Rešenje

Ocena ustavnosti presude Pml. br. 175/2017 Vrhovnog suda od 29. januara 2017. godine, presude PAKR. br. 22/ 2017 Apelacionog suda od 23. februara 2018. godine i presude Osnovnog suda P. br. 230/2015, od 3. novembra 2016. godine

br. predmeta KI 68/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI68/18, podnosilac: Asllan Veseli, Ocena ustavnosti presude Pml. br. 175/2017 Vrhovnog sud od 29. januara 2017. godine, presude PAKR. BR. 22/ 2017 Apelacionog suda od 23. februara 2018. godine i presude Osnovnog suda, P. br. 230/2015, od 3. novembra 2016 godine

 KI68/18, Rešenje o neprihvatljivosti od 29. oktobra 2018. godine, objavljeno ??. ?? 201?. godine

Ključne reči: individualni zahtev, krivični postupak, ravnopravnost strana u postupku, očigledno neosnovan

 Podnosilac zahteva tvrdi da su mu osporenim presudama povređena prava i slobode garantovana članom 24. [Jednakost pred zakonom], članom 31. stavom 4. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], članom 53. [Tumačenje odredbi ljudskih prava] i članom 54. [Sudska zaštita prava] Ustava, kao i članom 6. (Pravo na pravično suđenje) EKLjP.

Podnosilac zahteva pre svega tvrdi povredu prava garantovanog članom 31.4 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], jer redovni sudovi nisu dozvolili saslušanje svedoka koga je odbrana predložila, čime se po navodima podnosioca zahteva, njemu povređuje pravo na ravnopravnost stranaka u postupku.

Sud  je primetio, da se  Apelacioni po žalbi i Vrhovni sud u zahtevu za zaštitu zakonitosti bavili pitanjem ravnopravnosti stranaka u postupku, pri čemu su i zaključili “da izvođenje navedenog dokaza nije potrebno“, pri tome dajući opširno pravno obrazloženje za takav svoj stav, koje ovaj Sud ne nalazi nepravilnim, arbitrarnim ili diskriminatornim, a koji bi bio na štetu podnosioca podnosioca.

Sud na osnovu iznetog smatra da ravnopravnost strana nije dovedena u pitanje u konkretnom slučaju  jer iz osporenih presuda proizlazi da su se sudovi bavili pitanjem  za koje podnosilac smatra da je prouzrokovalo povredu principa ravnopravnost strana u postupku, za šta su i dali dovoljno opširna obrazloženja u svojim presudama.

Shodno tome, Sud je zaključio da su redovni sudovi poštovali svoju obavezu iz člana 31. stava 4. Ustava kao i člana 6. stava 3. tačka d) EKLjP, zbog čega su neosnovani navodi podnosioca zahteva da je osporenim odlukama povređeno pravo na pravično suđenje u tom segmentu.

 

podnosiocu:

Asllan Veseli

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje