Odluke sa sednice razmatranja održane 23. septembra 2020. godine

23.09.2020

Na sednici razmatranja, održanoj 23. septembra 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio sledeće zahteve: 1. KI 15/19; 2. KI 10/20 i 3. KI 71/20. U nastavku možete pročitati kratke sažetke odluka (puni tekstovi odluka biće dostavljeni stranama, narednih dana će biti objavljeni na internet stranici Suda i u Službenom listu):

1. Rešenje
Predmet: KI 15/19
Podnosilac zahteva: Shemsi Ferizi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Osnovnog suda u Prištini [NJN. br. 157/2017] od 13. aprila 2018. godine, kojom je podnosilac zahteva tvrdio da su povređena njegova osnovna prava i slobode zagarantovana članovima 31. [Pravo na pravično i nepristrano suđenje] i 54. [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo, u odnosu na član 6.1 (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima i član 2. Protokola br. 7 (Pravo na žalbu u krivičnim stvarima) Evropske konvencije o ljudskim pravima. Podnosilac zahteva je takođe tvrdio i povredu člana 8. i 11. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1. i 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1. i 7. člana 113. Ustava, članovima 20. 47. i 48. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2), 39 (3) (b) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglašava neprihvatljivim.

2. Rešenje
Predmet: KI 10/20
Podnosilac zahteva: Regionalna kompanija za vodosnabdevanje “Hidroregjioni Jugor” SH. A. – Jedinica nova gora Prizren

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 4254/19] od 28. oktobra 2019. godine u vezi sa nalogom privatnog izvršitelja [P. br. 1694/2018] od 19. decembra 2019. godine, kojim je podnosilac zahteva tvrdio da su povređena njegova osnovna prava i slobode zagarantovana članovima 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32. [Pravo na pravno sredstvo], 53. [Tumačenje odredbi ljudskih prava], 54. [Sudska zaštita prava] i 102. [Opšta načela sudskog sistema] Ustava Republike Kosovo, kao i članom 6. [Pravo na pravično suđenje] Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na stavu 4. člana 21. [Opšta načela] i stavovima 1. i 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članu 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i o pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] i 59 [Vrste odluka] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1. i 7. člana 113. i članom 21.4. Ustava, kao i pravilima 39 (2), 57 (5) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

3. Rešenje
Predmet: KI 71/20
Podnosilac zahteva: Etem Arifi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Pml. br. 380/2019] od 30. januara 2020. godine, kojom je odbijen, kao neosnovan, zahtev za zaštitu zakonitosti podnosioca zahteva, podnet protiv presude Osnovnog suda u Prištini [PKR. br. 740/2016] od 20. aprila 2018. godine, i presude Apelacionog suda Kosova [PAKR. br. 328/19] od 20. avgusta 2019. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da su osporenom presudom povređena njegova prava zagarantovana članom 31. [E Pravo na pravično i nepristrano suđenje] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava. Podnosilac zahteva je tražio od Suda i uvođenje privremene mere, navodeći: “Blizu smo datuma koji je određen da se podnosilaca zahteva pojavi u popravnoj instituciji za izdržavanje kazne, a to je 04.05.2020. godine. Uvođenje privremene mere od strane Ustavnog suda je neophodno i od vitalnog je značaja za podnosioca zahteva“.
Zahtev se zasnivao na stavu 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka], 27. [Privremene mere] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilima 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] i 56 [Zahtev za uvođenje privremenih mera] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1. i 7. člana 113. Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljiv.