Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti odluke Vlade Republike Kosovo br. 01/32 od 28. avgusta 2021. godine

br. predmeta KI 170/21

podnosiocu: Arianit Sllamniku i drugi

Preuzimanje:

KI170/21, podnosilac zahteva: Arianit Sllamniku i drugi, ocena ustavnosti odluke Vlade Republike Kosovo br. 01/32 od 28. avgusta 2021. godine

KI170/21, rešenje od 10. decembar 2021. godine, objavljeno 29. decembar 2021. godine

Ključne reči: individualni zahtev, neprihvatljiv zahtev, ovlašćena strana, actio popularis

Okolnosti konkretnog slučaja se odnose na odluku Vlade br. 01/32 „O opštim i posebnim merama za kontrolu, sprečavanje i borbu protiv pandemije COVID-19“. Ova odluka, u relevantnim tačkama, predviđa mere za suzbijanje pandemije COVID-19, uglavnom kroz zahtev za podnošenje potvrde o vakcinaciji ili drugih dokaza za ulazak u relevantne objekte u Republici Kosovo ili na teritoriji Republike Kosova.

Podnosioci zahteva osporavaju gore navedenu odluku Vlade naglašavajući, između ostalog, da ne mogu da uđu u institucije bez posedovanja potvrde o vakcinaciji ili drugog dokaza, a takođe ističu da su građani uglavnom uslovljeni svojim radnim mestom radi dobijanja vakcine.

U okolnostima ovog slučaja, Sud je prvo razjasnio da u pogledu zahteva podnosilaca za ocenu ustavnosti odluke Vlade, kao normativnog akta opšte prirode, fizička ili pravna lica, u smislu člana 113, stava 7, Ustava, nisu ovlašćene strane da traže apstraktnu ocenu usaglašenosti zakona sa Ustavom ili zahteva actio popularis prirode. S tim u vezi, Sud je objasnio da ustavna odredba (član 113, stav 7), pruža zaštitu pojedincima u pogledu postupanja ili propusta javnih organa samo u okviru svog delokruga. Shodno tome, prema relevantnim odredbama, podnosioci zahteva moraju dokazati da: (1) su ovlašćena strana; (2) da su direktno pogođeni konkretnim aktom ili propustima javnih organa; i (3) da su iscrpeli sva pravna sredstva predviđena zakonom.

U okolnostima ovog slučaja, Sud je utvrdio da ne vidi nikakvu okolnost ili razlog da odluči drugačije od svoje sudske prakse u sličnim slučajevima, ali je podsetio da pojedinci imaju pravo da osporavaju samo pojedinačne akte javnih organa koji krše njihova individualna prava i tek nakon što su iscrpeli sva pravna sredstva.

Shodno tome i na osnovu objašnjenja datih u objavljenom rešenju, Sud je utvrdio da, imajući u vidu navode koje su pokrenuli podnosioci zahteva i činjenice koje su oni izneli, zahtev podnosilaca treba da se proglasi neprihvatljivim, zato što ga nije podnela ovlašćena strana.

podnosiocu:

Arianit Sllamniku i drugi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev nije podnela ovlašćena strana