Selvete Gërxhaliu Krasniqi

Sudija

Selvete Gërxhaliu-Krasniqi  je sudija Ustavnog suda Republike Kosovo.

Sudija Gërxhaliu-Krasniqi je pravnik po struci i doktorant na Institutu za Pravne i Međunarodne Odnose na Karl Franzens Universitat u Austriju.

Od 1999. godine, ona je radila u tri oblasti: ljudska prava, izrada i tumačenje zakona kao i u oblasti polne ravnopravnosti. Na svim stručnim pozicijama ona je bila sponzorisana od strane međunarodnih organizacija, kao što su: NRC, OEBS, UN WOMEN i UNDP.

U tom periodu,  sudija Gërxhaliu-Krasniqi je profesionalno pomagala i organizacijama civilnog društva. Od 2003. godine je bila na čelu Odbora „Centra za Zaštitu žrtava i Prevenciju trgovine ljudima“. Od 2012. godine, ona je takođe podržavala i „Rehabilitacioni Centar Kosova Preživelih od Torture“.

Sudija Gërxhaliu-Krasniqi predaje predmete iz oblasti prava takođe. Sa Savetodavnom Grupom Helsinkija, tokom 2005-2009 godine, ona je doprinela kao predavač/savetnik na osnivanju Departmana za Socijalnu Pedagogiju na Filozofskom Fakultetu Univerziteta u Prištini. Ona je, takođe, predavala na Departmanu Političkih Nauka, program Tempusa: „Lokalna Samouprava i Civilno Društvo”.

Tokom svoje karijere, sudija Gërxhaliu-Krasniqi je autor i koatuor nekoliko publikacija/istraživanja/članaka:

  • Istraživanje unutar Šestog Okvira Evropske Komisije: „Ljudska Bezbednost, Organizovani Kriminal i Problem Terorizma iz perspektive Kosova“;
  • Priručnik za socijalne usluge na Kosovu: „Rešavanje slučajeva nasilja u porodici“ – koautor, objavljen od strane Misije OEBS-a na Kosovu;
  • Izveštaj UNICEF-a: „Pravni okvir za prava deteta na Kosovu“ – koautor, objavljen od strane UNICEF-a;
  • Pravne mogučnosti u borbi protiv trgovine ljudima na lokalnom nivou“ – izveštaj evaluacije za Pravni Centar Kosova/podržan od strane CRS/USAID;
  • Trgovina i prostitucija žena“  – knjiga, izdanje na albanskom, srpskom i engleskom jeziku;
  • Trgovina ženama, izazovi za UNMIK“ – izdanje Pravnog Centra Kosova;
  • Univerzalna Deklaracija o Ljudskim Pravima – Član 4: Zabrana ropstva – zalaganje za ljudska prava“ – objavljen u dnevnom listu „Zëri”.

Sudija Gërxhaliu-Krasniqi je udata i ima dvoje dece.