Obaveštenje za medije

03.09.2013

Dana 2. septembra 2013. god., Ustavni sud Republike Kosovo je odlučio u slučaju KO95/13 u vezi sa zahtevom za ocenu ustavnosti Zakona, br. 04/L-199, o ratifikaciji prvog međunarodnog sporazuma o principima koji regulišu normalizaciju odnosa između Republike Kosovo i Republike Srbije i Plan implementacije ovog ugovora, zakon br. 04-L/199, i po sadržaju i po proceduri usvajanja.

Zahtev je podneo Sudu g. Visar Ymeri sa 12 drugih poslanika Skupštine Republike Kosovo dana 4. jula 2013. godine.

Ustavni sud je odlučio sledeće:

1.    Da jednoglasno proglasi zahtev prihvatljivim;

2.    Da jednoglasno proglasi da je postupak sprovođenja Zakona, br. 04/L-199, o ratifikaciji prvog međunarodnog sporazuma o principima koji regulišu normalizaciju odnosa između Republike Kosovo i Republike Srbije i Plan implementacije ovog ugovora, kompatibilan sa Ustavom republike Kosovo;

3.    Većinom glasova, da odbaci zahtev podnosilaca za ocenu suštinskih aspekata Prvog međunarodnog sporazuma o principima koji regulišu normalizaciju odnosa između Republike Kosovo i Republike Srbije i Plan implementacije ovog ugovora zato što je van jurisdikcije ratione materiae Ustavnog suda.

Odluka Suda će biti blagovremeno dostavljena strankama, postavljena na veb stranici Suda i objavljena u Službenom listu Republike Kosovo.