Objavljene odluke tokom maja 2024. godine

10.06.2024

Tokom maja 2024. godine, u Ustavnom sudu:

• razmotreno je dvadeset (20) slučaja;
• donete su odluke za osamnaest (18) slučaja:
• objavljeno su pet (5) odluke;

Tokom ovog perioda na veb stranici Suda je objavljeno (i) jedna (1) presuda; (ii) dva (2) rešenja o neprihvatljivosti; i (iii) dve (2) odluke.

Presude
_____________________________
I.
1. KI121/22
Podnosilac: Mexhid Asllani, Ekrem Asllani dhe Nuredin Xhaferi
Objavljeno dana: 17. maja 2024. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti ocena ustavnosti rešenja [Rev. br. 434/2022] od 24. maja 2022. godine o dopuni presude [Rev. br. 426/2021] Vrhovnog suda Republike Kosovo od 29. juna 2021. godine i presude [Ac. br. 1148/2018] Apelacionog suda Republike Kosovo od 4. marta 2020. godine

Sud je ocenio ustavnost rešenja [Rev. br. 434/2022] od 24. maja 2022. godine o dopuni presude [Rev. br. 426/2021] Vrhovnog suda od 29. juna 2021. godine i presude [Ac. br. 1148/2018] Apelacionog suda od 4. marta 2020. godine. Okolnosti konkretnog slučaja odnose se na građanski spor između podnosilaca zahteva i osiguravajućeg društva “Sigal Uniqua Group Austria” u vezi sa saobraćajnom nesrećom koja se dogodila na magistralnom putu Uroševac – Kačanik, a u kojoj su podnosioci zahteva zadobili telesne povrede. Kao rezultat toga, podnosioci zahteva su, dana 15. jula 2015. godine, podneli tužbeni zahtev Osnovnom sudu u Uroševcu za naknadu materijalne i nematerijalne štete. Osnovni sud u Uroševcu je delimično usvojio njihov tužbeni zahtev, dosudivši svakom od podnosilaca zahteva određeni novčani iznos. Nezadovoljni iznosom naknade, podnosioci zahteva i “Sigal Uniqua Group Austria” uložili su Apelacionom sudu žalbe protiv gore navedene presude Osnovnog suda. Apelacioni sud je, dana 4. marta 2020. godine, odlučio samo povodom žalbe tuženog “Sigal Uniqua Group Austria”, ali ne i povodom žalbe podnosilaca zahteva. Kao rezultat toga, nakon prijema presude Apelacionog suda, podnosioci zahteva, ali i tuženi “Sigal Uniqua Group Austria”, podneli su zahteve za reviziju Vrhovnom sudu. Taj sud je, dana 29. juna 2021. godine, doneo presudu [Rev. br. 426/2021], kojom je odbio u celosti reviziju tuženog “Sigal Uniqua Group Austria”, ali ponovo nije odlučio povodom zahteva za reviziju podnosilaca zahteva. Podnosioci zahteva su se ponovo obratili Vrhovnom sudu i kao rezultat toga, Vrhovni sud je doneo dopunsko rešenje [Rev. br. 434/2022] od 24. maja 2022. godine, kojim je odbacio, kao nedozvoljenu, reviziju podnosilaca zahteva zbog vrednosti spora koja je bila niža od iznosa od tri hiljade (3.000) evra za svakog podnosioca zahteva. Podnosioci zahteva su pred Ustavnim sudom osporili gore navedene odluke, tvrdeći da su im povređena prava zagarantovana članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] u vezi sa stavom 1. člana 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima. U suštini, podnosioci zahteva su tvrdili da je došlo do povrede njihovog prava na “pristup pravdi” od strane (i) Apelacionog suda zbog nerazmatranja njihove žalbe; i (ii) Vrhovnog suda zbog nesagledavanja suštinskog navoda o uskraćivanju pravde i pravnog sredstva od strane Apelacionog suda.

