguların incelenmesini, delillerin oluşturulması ve alınmasına ilişkin meşruiyetin denetlenmesini ve adalet yargısı sürecinin incelemesini yapar. Anayasa Mahkemesi adalet mahkemelerinde gerçekleştirilen adli sürecin sadece anayasal denetimini yapar. Anayasa Mahkemesi yargı sistemi içerisinde dördüncü derece mercii değildir.

 • Anayasa Mahkemesine kimler başvurabilir?

  Yetkili olan her taraf ile her birey Mahkeme’ye başvurabilir ve kendini temsil edebilir. Kosova Cumhuriyeti Anayasasının 113. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya yetkili taraflar şunlardır: Kosova Meclisi (Meclis Başkanı veya on ya da daha çok milletvekili), Kosova Cumhurbaşkanı, Kosova Hükümeti, Ombudsman, belediyeler, adalet mahkemeleri ve bireyler.

 • Anayasa Mahkemesi’ne başvuru nasıl yapılmalıdır?

  Anayasa Mahkemesi’ne başvuru Mahkeme’nin web sayfasında yer alan “Yönergelere” uygun şekilde web sayfasındaki Başvuru Formu indirilip doldurulmak suretiyle yapılır. Başvuru Formunu doğrudan Mahkeme’den de isteyebilirsiniz, ancak bu, zaman alabilir. Başvuru Formunu doldurmadan önce lütfen Form Doldurma Yönergesine bakınız. Başvuru Genel Sekretere hitaben yapılmalı, başvuru tarihini içermeli ve Form, başvuruyu yapan kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Doldurulmuş Form posta yoluyla aşağıda verilmiş olan adrese ulaştırılmalıdır:

  Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës

  Sekretari i Përgjithshëm

  Rr.: “Perandori Justinian”, nr. 44

  10 000 Prishtinë

  Republika e Kosovës

   

  Başvurunuzu mesai saatleri içerisinde şahsen de Mahkeme’ye teslim edebilir veya şu elektronik posta adresi üzerinden gönderebilirsiniz: [email protected].

   

 • Başvuruyu hangi dilde yapabilirim?

  Başvurunuzu Kosova’da resmi olan Arnavutça ve Sırpça dillerinden biri üzere yapabilirsiniz.

 • Mahkeme, Başvuru Formunu doldurmaya yardımcı olabilir mi?

  Hayır. Mahkeme, Başvuru Formunu doldurmanıza yardımcı olamaz. Mahkeme, ilgili taraflarca yapılan tüm başvurulara karşı yansız olmak durumundadır.  Bunun için Mahkeme’nin web sayfasında yayımlanmış olan “Yönergeleri” okumanız gerekir.

 • Anayasa Mahkemesi süreçlerinde bir avukat tarafından temsil edilmek zorunlu mudur?

  Başvurucunun başka bir kişi veya avukat tarafından temsil edilmeyi tercih etmesi halinde, başvuru ile birlikte ilgili vekaletnamenin de teslim edilmesi zorunludur.

 • Bir avukat görevlendirme noktasında Mahkeme yardımcı olabilir mi?

  Hayır. Başvurunuzla ilgili olarak bir avukat görevlendirmenizde Mahkeme yardımcı olamaz. Bu konuda Kosova Barosu ile irtibata geçebilirsiniz.

 • Yaptığım başvuru ne olur?

  Anayasa Mahkemesi, yapılan her başvuruyu kaydedip işleme koyar. Başvurunun işleme konması Genel Sekreterlikte kaydı yapıldığı andan itibaren başlar. Başvurunun teslim alındığı hususu Mahkeme Başkanı’na tebliğ edilir ve daha sonra Mahkeme Başkanı kura yoluyla ilgili başvurunun raportör yargıcını ve üç (3) üyeden oluşan Ön İnceleme Heyetini belirler. Raportör yargıç başvurunun olguları, kabul edilirliği ve temellendirilip temellendirilmediği hususuna dayanarak, başvuru hakkında Ön İnceleme Raporunu hazırlayıp Mahkeme Sekretaryasına teslim eder. Sekretarya daha sonra raporun bir nüshası ve başvuru dosyasında yer alan başvuru formu ile her türlü cevap ve dosyadaki belgelerin hepsinin kopyasını Ön İnceleme Heyeti’ne iletir. Tüm diğer üyelere, Raportör Yargıç tarafından hazırlanmış olan Raporun bir nüshası teslim edilir.

 • Bir başvurunun görüşülmesi süreci ne kadar sürebilir?

  Mahkeme, yapılan başvuruları kayıt tarihine göre belli bir düzen içerisinde ele alır ve Anayasa Mahkemesi Kanunu ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde belirlenmiş olan sürelerde görüşür. Ancak Mahkeme, yapılan başvuruların önem ve ivediliğini daima dikkate alır. Bu da, kamusal yarar veya ihtiyati tedbirle ilgili olan başvuruların, başvuru tarihinden bağımsız olarak, diğer başvurular karşısında öncelikli olarak ele alındıkları anlamına gelir.

 • Anayasa Mahkemesinin karar alma şekli nasıldır?

  Anayasa Mahkemesi, oylamada yer alan ve oylamaya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar alır. Mahkeme karar yetersayısı 7 (yedi) üyenin yer almasıyla sağlanmış olur.

 • Anayasa Mahkemesi başvuruyla ilgili olarak duruşma yapabilir mi?

  Mahkeme, delillerin açıklığa kavuşturulması için gerekli olduğuna kanaat getirdiğinde duruşmanın yapılmasını emredebilir. Duruşmalar, Mahkeme başka türlü emretmedikçe, kamuya açıktır.

 • Anayasa Mahkemesi, başvuru sürecini kendisi başlatabilir mi?

  Hayır. Anayasa Mahkemesi, ancak Anayasa’da yetkili oldukları belirlenmiş olan taraflarca yapılan başvurularda belirtilen spesifik meseleleri görüşüp haklarında karar alabilir.

 • Anayasa Mahkemesinin kararları devletin diğer organlarının tamamı için bağlayıcı mıdır?

  Mahkeme’nin kararları Kosova Cumhuriyetinin yargı makamları, tüm kişi ve kurumları için bağlayıcıdır.

 • Mahkemesinin herhangi bir kararına itiraz edilebilir mi?

  Kosova Cumhuriyeti’nin Avrupa Konseyi’ne üyeliği gerçekleşip Strasburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurma hakkı doğacağı ana kadar Anayasa Mahkemesi kararları nihaidir ve haklarında itiraz hakkı bulunmamaktadır.

 • Anayasa Mahkemesi kararları nerede yayımlanır?

  Anayasa Mahkemesi kararları Kosova Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yayımlanır. Ayrıca kararların elektronik sürümleri Mahkeme’nin web sayfasında (www.gjk-ks.org) şu dört dilde yayımlanır: Arnavutça, Sırpça, Türkçe ve İngilizce.