Obaveštenje o objavljivanju presude KI 206/21

05.09.2023

Ustavni sud Republike Kosovo je objavio presudu u slučaju KI 206/21, koju je podneo Ukë Salihi, gde se tražila ocena ustavnosti presude [Rev. br. 584/2020] Vrhovnog suda Republike Kosova od 22. aprila 2021. godine.

Prema spisima predmeta, proizilazi da je podnosilac zahteva bio državni službenik u Policiji Kosova od 2006. godine, dok je (i) 2010. godine, prvo kao vršilac dužnosti, a zatim putem konkursa, izabran za zamenika predsednika Interne disciplinske komisije u okviru Policije Kosova; i (ii) 2011. godine premešten na poziciju zamenika direktora Direkcije za profesionalne standarde. Podnosilac zahteva je pokrenuo postupke u Policiji Kosova, tražeći odgovarajuću nivelaciju plate, a zatim pokrenuo tužbu u Osnovnom sudu u vezi sa naknadom razlike u osnovnoj plati i odgovarajućim dodacima na osnovu klasifikacije radnih mesta prema strukturi Policije Kosova. Osnovni sud u Prištini je prvo usvojio tužbu podnosioca zahteva, kao osnovanu, ali nakon žalbe Policije Kosova, (i) Apelacioni sud je preinačio presudu Osnovnog suda, odbijajući zahtev, kao neosnovan; dok (ii) je Vrhovni sud odbio zahtev za reviziju, kao neosnovan. Jedna od suštinskih tvrdnji podnosioca zahteva pred Vrhovnim sudom se odnosila na činjenicu da Apelacioni sud nije razmotrio odgovor podnosioca zahteva na žalbu Policije Kosova protiv presude Osnovnog suda. Vrhovni sud nije razmotrio ovu tvrdnju podnosioca zahteva.

Shodno tome, podnosilac zahteva je pred Sudom osporio gore navedenu presudu Vrhovnog suda, tvrdeći povredu njegovih osnovnih prava i sloboda zaštićenih članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], članom 32. [Pravo na pravno sredstvo] i članom 54. [Sudska zaštita prava] Ustava u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima; u suštini, zbog: (i) nerazmatranja njegovog odgovora na žalbu suprotne strane, odnosno Policije Kosova, od strane Apelacionog suda i Vrhovnog suda i, kao posledica toga, povrede načela jednakost oružja; kao i (ii) nedostatka obrazložene sudske odluke.

Prilikom razmatranja navoda podnosioca zahteva, Sud je, između ostalog, prvo (i) razradio opšta načela u vezi sa načelom „jednakosti oružja“ i načelom procesne „kontradiktornosti“, zagarantovanih članom 31. Ustava u vezi sa članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima, uključujući i relevantnom sudskom praksom Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava, a zatim (ii) iste primenio na okolnosti konkretnog slučaja. U tom smislu, Sud je prvo razjasnio da je podnosilac zahteva podneo odgovor na žalbu Policiji Kosova protiv relevantne odluke Osnovnog suda u zakonskom roku, ali Apelacioni sud nije razmotrio relevantni odgovor, postavljajući podnosioca zahteva u znatno nepovoljniji položaj u odnosu na suprotnu stranu, odnosno Policiju Kosova, i onemogućavajući mu da se suoči da argumentima i navodima suprotne strane u suprotnosti sa načelima jednakosti oružja i kontradiktornosti. Štaviše, Vrhovni sud, u vezi sa navodom podnosioca zahteva da njegov odgovor na žalbu nije uzet u obzir niti razmotren od strane Apelacionog suda, nije dao obrazloženje.

Na osnovu gore navedenog, Sud je utvrdio da se osporene presude Vrhovnog suda i Apelacionog suda moraju proglasiti ništavim i stvar vratiti Apelacionom sudu na presuđivanje, jer je isti imao obavezu da razmotri odgovor na žalbu podnosioca zahteva i sudska je instanca koja ima „punu nadležnost“ u vezi sa slučajem koji je pred njim. Sud je takođe istakao činjenicu da se utvrđivanje povrede stava 1 člana 31. Ustava u vezi sa stavom 1 člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima, u okolnostima konkretnog slučaja, odnosi samo na procesne garancije koje se odnose na načelo „jednakosti oružja“ i načelo procesne „kontradiktornosti“, što se ni na koji način ne odnosi na niti prejudicira meritorni ishod slučaja u postupku presuđivanja.

Napomena:

Ovo obaveštenje za medije pripremio je Sekretarijat Suda samo u informativne svrhe. Kompletan tekst odluke dostavljen je svim strankama uključenim u slučaj, objavljen je u veb-stranicu Suda i biće objavljen i u Službenom listu Republike Kosovo u utvrđenim rokovima. Da biste primali obaveštenja o odlukama od Ustavnog suda, molimo vas registrujte se na internet stranici Suda: https://gjk-ks.org/sr/