Aktgjykim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 295/2015, të 9 dhjetorit 2015

Nr. të lëndës KI 69/16

Parashtruesit: Nora Dukagjini-Salihu

Parashtruesit:

Nora Dukagjini-Salihu

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktgjykim

Shkelje e të drejtave kushtetuese

Neni 31 - E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm