Presuda

Ocena ustavnosti presude Rev. br. 295/2015 Vrhovnog suda Kosova od 9. decembra 2015. godine

br. predmeta KI 69/16

podnosiocu: Nora Dukagjini-Salihu

Preuzimanje:
podnosiocu:

Nora Dukagjini-Salihu

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Presuda

Povreda ustavnih prava

Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje