Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova E. Rev. br. 225/20 od 27. jula 2020. godine

br. predmeta KI 181/20

Preuzimanje:
Sažetak

KI181/20, Podnosilac zahteva: Privatno preduzeće „Betoni“, ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova E. Rev. br. 225/20 od 27. jula 2020. godine

KI181/20, rešenje o neprihvatljivosti od 5. maja 2021. godine, objavljeno 4. juna 2021 godine

Ključne reči: pravna lica, individualni zahtev, ocena ustavnosti osporene rešenja Vrhovnog suda, očigledno neosnovan

Podnosilac zahteva je 1994. godine sa M.G sklopio ugovor o zakupu nepokretnosti, tačnije ugovor o zakupu dve katastarske parcele na period od 10 godine a u svrhu obavljanja delatnosti podnosioca zahteva.

Pravni naslednici M.G su 2011. godine podneli su tužbeni zahtev Opštinskom Sudu u Orahovcu protiv podnosioca zahteva tražeći raskid ugovora o zakupu nepokretnosti kao i isplatu zaostale zakupnine.

Ovaj zahtev je razmatrana od strane  Osnovnog suda koji je prihvatio zahtev Pravnih  naslednika M.G raskinuvši ugovor o zakupu nepokretnosti zato što se sudske strane nisu uspele dogovoriti u vezi sa kupovinom objekta ili kupovinom nepokretne imovine, ovaj stav prvostepenog suda je podržao Apelacioni sud. Podnosilac   zahteva je takođe podneo zahtev za revizijom Vrhovnom sudu protiv presude Apelacionog suda ali je on odbačen jer naznačena vrednost spora u ovom predmetu ne prelazi 3000 €.

Podnosioci zahteva tvrde da su redovni sudovi prekršili njegova ustavom zagarantovana članovima 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 46, 49, 53, 54, 55 i 119 Ustav, zagarantovana članom 6. EKLJP, zagarantovana članom 10.: UDLJP kao i članovi 182, 183 i 184 ZPP i 375, 585 i 595 ZOO.

Sud je utvrdio da da argumenti pokrenuti u zahtevu od strane podnosioca zahteva ni na jedan način ne opravdavaju navodne povrede ustavnih prava na koje se poziva podnosilac zahteva i on nije potkrepio tvrdnje o povredi prava zaštićenih Ustavom i Konvencijom prema tome sud je zaključio da su navodi podnosilaca zahteva očigledno neosnovani na ustavnim osnovama i samim tim neprihvatljivi kao sam zahtev tako i zahtev o uvođenju privremene merama a sve to u skladu sa stavovima 1. i 7. člana 113. Ustava i stavom (2) pravila 39. Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Privatno preduzeće „Betoni“

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni