Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Rev. 179/19 od 14. januara 2020. godine

br. predmeta KI 118/20

Preuzimanje:
Sažetak

KI118/20, Podnosilac: Selim Leka, ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Rev. 179/19, od 14. januara 2020. godine

KI118/20, rešenje o neprihvatljivosti od 21. oktobra 2021. godine, objavljeno dana 9.novembra 2021.godine

Ključne reči: individualni zahtev, kolektivni ugovor, jubilarna nagrada, regres, neblagovremen zahtev

Iz spisa predmeta rezultira da je podnosilac zahteva penzionisan dana 3. februara 2014. godine zbog navršenja starosti penzionisanja od 65 godina.  On je radio kao nastavnik u osnovnoj i nižoj srednjoj školi u Zabelju, opština Gnjilane. Podnosilac zahteva je podneo tužbu protiv tužene opštine Gnjilane-Opštinska direkcija za obrazovanje u Gnjilanu, kojom je tražio da se tužena obaveže da mu nadoknadi iznos jedne mesečne plate na ime jubilarne nagrade i iznos jedne mesečne plate na ime otpremnine za odlazak u penziju i regres. Osnovni sud u Gnjilanu je presudom [C. br. 378/18] odbio, kao neosnovan, tužbeni zahtev podnosioca zahteva.  Apelacioni sud je rešenjem [AC. br. 5550/18] odlučio da se odbaci tužba podnosioca zahteva. Vrhovni sud je rešenjem [Rev. 179/19] odbacio, kao nedozvoljenu, reviziju podnosioca zahteva podnetu protiv odluka nižestepenih sudova. Vrhovni sud je utvrdio da na osnovu člana 211.2 ZPP-a revizija nije dozvoljena zbog toga što vrednost predmeta spora ne prelazi iznos od 3.000€.

U postupku pred Ustavnim sudom, podnosilac zahteva je zahtevao da se (i) usvoji u celosti tužbeni zahtev za plate nakon penzionisanja protiv tužene strane, Opštinske direkcije za obrazovanje u Gnjilanu i (ii) ili da se predmet vrati na ponovno odlučivanje.

Prilikom ocene navoda podnosioca zahteva, Sud je podsetio da rok od četiri (4) meseca počinje da teče od “poslednje odluke” u postupku iscrpljivanja pravnih sredstava, kojom je odbijen zahtev podnosioca zahteva. Sud je ocenio da “poslednju odluku” na osnovu člana 49. Zakona predstavlja rešenje [Ac. br. 5550/18] Apelacionog suda od 20. februara 2019. godine, kojim je odbačena žalba podnosioca zahteva i koje je postalo pravosnažno i protiv istog se nije moglo uložiti žalba.

Sud je zaključio da je zahtev podnosioca zahteva u vezi sa rešenjem [Ac. br. 5550/18] Apelacionog suda od 20. februara 2019. godine, podnet po isteku zakonskog roka od četiri (4) meseca predviđenog članom 49. Zakona i dalje preciziranog pravilom 39 (1) (c) Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Selim Leka

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je podnet van roka

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni