Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti dužine  trajanja postupaka u  predmetu  Br. 575/2007, pred Osnovnim sudom u Prizrenu, koji je  po rešenju  CN.br.78/2017, Apelacionog  suda od 20.septembra 2019. godine, vraćen na ponovno suđenje

br. predmeta KI92/22

podnosiocu: Valon Topalli dhe Lulzime Topalli

Preuzimanje:

KI92/22, Podnosioci zahteva:  Valon Topalli i  Lulzime Topalli, Ocena ustavnosti dužine  trajanja postupaka u  predmetu  Br. 575/2007, pred Osnovnim sudom u Prizrenu, koji je  po rešenju  CN.br.78/2017, Apelacionog  suda od 20.septembra 2019. godine, vraćen na ponovno suđenje.

KI92/22, Rešenje o neprihvatljivosti od 16. novembra  2022. godine, objavljeno 15. decembra 2022. godine

Ključne reči: individualni zahtev, parnični postupak, dužina trajanja postupka  

Konkretan slučaj podnosioca zahteva se odnosio na pitanje,  kome pripadaju imovinska prava nad  katastarskom parcelom broj 8224, koju su, po njihovim tvrdnjama  oni  kupili, pri čemu su i zaključili kupoprodajni ugovor sa prodavcem. Međutim, lice A.K., se sa time nije složilo, smatrajući da on ima pravo njene preče kupovine te je ono Opštinskom sudu u Prizrenu podnelo  tužbu protiv više lica, među kojima su bili i  podnosioci zahteva, radi utvrđivanja vlasničkog prava i poništenja ugovora o kupoprodaji.

Osnovni sud je tužbeni zahteva lica  A.K., usvojio kao osnovan. Podnosioci zahteva su podneli Apelacionom sudu predlog  za ponavljanje postupka, koji je Apelacioni sud prihvatio, čime je predmet vratio pred Osnovni sud na ponovno suđenje.

Imajući u vidu da je  Apelacioni sud rešenje doneo  20.septembra 2019. godine,  kojim je naloženo da se predmet vrati Osnovom sudu, a da  Osnovni sud, sve do podnošenja zahteva nije odlučio o predmetu, podnosioci smatraju da je time povređen član 31 Ustava i  članom 6 EKLJP, u vezi sa dužinom trajanja postupka.

Sud je detaljno analizirao navode podnosioca zahteva  u vezi sa dužinom trajanja postupka primenjujući kako svoju sudsku praksu tako i praksu ESLjP, pri tome zaključujući, da trajanje postupka pred Osnovnim sudom u Prizrenu,  u vezi sa razmatranjem predmeta [Br. 575/2007] podnosioca zahteva, u datim okolnostima se  ne može smatrati nerazumnim. Shodno tome, Sud je zahtev podnosioca proglasio očigleno neosnovana shodno  članu 39. stava 2 Poslovnika.

podnosiocu:

Valon Topalli dhe Lulzime Topalli

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni