Vendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Ligjit nr. 06/L-111 për Pagat në Sektorin Publik

Nr. të lëndës KO 219/19

Shkarko:
Parashtruesit:

Avokati i Popullit

Lloji i kërkesës:

KO - Kërkesë nga organet shtetërore

Lloji i aktit:

Vendim