Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju AC-I.-17-0469 od 26. oktobra 2017. godine

br. predmeta KI 32/18

podnosiocu: SH.A. „Kosvik“

Preuzimanje:

KI32/18 Podnosilac zahteva: D.D. „Kosovik“, ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju AC-I.-17-0469 od 26. oktobra 2017. godine

KI32/18, rešenje o neprihvatljivosti od 11. decembra 2018. godine, objavljeno 28. januara 2018. godine

Ključne reči: pravno lice, individualni zahtev, ocena ustavnosti osporene presude Posebne komore Vrhovnog suda, očigledno neosnovan

Zahtev je zasnovan na članu 21.4 i 113.7 Ustava, članovima 47. Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 i pravilu 29. Poslovnika o radu Ustavnog suda.

Podnosilac zahteva je kompanija koja je osnovana u aprilu 1992. godine, kao društveno preduzeće.

Nakon formiranja Kosovske agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: KAP), KAP je inicirala postupak likvidacije podnosioca zahteva.

Podnosilac je podneo tužbeni zahtev Specijalnom veću Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju (u daljem tekstu: Specijalno veće), tražeći potvrđivanje svog statusa kao privatnog preduzeća koje nije pod upravom KAP, poništavanje rešenja o likvidaciji kao i određivanje privremene mere.

Specijalno veće je odbilo tužbu podnosioca zahteva kao neosnovanu smatrajući da podnosilac nije ispunio uslove za tranziciju iz društvenog u privatno preduzeće.

Žalbeno veće je potvrdilo presudu Specijalnog veća.

Podnosilac zahteva tvrdi da su redovni sudovi pogrešno protumači činjenice i pogrešno protumačili zakon, što je prouzrokovalo kršenje člana člana 31. i 46. Ustava kao i člana 1 Protokola 1 EKLJP.

Sud primećuje da podnosilac zahteva nije potkrepio dokazima da su osporenim odlukama povređena njegova prava i slobode garantovane Ustavom i EKLJP.

Sud smatra da podnosilac zahteva nije izneo činjenice koje pokazuju da su odluke redovnih sudova na bilo koji način uzrokovale ustavnu povredu njegovih prava garantovane Ustavom.

Shodno tome, Sud smatra, na ustavnoj osnovi, da je zahtev očigledno neosnovan i mora se proglasiti neprihvatljivim.

podnosiocu:

SH.A. „Kosvik“

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti