Odluke sa sednice za razmatranje koja je održana 12. marta 2020. godine

12.03.2020

Na sednici za razmatranje održane 12. marta 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio i odlučio o zahtevima: 1. KI 222/19; 2. KI 180/19; 3. KI 205/19 i 4. KI 212/19. Ispod možete pročitati kratak sadržaj odluka Suda (puni tekstovi rešenja i presuda će biti uručeni stranama, biće objavljeni na službenoj elektronskoj stranici Suda i u Službenom listu tokom narednih dana):

1. Rešenje
Predmet: KI 222/19
Podnosilac zahteva: Nexhdet Hoti

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 2720/16], od 8. oktobra 2019. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povreda njegovih prava koja su zagarantovana članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev se bio zasnovan na članu 113.7 [Jurisdikcija i ovlašćene strane], Ustava, na članu 47 [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu Republike Kosova, kao i na pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o Radu Ustavnog suda Republike Kosova.
– Sud je, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, i u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

2. Rešenje
Predmet: KI 180/19
Podnosilac zahteva: Miloš Šćekić i Ljubica Šćekić

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Osnovnog suda u Prizrenu [K. br. 2169-17], od 28. marta 2019. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povreda njegovih prava i osnovnih sloboda zagarantovanih članovima: 24 [Jednakost pred zakonom], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32 [Pravo na pravno sredstvo], 46 [Zaštita imovine], 54 [Sudska zaštita prava] i 109 [Državni tužilac] Ustava Republike Kosovo, kao i članom 8 [Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života] i članom 1 Protokola br. 1 [Zaštita imovine] Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se bio zasnovan na članu 113.7 Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podneska] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu Republike Kosova, kao i na pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o Radu Ustavnog suda Republike Kosova.
– Sud je, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članom 47 Zakona o Ustavnom sudu kao i u skladu sa pravilom 39 (1)(b) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

3. Rešenje
Predmet: KI 205/19
Podnosilac zahteva: Sahit Musa

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 197/2019], od 11. juna 2019. godine, kojom je podnosilac, kao navodni zastupnik strane J.K., tvrdio da su potonjoj povređena prava i osnovne slobode koje su zaštićene Ustavom Republike Kosova. Podnosilac zahteva nije predstavio Sudu ovlašćenje o zastupanju, da bi mogao da podnese zahtev u ime strane J.H.
Zahtev se bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane], Ustava, članovima 22 [Procesuiranje podneska] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu Republike Kosova, kao i na pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o Radu Ustavnog suda Republike Kosova.
– Sud je, u skladu sa pravilom 35 (5) Poslovnika o Radu, odlučio da odbije zahtev.

4. Rešenje
Predmet: KI 212/19
Podnosilac zahteva: Shaban Gashi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Apelacionog Suda Kosova [AA. br. 396/2019], od 22. oktobra 2019. godine, kojom je po navodima podnosioca zahteva, došlo do povreda njegovih prava zagarantovanih članom 32 [Pravo na pravno sredstvo] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev se bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane], Ustava, na članu 22 [Procesuiranje podneska] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu Republike Kosova, kao i na pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o Radu Ustavnog suda Republike Kosova.
– Sud je, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, i u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.