Prilikom ocene navoda podnosilaca zahteva, Sud je prvo (i) razradio opšta načela svoje sudske prakse i sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u pogledu načela pristupa pravdi; i (ii) nakon toga primenio ista na okolnosti konkretnog slučaja, podsetivši da, u principu, pravo na pravično i nepristrasno suđenje, odnosno na pristup pravdi, ne odražava samo pravo na pokretanje postupka, već i pravo na dobijanje rešenja datog spora od strane nezavisnog suda obrazovanog na osnovu zakona. U ovom aspektu, Sud je najpre razmotrio navode podnosilaca zahteva koji se odnose na povredu prava na pristup pravdi od strane Apelacionog suda, zaključivši da je taj sud, time što uopšte nije razmotrio žalbu od 31. godine 2017. godine, ni presudom [Ac. br. 1148/2018] od 4. marta 2020. godine, niti nekom posebnom odlukom, onemogućio podnosiocima zahteva razmatranje suštine navoda iznesenih u žalbi, protiv relevantne presude Osnovnog suda. Što se pak tiče navodnih povreda od strane Vrhovnog suda, Sud je ocenio da je taj sud morao da se fokusira na suštinu povrede koju navode podnosioci zahteva, a to je pravo na pravno sredstvo pred Apelacionim sudom, a ne da prihvati zdravo za gotovo presudu [Ac. br. 1148/2018] Apelacionog suda od 4. marta 2020. godine, kojom nije odlučeno o građanskim pravima i obavezama podnosilaca zahteva, već o onima tuženog, odnosno “Sigal Uniqua Group Austria”. Kao rezultat toga, a kako je detaljno objašnjeno u objavljenoj presudi, Sud je zaključio da su rešenje [Rev. br. 434/2022] od 24. maja 2022. godine o dopuni presude [Rev. br. 426/2021] Vrhovnog suda od 29. juna 2021. godine i presuda [Ac. br. 1148/2018] Apelacionog suda od 4. marta 2020. godine, doneti uz povredu ustavnih prava podnosilaca zahteva, zagarantovanih stavom 1. člana 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava u vezi sa stavom 1. člana 6. [Pravo na pravično suđenje] Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Uz presudu je objavljeno i suprotno mišljenje.

Saopštenje vezano za presudu možete pročitati klikom ovde

Dok, ceo tekst presude i rezime na dva službena jezika Republike Kosova i na engleskom jeziku možete pročitati klikom ovde

Rešenja o neprihvatljivosti
_____________________________
II.
U dva (2) rešenja o neprihvatljivosti koja je objavio, Sud je utvrdio da su zahtevi podnosilaca neprihvatljivi na osnovu stava 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, člana 48. (Tačnost podneska) Zakona i stava (2) pravila 34. (Kriterijumi prihvatljivosti) Poslovnika iz razloga što (i) navodi podnosilaca zahteva predstavljaju navode sa “očiglednim odsustvom povrede”, i/ili (ii) isti su “nepotkrepljeni ili neobrazloženi”.

2. KI30/23
Podnosilac: Telekom Kosova A.D.
Objavljeno dana: 2. maja 2024. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne Komore Vrhovnog suda Republike Kosova [AC-I-21-0618], od 6. oktobra 2022. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosova možete pročitati klikom ovde

3. KI76/23
Podnosilac: Suva Rechtsabteillung
Objavljeno dana: 28. maja 2024. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosova [E. Rev. 81/ 2021], od 8. decembra 2022. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosova možete pročitati klikom ovde

Odluke
_____________________________
III.
U jednoj (1) odluci o odbijanju zahteva koju je objavio, Sud je utvrdio da se zahtev odbija na osnovu stava 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, člana 47. (Individualni zahtevi) Zahteva i tačke (b) stava (2) pravila 54. (Odbacivanje i odbijanje zahteva) Poslovnika iz razloga što isti nije kompletan.

4. KI268/23
Podnosilac: Hysen Shehu
Objavljeno dana: 2. maja 2024. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti nespecifikovanog akta

Ceo tekst odluke i rezime na dva službena jezika Republike Kosova možete pročitati klikom ovde

U jednoj (1) odluci o odbacivanju zahteva koju je objavio, Sud je utvrdio da se zahtev odbija na osnovu stava 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, člana 47. (Individualni zahtevi) Zakona i tačke (a) stava (1) pravila 54. (Odbacivanje i odbijanje zahteva) Poslovnika iz razloga što rešenje koje je osporio podnosilac zbog ustavnih povreda nije više aktivno sporno zbog toga što je poništeno od strane Vrhovnog suda i predmet njegovog pritvora vraćen na ponovno odlučivanje.

5. KI115/23
Podnosilac: Bratislav Nikolić
Objavljeno dana: 10. maja 2024. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti rešenja Apelacionog suda Republike Kosova [PN1. br. 422/2023] od 28. aprila 2023. godine

Ceo tekst odluke i rezime na dva službena jezika Republike Kosova možete pročitati klikom ovde

Napomena:

Ovo saopštenje je pripremio Sekretarijat Suda samo u informativne svrhe. Kompletni tekstovi odluka su dostavljeni svim stranama uključenim u slučajevima i biće objavljeni u Službenom listu Republike Kosovo u utvrđenim rokovima.