Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti rešenja [Pzd. br. 47/2018] Vrhovnog suda Kosova od 30. aprila 2018. godine

br. predmeta KI 92/18

podnosiocu: Abaz Gashi

Preuzimanje:

KI92/18, podnosilac zahteva: Abaz Gashi, ocena ustavnosti rešenja [Pzd. br. 47/2018] Vrhovnog suda Kosova od 30. aprila 2018. godine

KI92/18, rešenje o neprihvatljivosti od 11. decembra 2018. godine, objavljeno 25. januara 2018. godine

Ključne reči: individualni zahtev, pravo na pravično i nepristrasno suđenje, ratione materia

Dana 30. aprila 2018. godine, Vrhovni sud Kosova je, postupajući po drugom zahtevu podnosioca, rešenjem (Pzd. br. 47/2018), odbio, kao neosnovan, zahtev podnosioca za vanredno ublažavanje kazne.

Podnosilac zahteva tvrdi da su mu osporenim rešenjem, povređena prava garantovana članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava u vezi sa članom 6. [Pravo na pravično suđenje] Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Podnosilac zahteva u suštini smatra da je Vrhovni sud Kosova imao sve zakonske mogućnosti da vanredno ublaži kaznu i nije uzeo u obzir nove okolnosti, koje su se, prema podnosiocu zahteva, dogodile nakon što je presuda Apelacionog suda PAKR. br. 624/2016 od 24. marta 2016. godine postala pravosnažna.

Sud je ocenio da žalbe podnosioca zahteva u vezi sa odbijanjem redovnih sudova da ponovo otvore krivični postupak kako bi ocenili dokaze i vanredno ublažavanje kazne, kao takve nisu ratione materiae u skladu sa Ustavom.

Sud je odlučio da je zahtev podnosioca neprihvatljiv, ratione materiae.

podnosiocu:

Abaz Gashi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični