Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev za ocenu ustavnosti rešenja Okružnog suda u Prištini AC. br. 1496/2011 od 24. januara 2012. god.

br. predmeta KI 30/12

podnosiocu: Afrim Kalaja

Preuzimanje:

Podnosilac je predao zahtev na osnovu člana 113.7 Ustava, navodeći da je rešenjem Okružnog suda u Prištini AC. br. 1496/2011 od 24. januara 2012. god., prekršeno pravo garantovano članom 46 [Zaštita imovine] Ustava Republike Kosovo.

Sud je konstatovao da je podnosilac ovog zahteva, g. Naser Peci, u stvari privremeni zastupnik pokojnog Murat Plakolli, dužnika- jemca ostavljene zamlje pod hipotekom. Ovaj privremeni zastupnik je određen Odlukom Opštinskog suda u Prištini E.br.1168/10 od 21. jula 2011. god., kako bi privremeno zastupao pokojnog (koji je ostavio hipoteku) u pravnom slučaju, pokrenut od strane poverioca “ProCredit Bank”. U ovom slučaju, sud je zaključio da podnošenje zahteva nije u skladu sa članom 113 Ustava, jer nije uspeo da dokaže da je i dalje ovlašćena stranka za potrebe podnošenja ovog zahteva. Sud se u ovom slučaju pozvao na pravilo 36.1 c) Poslovnika o radu koji određuje da zahtev treba da bude očigledno osnovan kako bi se isti umešao u slučaj.

Sud je, vezano za navode podnosioca, naglasio da nije dovoljno obrazloženje kršenja prava garantovanog članom 46 [Zaštita imovine], zbog činjenice da je istom, od strane Opštinskog suda u Prištini odbijeno pravo na žalbu za njegovo imenovanje kao privremenog predstavnika dužnika- jemca, sada pokojnog Murat Plakollija, nosioca ostavljene zemlje pod hipotekom. Sud je dalje podsetio da to nije sud provere činjenica, uloga Ustavnog suda je da obezbedi poštovanje prava garantovanih Ustavom i drugim pravnim instrumentima, stoga ne može da deluje kao “ sud četvrtog stepena”, i pozvao se na slučaj Akdivar protiv Turske od 16. septembra 1996. god., R.J.D, 1996-IV, stav 65. Konačno, sud je zaključio da zahtev podnosioca nije u skladu sa zahtevima iz člana 113 Ustava, kao i zahtevima predviđenim pravilom 36.2 (c) Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Afrim Kalaja

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni