Odluka

Ocena ustavnosti Zakona br. 06/L-111 o platama u javnom sektoru

br. predmeta KO 219/19

Preuzimanje:
podnosiocu:

Ombudsman

Vrsta zahteva:

KO - Zahtev državnih organa

Vrsta akta:

Odluka